E LINKX
Google překladač: English Deutsch
Siemens
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Nová integrace: propojení PlanGrid a Aurigo Masterworks

plangrid-and-aurigo-integration-connect-2032Pro roz­ší­ře­ní a po­sí­le­ní ko­mu­nit po celém světě jsou ne­zbyt­né in­frastruk­tur­ní a ka­pi­tá­lo­vé pro­jek­ty. Mohou však, vzhle­dem ke slo­ži­tos­ti těch­to pro­jek­tů a pokud nejsou spra­vo­vá­ny správ­ně, daňovým po­plat­ní­kům a čle­nům ko­mu­ni­ty zvý­šit ná­kla­dy a zátěž. Města, agen­tu­ry a vlast­ní­ci dnes více než kdy jindy po­tře­bu­jí správ­né ná­stro­je pro efek­tiv­ní re­a­li­za­ci in­ves­tič­ních pro­jek­tů. Za­čát­kem le­toš­ní­ho roku Au­to­de­sk a Au­ri­go ozná­mi­ly ali­an­ci s cílem vy­vi­nout nej­kom­plex­něj­ší sadu clou­do­vých ře­še­ní pro ve­řej­né a sou­kro­mé ma­ji­te­le. Tento slib byl rych­le po­su­nut k re­a­li­za­ci a je ozná­me­na první in­te­gra­ce mezi Au­to­de­skem a Au­ri­gem.

Celý článek...
 

Omron vydává Soft NA pro IPC

Omron Soft NA-2032Omron vydal nový soft­ware Soft NA pro prů­mys­lo­vá PC (IPC), který na­bí­zí ply­nu­lé a efek­tiv­ní ří­ze­ní a vi­zu­a­li­za­ci. Uve­de­ná no­vin­ka je in­te­gro­va­nou kom­bi­na­cí Omron IPC a Soft NA. Pro­to­že Soft NA je ide­ál­ní HMI pro apli­ka­ce, které ne­vy­ža­du­jí plný SCADA sys­tém, toto ře­še­ní může eli­mi­no­vat po­tře­bu IPC pro data (jako je ERP, SAP, Sy­smac Stu­dio nebo CXONE) a sa­mo­stat­né NA5 HMI pro NJ/NX ovlá­dá­ní stro­je. Soft NA im­ple­men­tu­je plnou funkč­nost NA5 Sy­smac HMI, ale ve for­má­tu, který bude běžet na IPC. Kon­co­ví uži­va­te­lé mohou vy­u­žít pro­dukt, který je v pod­sta­tě NA5-HMI v soft­wa­ro­vé po­do­bě. Před vy­dá­ním této nové kom­bi­na­ce po­strá­da­li zá­kaz­ní­ci snad­ný způ­sob, jak po­u­ží­vat Omron IPC jako HMI pro ří­di­cí jed­not­ky spo­leč­nos­ti.

Celý článek...
 

CCE aktualizuje produktovou řadu EnSuite

EnSuite-Cloud-2031Spo­leč­nost CCE ozná­mi­la 29. července vý­znam­né ak­tu­a­li­za­ce své pro­duk­to­vé řady En­Su­i­te – En­Su­i­te, En­Su­i­te-Lite a En­Su­i­te-Cloud. En­Su­i­te-Cloud byl uve­den za­čát­kem to­ho­to roku jako bez­plat­ný CAD pro­hlí­žeč za­lo­že­ný na clou­du, který má po­mo­ci při vzdá­le­né práci během co­vi­do­vé krize. Vzhle­dem ke zvy­šu­jí­cím se tla­kům, kte­rým spo­leč­nos­ti čelí, aby po­kra­čo­va­ly v práci, byl En­Su­i­te-Cloud velmi ceněn. Od prv­ní­ho ozná­me­ní si ti­sí­ce uži­va­te­lů pro­hlédly přes 17 000 sou­bo­rů. Při prv­ním uve­de­ní na trh v květ­nu bylo při­dá­no mnoho uži­teč­ných funk­cí, včet­ně po­kro­či­lých funk­cí mě­ře­ní, zob­ra­ze­ní řezů a mož­nos­ti zob­ra­ze­ní stro­mu se­sta­vy.

Celý článek...
 

Fuelio od Sygicu s novými funkcemi a změnami

Fuelio-2031Spo­leč­nost Sygic ozná­mi­la vy­dá­ní apli­ka­ce Fu­e­lio pro sle­do­vá­ní ná­kla­dů na pa­li­vo a na­je­tých ki­lo­me­t­rů pro An­dro­id. Po­pu­lár­ní apli­ka­ce včleňuje zpět­nou vazbu od roz­sáh­lé ko­mu­ni­ty uži­va­te­lů a má nyní aktualizovaný de­sign a ně­ko­lik funkč­ních vy­lep­še­ní. Umožňuje nyní uži­va­te­lům vy­tvá­řet lepší zprá­vy, pře­pí­nat do tma­vé­ho re­ži­mu a před­sta­vu­je zcela nový al­go­rit­mus zá­zna­mu trasy. Ři­di­či mohou těžit z vy­lep­še­ných zpráv s více po­drob­nost­mi o ná­kla­dech na pa­li­vo a spo­tře­bě a ex­por­to­vat je jako PDF sou­bo­ry. Vy­lep­še­ný al­go­rit­mus zá­zna­mu trasy je do­dá­ván s vy­lep­še­nou přes­nos­tí GPS a ob­sa­hu­je více in­for­ma­cí o rych­los­ti a nad­moř­ské výšce.

Celý článek...
 

Datakit vylepšil své pluginy Rhino 3D

Datakit-pluginy pro Rhino 3D-2031Fran­couz­ský vy­da­va­tel Da­ta­kit, spe­ci­a­lis­ta na ná­stro­je pro vý­mě­nu dat mezi sys­témy CAD, vy­u­žil ob­do­bí uvěz­ně­ní co­vi­dem-19 a do­kon­ču­je na­bíd­ku doplňko­vých mo­du­lů pro CAD soft­ware Rhi­no­ce­ros 3D, který vy­ví­jí Ro­bert Mc­Ne­el & As­so­ci­a­tes od roku 1992. Tento, mezi vý­vo­já­ři spíše známý jako Rhino 3D, je velmi ceněn v ob­las­ti prů­mys­lo­vé­ho de­sig­nu a ar­chi­tek­tu­ry pro svou jed­no­du­chost mo­de­lo­vá­ní slo­ži­tých 3D tvarů. Nové plu­gi­ny pro Rhino 3D jsou dvojí, a to jak pro ex­port a im­port no­vých pří­pon sou­bo­rů, tak pro pod­po­ru po­vr­cho­vé tex­tu­ry.

Celý článek...
 

OctoGeo úspěšně dokončila inkubaci v programu ESA

OctoGeo-cr-street-satellite-2031V roce 2008 se spolu se svými dvěma přá­te­li roz­ho­dl Petr Při­dal za­lo­žit startup, který by fir­mám na­bí­zel mapy šité na míru. Dnes po­u­ží­vá mapy Map­Ti­ler od firmy Oc­to­Geo každý měsíc podle jeho slov přes dvě stě mi­li­o­nů lidí na celém světě. Úspěš­ný startup zís­kal v roce 2018 i pres­tiž­ní cenu Co­per­nicus Mas­ters, což mu ote­vře­lo dveře do br­něn­ské po­boč­ky in­ku­bá­to­ru Ev­rop­ské kos­mic­ké agen­tu­ry (ESA BIC Brno). A jako his­to­ric­ky první firma z jižní Mo­ra­vy in­ku­bá­to­rem úspěš­ně pro­šla. Od roku 2016 fun­gu­je v Praze pod zášti­tou agen­tu­ry CzechIn­vest in­ku­bá­tor Ev­rop­ské kos­mic­ké agen­tu­ry.

Celý článek...
 

Webinář: Jak s pomocí CATIA rozvinout plošnou geometrii

Plechove dily-rozvin-2031Celá řada kon­strukč­ních celků je na­vr­ho­vá­na mimo jiné s ple­cho­vý­mi díly. Spo­leč­nost Tech­no­dat zve 6. 8. zá­jem­ce na bez­plat­ný webi­nář, ve kte­rém se za­mě­ří na práci s tě­mi­to díly v pro­stře­dí CATIA. Uvi­dí­te nejen práci s přím­ko­vý­mi (roz­vi­nu­tel­ný­mi) plo­cha­mi (Sheet Metal), ale i roz­vi­ny obec­ných ploch (De­ve­lo­ped Sha­pes), které mohou mít ši­ro­ké uplat­ně­ní, na­pří­klad pro tvor­bu ná­stři­ho­vých plánů. V pro­gra­mu webi­ná­ře se se­zná­mí­te s roz­vi­nu­tím přím­ko­vé plo­chy bez de­for­ma­ce, roz­vi­nu­tím obec­né plo­chy s de­for­ma­cí, na­ba­lo­vá­ní drá­to­vé ge­o­me­t­rie z ro­vi­ny na plo­chu, roz­ba­lo­vá­ním drá­to­vé ge­o­me­t­rie z plo­chy do ro­vi­ny, tvor­bou a roz­vi­nu­tím dílu v mo­du­lu Sheet Metal nebo roz­vi­nu­tím dílu, který nebyl dříve vy­tvo­řen v mo­du­lu Sheet Metal.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci