Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Leica Geosystems a Geomap usnadňují digitalizaci správy objektů

Čtvrtek, 23 Duben 2020 12:14

Tags: CAFM | Digitalizace | Geomap | Leica Geosystems | Správa objektů

GeomapLGSAnnouncement-2017Spo­leč­nos­ti Leica Ge­o­sys­tems (sou­část He­xa­go­nu) a Ge­o­map oz­ná­mi­ly ce­lo­svě­to­vou spo­lu­prá­ci na pod­po­ře zá­kaz­ní­ků v di­gi­ta­li­za­ci je­jich ohjek­tů a slu­žeb pod­po­ry ma­jet­ku. Plat­for­ma IWMS In­te­gra­ted Wor­k­pla­ce Ma­nage­ment Sys­tem) spo­leč­nos­ti Ge­o­ma­ps in­te­gro­va­ná s ře­še­ní­mi pro za­chy­ce­ní re­a­li­ty spo­leč­nos­ti Leica Ge­o­sys­tems, po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům mož­nost pro­dlou­žit ži­vot­nost kri­tic­kých ma­jet­ků, po­sou­dit údrž­bu na dál­ku, po­skyt­nout správ­cům přes­né a spo­leh­li­vé in­for­ma­ce a vy­u­ží­vat ge­o­prosto­ro­vé in­for­ma­ce pro vni­tř­ní na­vi­ga­ci a lo­ka­li­zač­ní služ­by.

Di­gi­ta­li­za­ce port­fo­lia bu­dov v soft­wa­ro­vém ře­še­ní Ge­o­map IWMS má vý­znam­né vý­ho­dy při sle­do­vá­ní ma­jet­ku a údrž­by a úspo­rách ná­kla­dů.
Jak řekla An­drea Pag­li­a­lun­ga, ma­na­žer­ka roz­vo­je pod­ni­ká­ní v Ge­o­ma­pu, in­te­gra­ce s tech­no­lo­gií Leica Ge­o­sys­tems na­bí­zí je­di­neč­né ře­še­ní pro sprá­vu budov, sou­vi­se­jí­cích aktiv a údrž­bář­ských čin­nos­tí ve 3D. Uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé ře­še­ní dává pří­le­ži­tost při­po­jit di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta v clou­do­vé plat­for­mě IWMS.
Ře­še­ní Leica Ge­o­sys­tems jsou sou­čás­tí port­fo­lia He­xa­gon Bu­il­ding So­lu­ti­ons, kte­ré při­ná­ší hod­no­tu svým zá­kaz­ní­kům ve sta­veb­nic­tví pro­střed­nic­tvím ino­va­tiv­ní­ho port­fo­lia in­for­mač­ních, ko­o­pe­rač­ních a vi­zu­a­li­zač­ních tech­no­lo­gií. Lei­ca Ge­o­sys­tems a Ge­o­map za­jiš­ťu­jí, že zá­kaz­ní­ci mo­hou rych­le a snad­no di­gi­tál­ně za­chy­tit fy­zic­ké pro­stře­dí, což jim umo­ž­ňu­je ak­tiv­ně spra­vo­vat sou­čas­né a bu­dou­cí po­ža­dav­ky.
Obě spo­leč­nos­ti jsou nad­še­ny, že svým zá­kaz­ní­kům na celém světě umož­ní vy­u­žít sílu di­gi­ta­li­za­ce v je­jich kaž­do­den­ním pro­stře­dí.


Mohlo by vás zajímat: