SolidWorks
CEGRA
Asseco - Presco 3
Google překladač: English Deutsch
Nexnet
AIMTEC
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Výuka 4.0 – Setkání učitelů technických středních škol v Praze

3Epraha-TZ-EDU12-ucebna-3D-technologii-1947Ve dnech 22.–23. lis­to­pa­du or­ga­ni­zu­je 3E Praha En­gi­nee­ring spo­leč­ně se Střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou Na Tře­be­ší­ně v Praze 10 se­tká­ní uči­te­lů střed­ních tech­nic­kých škol. Mot­tem se­tká­ní je pod­po­ra Prů­mys­lu 4.0 ve ško­lách a s tím spo­je­né po­třeb­né ak­ti­vi­ty ve výuce, které ozna­ču­je­me jako Výuka 4.0 ve ško­lách. Jed­ním z hlav­ních témat le­toš­ní­ho se­tká­ní je ob­last mě­ře­ní, di­gi­ta­li­za­ce a zpra­co­vá­ní dat. Part­ne­ři 3e Praha se­zná­mí uči­te­le s mo­der­ní­mi po­stu­py mě­ře­ní, včet­ně bez­drá­to­vé­ho pře­no­su dat a je­jich zpra­co­vá­ní a vy­u­ži­tí ve vý­rob­ním cyklu.

Celý článek...
 

Admatec nabízí 3D tiskárnu Admaflex 300

Admatec Admaflex 300--1947Mo­du­lár­ní tis­kár­na Ad­ma­flex, vy­u­ží­va­jí­cí DLP tech­no­lo­gii, do­ve­de tisk­nout ke­ra­mic­ké i ko­vo­vé ma­te­ri­á­ly, při­čemž na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 200 × 200 × 300 mm, a také kon­t­ro­lu kva­li­ty během tisku. Sle­do­vat lze tep­lo­tu a vlh­kost, po­sou­dit vy­u­ži­tí fólie, díky dvěma ka­me­rám sle­do­vat pro­ces v re­ál­ném čase nebo vy­u­žít ča­sosběr­né na­hráv­ky. Tis­kár­na umo­ž­ňu­je vlast­ní uži­va­tel­ské na­sta­ve­ní a ma­xi­mál­ní do­hled, jde vy­tvo­řit a po­u­žít vlast­ní ma­te­ri­á­ly nebo na­sta­vit tisk podle vlast­ních vý­rob­ních po­ža­dav­ků. Dále na­bí­zí au­to­ma­tic­ký pa­ten­to­va­ný sys­tém po­dá­vá­ní ná­pl­ně nebo při­po­je­ní přes Ether­net a USB.

Celý článek...
 

IMAGINiT vydává Clarity ve verzi 2020.1

IMAGINiT Clarity-1947Spo­leč­nost IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies vy­dá­vá Cla­ri­ty 2020.1, jež je kom­pa­ti­bil­ní s Au­to­de­sk Re­vi­tem 2017 – 2020, Colla­bo­rati­on pro Revit a BIM 360 De­sign. Ak­tu­a­li­zo­va­ná verze na­bí­zí širší in­te­gra­ci s plat­for­ma­mi Au­to­de­sk BIM 360, Au­to­CAD, Na­visworks, BIM­Track a Micro­soft One Drive, ote­vře­nost Cla­ri­ty API pro vý­vo­já­ře a tím i mož­nost no­vých pro­jek­tů s kon­zis­tent­ní­mi stan­dar­dy, vy­lep­še­nou au­to­ma­ti­za­ci zá­klad­ních úloh (např. au­to­ma­tic­ké ode­slá­ní ex­por­to­va­né­ho mo­de­lu na různá místa, fle­xi­bil­něj­ší plá­no­vá­ní, ana­lý­zy dat a funkč­nos­ti mo­de­lu apod.) nebo lepší zob­ra­ze­ní dat.

Celý článek...
 

Modix představuje 3D tiskárnu MAMA pro tisk až do 5 metrů

Modix-Big-Mama-3D-Printer-1947Nová a extra vel­ká tis­kár­na na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu v roz­sa­hu 1 × 1 × 1 metr až 2 × 5 × 1 metr (XYZ). Její ná­zev Mo­dix je zkrat­kou slov Mo­du­lar Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring As­sem­bler, mo­du­lár­ní se­sta­va pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Tis­kár­na je ur­če­na pro au­to­mo­bi­lo­vý, le­tec­ký a lod­ní prů­my­sl a tam, kde se vy­rá­bě­jí pro­duk­ty vět­ší ve­li­kos­ti. No­vá mo­du­lár­ní 3D tis­kár­na Mo­dix MAMA umož­ňu­je 3D tisk pro­to­ty­pů i fi­nál­ní pro­duk­ci. Je spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­na tak, aby fun­go­va­la při vy­so­ké zá­tě­ži a ob­sa­hu­je pro­to těž­ké tis­ko­vé hla­vy a spe­ci­ál­ní vý­tlač­ní­ky (ex­tru­de­ry) jako Pul­sar firmy Ca­na­di­an Dy­ze De­sign ne­bo Ty­pho­on, kte­ré do­ve­dou za ho­di­nu vy­tisk­nout ně­ko­lik ki­lo­gra­mů plas­tu.

Celý článek...
 

Dávkové editace atributů v JTB BatchAttEdit 3.1.1

jtb-batchedit-Hide Show Columns-1947JTB BatchAt­tE­dit je apli­ka­ce pro dáv­ko­vou edi­ta­ci atri­bu­tů v pro­gra­mech Brics­CAD nebo Au­to­CAD, kte­rá shro­maž­ďu­je vlast­nos­ti ze všech blo­ků uži­va­te­lem ur­če­ných náz­vů ve ví­ce vý­kre­sech a zob­ra­zí je v ši­ro­ké ta­bul­ce. Poté lze edi­to­vat tex­ty atri­bu­tů stej­ně snad­no jako při prá­ci s pro­gra­mem Ex­cel. Po do­kon­če­ní sta­čí klik­nout na Apply At­tri­bu­te Chan­ges (Po­u­žít změ­ny atri­bu­tů) a tím se ak­tu­a­li­zu­jí hod­no­ty ve všech zvo­le­ných vý­kre­sech. No­vá ver­ze opra­vu­je chybu, kdy se vlast­nos­ti ne­da­ly edi­to­vat, po­kud tag ob­sa­ho­val me­ze­ru.

Celý článek...
 

Summit Koncepce BIM 21. 11. v Praze

digi cesko-1947Již 21. lis­to­pa­du 2019 bu­dou mít li­dé z obo­ru sta­veb­nic­tví a pro­jek­to­vá­ní sta­veb uni­kát­ní pří­le­ži­tost se­zná­mit se na vý­sta­viš­ti PVA Expo v praž­ských Letňanech se zku­še­nost­mi státu a ve­řej­né sprá­vy při za­vá­dě­ní Kon­cep­ce BIM. Ta umož­ňu­je vy­tvo­ře­ní tak­zva­né­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te stav­by. Její vy­u­ži­tí bude po­vin­né od roku 2022 u všech nad­li­mit­ních ve­řej­ných za­ká­zek v čes­kém sta­veb­nic­tví. Sum­mit Kon­cep­ce BIM je je­di­ným se­tká­ním u nás po­řá­da­ným spo­leč­ně zod­po­věd­ný­mi or­gá­ny stát­ní sprá­vy.

Celý článek...
 

Hexagon vydává SMIRT ve verzi 2020.1

SMIRT 2020.1 PR IMG 1-1947SMIRT 2020.1 ob­sa­hu­je ak­tu­a­li­za­ce uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, pod­po­ru více CAD for­má­tů nebo mož­nost pa­ra­lel­ní­ho pro­po­je­ní s WORK­NC pro uži­va­te­le NC. U uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní na­jde­me ikony u tla­čí­tek ná­hle­dů a pří­ka­zů po­dob­né těm z dal­ších pro­duk­tů He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce Pro­ducti­on Soft­wa­ru. SMIRT nyní navíc na­bí­zí mož­nost na­sta­vit dvou­ba­rev­ný gra­di­ent po­za­dí po­dob­ný to­mu z ji­ných CAD/CAM pro­duk­tů. SMIRT 2020.1 také roz­ši­řu­je na­bíd­ku im­por­tu pro So­lid­works, STEP, Pa­ra­so­lid a JT (Ju­pi­ter Tes­sellati­on), bez nut­nos­ti do­da­teč­ných li­cen­cí.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci