Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mobile Industrial Robots jmenovala nového prezidenta

Pondělí, 27 Červenec 2020 13:59

Tags: MiR | Mobile Industrial Robots | Prezident | Søren E. Nielsen | Thomas Visti

Soren-E.-Nielsen-2031Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la pro­střed­nic­tvím své ma­teř­ské firmy Te­ra­dy­ne, že s účin­nos­tí od 1. 8. 2020 se novým pre­zi­den­tem stává Søren E. Niel­sen. S. E. Niel­sen ve spo­leč­nos­ti MiR pů­so­bil od roku 2018 na po­zi­ci tech­nic­ké­ho ře­di­te­le (CTO). Stá­va­jí­cí pre­zi­dent Tho­mas Visti od­chá­zí na vlast­ní žá­dost a chce se vě­no­vat novým vý­zvám ve své ka­ri­é­ře. Nový pre­zi­dent má de­tail­ní pře­hled o or­ga­ni­zač­ní struk­tu­ře, pro­ce­sech a po­stu­pech ve­dou­cí k efek­tiv­ní vý­ko­nos­ti a růstu firmy. Má vzác­nou schop­nost řešit oka­mži­té zá­kaz­nic­ké po­tře­by v re­ál­ném čase a zá­ro­veň vy­tvá­řet stra­te­gie dlou­ho­do­bé ino­va­ce a tren­dů.

Søren E. Niel­sen, pů­vod­ní pro­fe­sí stro­jí­ren­ský in­že­nýr, se na svou novou roli těší a vítá fakt, že jeho jme­no­vá­ní pro­běh­lo ve velmi ne­pře­hled­né si­tu­a­ci na glo­bál­ních tr­zích. Je to pro něj velká výzva a chce uspět díky více než 25 letům zku­še­nos­tí z ma­na­žer­ských pozic, jež si při­ne­sl z ta­ko­vých spo­leč­nos­tí jako Dan­foss nebo Si­e­mens. I přes sou­čas­nou si­tu­a­ci po­kra­ču­je MiR ve svém le­toš­ním růstu, díky čemuž je sil­něj­ší než kon­ku­ren­ce. Pro­duk­ty MiRu po­má­ha­jí glo­bál­ním prů­mys­lo­vým pod­ni­kům, zdra­vot­nic­kým or­ga­ni­za­cím a lo­gis­tic­kým pro­vo­zům vy­rov­nat se se ztrá­tou ob­ra­tu díky vyšší efek­ti­vi­tě s vy­u­ži­tím fle­xi­bil­ních ro­bo­tů. Během ko­ro­na­vi­ro­vé krize se po­ně­kud zpo­ma­li­lo při­jí­má­ní no­vých za­měst­nan­ců, které ale od za­lo­že­ní spo­leč­nos­ti rost­lo ex­po­nen­ci­ál­ně. Firma byla i tak schop­na ne­u­stá­le kon­so­li­do­vat or­ga­ni­za­ci a op­ti­ma­li­zo­vat své vý­rob­ní pro­ce­sy mnoha růz­ný­mi způ­so­by. Díky tomu je MiR nyní sil­něj­ší než kdy před­tím.
Jed­ním z jeho klí­čo­vých úkolů je udr­žet vy­so­kou úroveň vni­t­ro­pod­ni­ko­vé kul­tu­ry a en­tu­zi­as­mu. Spo­leč­nost MiR je cha­rak­te­ris­tic­ká svou tou­hou po úspě­chu a zdra­vou sou­tě­ži­vos­tí. Je pro ni ty­pic­ké rych­lé roz­ho­do­vá­ní a vzá­jem­ná pod­po­ra – bez ja­kých­ko­liv ne­traspa­rent­ních či „po­li­tic­kých“ roz­hod­nu­tí.
Tho­mas Visti od­chá­zí ze své funk­ce ke konci čer­ven­ce. Spo­leč­nost MiR se pod jeho ve­de­ním od roku 2014 změ­ni­la k ne­po­zná­ní. Během těch­to let se MiR roz­ros­tl ze tří na 220 za­měst­nan­ců a ze skrom­né tech­no­lo­gic­ké firmy na lídra glo­bál­ní­ho trhu s au­to­nomní­mi mo­bil­ní­mi ro­bo­ty.


Mohlo by vás zajímat: