Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MagiCAD a ETS NORD oznamují výběrový nástroj

Pátek, 10 Leden 2020 15:05

Tags: ETS NORD | Kuchyně | MagiCAD | MEP | TZB | Ventilace | Větrání | Výběrový nástroj

capture hood-configuration-2002Firmy Ma­gi­CAD Group a ETS NORD ozná­mi­ly vy­dá­ní no­vé­ho ná­stro­je pro výběr vý­rob­ků pro odvě­trá­ní ku­chy­ní. Tento ná­stroj umožňuje rych­lou a efek­tiv­ní kon­fi­gu­ra­ci kuchyňských vý­rob­ků ETS NORD a umo­ž­ňu­je ná­vr­há­řům ventilací snad­no iden­ti­fi­ko­vat správ­ný pro­dukt pro svůj návrh. Ná­stroj pro výběr je k dis­po­zi­ci pro po­u­ži­tí v ná­vr­ho­vém soft­wa­ru Ma­gi­CAD i v clou­do­vém Ma­gi­CA­Du. Ná­stro­je pro výběr v Ma­gi­CA­Du jsou webo­vé apli­ka­ce, které uži­va­te­lům po­má­ha­jí při vý­bě­ru a kon­fi­gu­ra­ci správ­ných pro­duk­tů pro po­tře­by svých pro­jek­tů. Jakmi­le je po­ža­do­va­ný pro­dukt na­kon­fi­gu­ro­ván, lze jej vlo­žit přímo do pro­jek­tu Ma­gi­CA­Du nebo Re­vi­tu jako BIM ob­jekt se správ­ný­mi tech­nic­ký­mi in­for­ma­ce­mi.

Ná­stro­je pro výběr v Ma­gi­CA­Du umožňují uži­va­te­lům dělat dobře in­for­mo­va­ná roz­hod­nu­tí a zvy­šo­vat efek­ti­vi­tu práce.
Mo­de­lo­vá­ní pro­duk­tů se v po­sled­ních le­tech rych­le vy­ví­je­lo a je ne­zbyt­nou sou­čás­tí BIM pro­ce­su. ETS NORD byl v čele to­ho­to vý­vo­je s pro­duk­ty do­stup­ný­mi v knihov­nách pro­duk­tů Ma­gi­CA­Du. Jako ino­va­tiv­ní spo­leč­nost se sil­ným za­mě­ře­ním na vývoj pro­duk­tů ETS NORD ne­u­stá­le roz­ví­jí svou na­bíd­ku pro­duk­tů a je­jich do­stup­nost v po­do­bě pro­duk­to­vých mo­de­lů.
Více informací na www.magicad.com.


Mohlo by vás zajímat: