Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MiR a Logitrans vyvíjí autonomní paletový vozík

Pondělí, 06 Prosinec 2021 18:20

Tags: AMR | Logistika | Logitrans | MiR | Paletové vozíky

MIR Kverneland02-2149Spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) a Lo­gi­t­rans ozná­mi­ly stra­te­gic­kou spo­lu­prá­ci na vý­ro­bu au­to­nomních pa­le­to­vých vo­zí­ků. Au­to­nomní pa­le­to­vé vo­zí­ky jsou na­vr­že­ny tak, aby za­pl­ni­ly me­ze­ru na trhu pro bez­peč­né, efek­tiv­ní a au­to­nomní zve­dá­ní palet přímo ze země. K vý­vo­ji bude vy­u­ži­to au­to­nomní na­vi­ga­ce a soft­wa­ro­vých schop­nos­tí firmy MiR v kom­bi­na­ci s funkč­nos­tí elek­tric­kých pa­le­to­vých vo­zí­ků spo­leč­nos­ti Lo­gi­t­rans ob­sa­hu­jí­cí lo­gis­tic­ké know-how za po­sled­ních 80 let.

Obě spo­leč­nos­ti se do­hod­ly na vý­vo­ji nové řady au­to­nomních pa­le­to­vých vo­zí­ků, které do­pl­ní sou­čas­né mo­bil­ní ro­bo­ty MiR s vy­so­kou nos­nos­tí bez­peč­ně a spo­leh­li­vě pře­pra­vu­jí­cí pa­le­ty a pro­duk­ty v dy­na­mic­kém pro­stře­dí plném lidí a dal­ší­ho pře­prav­ní­ho za­ří­ze­ní. Stá­va­jí­cí ro­bo­ty MiR na­klá­da­jí pa­le­ty ze spe­ci­ál­ně na­vr­že­ných pa­le­to­vých racků, při­čemž vznik­la vy­so­ká po­ptáv­ka ze stra­ny zá­kaz­ní­ků MiR po AMR ro­bo­tech vy­zve­dá­va­jí­cích a do­ru­ču­jí­cích pa­le­ty umís­tě­né na pod­la­ze. Spo­lu­prá­ce umož­ní MiR a Lo­gi­t­rans spl­nit po­ža­dav­ky svých zá­kaz­ní­ků a zá­ro­veň vy­tvo­řit mnoho no­vých ob­chod­ních pří­le­ži­tos­tí na trhu s ob­rov­ským po­ten­ci­á­lem.
Za­tím­co MiR re­gis­tru­je po­tře­bu pa­le­to­vých vo­zí­ků mezi svými zá­kaz­ní­ky, Lo­gi­t­rans vidí zvý­še­nou po­ptáv­ku také po au­to­ma­ti­za­ci stá­va­jí­cích pro­ce­sů pře­pra­vy palet. Od­vět­ví ma­ni­pu­la­ce s ma­te­ri­á­lem smě­řu­je k au­to­ma­ti­za­ci. Sou­čás­tí iden­ti­ty Lo­gi­t­ran­su je být vždy v po­pře­dí vý­vo­je pro­duk­tů v rámci ob­chod­ní­ho sor­ti­men­tu. Schop­nost au­to­ma­ti­zo­vat pro­duk­ty jim po­mů­že udr­žet si ve­dou­cí po­zi­ci.

Nové ře­še­ní roz­ši­řu­je mož­nos­ti AMR a pa­le­to­vé­ho vo­zí­ku k po­kry­tí vět­ši­ny po­třeb in­ter­ní lo­gis­ti­ky

MiR a Lo­gi­t­rans plá­nu­jí vy­vi­nout plně au­to­ma­ti­zo­va­ný a po­lo­au­to­ma­ti­zo­va­ný au­to­nomní pa­le­to­vý vozík pro různé po­tře­by v lo­gis­tic­kých pro­ce­sech. Dlou­ho­do­bá a stra­te­gic­ká ini­ci­a­ti­va pro vy­tvá­ře­ní no­vých ob­chod­ních ob­las­tí a pro­duk­tů firem MiR i Lo­gi­t­rans vy­u­ží­vá vy­so­ce kva­lit­ní­ho hard­wa­ro­vé­ho za­ří­ze­ní Lo­gi­t­rans a stej­ně po­kro­či­lou na­vi­gač­ní tech­no­lo­gii a so­fis­ti­ko­va­ný soft­ware pro ří­ze­ní flo­til spo­leč­nos­ti MiR.


Mohlo by vás zajímat: