Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový plugin PREMA pro MagiCAD for Revit

Středa, 27 Květen 2020 14:53

Tags: MagiCAD | Plugin | PREMA | Premablock | Revit | ShuntLogik

prema-2022Ne­dáv­no vy­da­ný plu­gin PREMA Ma­gi­CAD for Re­vit je doplň­ko­vá apli­ka­ce Re­vi­tu, která spo­ju­je vý­po­čto­vou apli­ka­ci Prema Shunt­­Lo­­gik do Ma­gi­CAD for Re­vit, což umož­ňu­je snad­něj­ší výběr pa­ra­lel­ních jed­no­tek, které se mají po­u­žít v Ma­gi­CA­Du pro Re­vit. Kal­ku­lač­ní pro­gram ShuntLo­gik na­vr­hu­je všech­ny běžné jed­not­ky Pre­ma­block bez vý­mě­ní­ku. Zpra­co­vá­vá pa­ra­lel­ní jed­not­ky s kon­venč­ní­mi re­gu­lač­ní­mi ven­ti­ly a re­gu­lač­ní ven­ti­ly s ve­sta­vě­ným re­gu­lá­to­rem di­fe­renč­ní­ho tlaku, tj. FLEX boč­ní­ky. ShuntLo­gik také zpra­co­vá­vá vý­po­čty pro pa­ra­lel­ní jed­not­ky v tzv. GREEN verzi.

Do­pl­něk PREMA Ma­gi­CAD umož­ňu­je kon­struk­té­ro­vi v pro­gra­mu Ma­gi­CAD for Re­vit snad­no vklá­dat, ko­pí­ro­vat, ak­tu­a­li­zo­vat a pro­hlí­žet tech­nic­ká data pa­ra­lel­ních jed­no­tek Pre­ma­block.

Klí­čo­vé vlast­nos­ti:

  • In­te­li­gent­ní při­po­je­ní k Ma­gi­CA­Du umož­ňu­je pře­nos vý­po­čto­vých dat mezi ShuntLo­gi­kem a Ma­gi­CA­Dem.
  • Vlo­že­ní pa­ra­lel­ní jed­not­ky (vy­bra­né v ShuntLo­gi­ku) do Ma­gi­CA­Du pro Re­vit.
  • Ak­tu­a­li­za­ce jedné pa­ra­lel­ní jed­not­ky vy­bra­né v Ma­gi­CA­Du pro Re­vit (se ShuntLo­gi­kem).
  • Funk­ce ak­tu­a­li­za­ce dávky pro ak­tu­a­li­za­ci ně­ko­li­ka pa­ra­lel­ních jed­no­tek v Ma­gi­CA­Du (se ShuntLo­gi­kem).
  • Zob­ra­ze­ní tech­nic­kých údajů vy­bra­né pa­ra­lel­ní jed­not­ky v Ma­gi­CA­Du.
  • Ko­pí­ro­vá­ní pa­ra­lel­ní jed­not­ky v Ma­gi­CA­Du.

Stáhněte si plugin PREMA pro MagiCAD pro Revit.


Mohlo by vás zajímat: