Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nábytkářská aplikace CAD Studio Furniture – nová verze 1.3

Pátek, 16 Říjen 2020 08:54

Tags: CAD Studio | Furniture | Fusion 360 | Nábytkářství | Nadstavby

CAD Studio Furniture 1 3-2042CAD Stu­dio při­pra­vi­lo novou verzi 1.3 atrak­tiv­ní nad­stav­bo­vé apli­ka­ce pro Au­to­de­sk Fusi­on 360 – CAD Stu­dio Fur­ni­tu­re for Fusi­on 360 (dále jen Fur­ni­tu­re). Tato ná­byt­kář­ská a truh­lář­ská apli­ka­ce do­ká­že zá­sad­ním způ­so­bem ze­fek­tiv­nit návrh, tvor­bu do­ku­men­ta­ce, vi­zu­a­li­za­ce, roz­pi­su ma­te­ri­á­lu a dal­ších funk­cí pro vý­ro­bu dře­vě­né­ho ná­byt­ku a ná­byt­ku z la­mi­na (skříňky, skří­ně, ko­mo­dy, … ). Apli­ka­ce je nově do­stup­ná jak v an­g­lic­ké, tak i české verzi. Ve verzi 1.3. byla při­dá­na mož­nost na­sta­ve­ní hod­no­ty od­sa­ze­ní (tzv. plat­nič­ka) pro každý panel zvlášť a byla při­dá­na mož­nost ozna­čit panel jako zdvo­je­ný v pří­ka­zu Oba­lo­vé pa­ne­ly.

V mo­de­lu se zob­ra­zu­je jako jako jeden s dvo­ji­tou šíř­kou. V ku­sov­ní­ku se od­po­ví­da­jí­cím způ­so­bem na­vý­ší počet pa­ne­lů.
Pří­kaz Vlo­žit Po­li­ce byl roz­ší­řen o mož­nost zá­ro­veň s po­li­ce­mi vlo­žit pod­pěr­ky polic. Byl při­dán pří­kaz Při­dat hrany, který umožňuje au­to­ma­tic­ký i ruční výběr hran pa­ne­lů, které se budou ohraňovat. V mo­de­lu se vi­zu­ál­ně ne­zob­ra­zí. V ku­sov­ní­ku ano.
Byl při­dán pří­kaz Vy­tvo­ře­ní děr, který pro­ve­de ode­brá­ní ma­te­ri­á­lu ve vy­rá­bě­ných pa­ne­lech, pro umís­tě­ní na­ku­po­va­ných dílů. Asi jedna z nej­dů­le­ži­těj­ších no­vi­nek v ak­tu­a­li­za­ci.
Zá­ro­veň byly zak­tu­a­li­zo­vá­ny i kni­hov­ní prvky (Ko­lí­ky, Mi­ni­fix, Panty, ..) , které ob­sa­hu­jí od­po­ví­da­jí­cí prvky pro „vy­tvo­ře­ní děr“. V pří­pa­dě, že doplňujete vlast­ní díly do knihov­ny, máte mož­nost také do­pl­nit i vlast­ní ob­je­mo­vé tě­le­so pro „vy­tvo­ře­ní díry“ v desce ná­byt­ku. Tento prvek musí mít jen od­po­ví­da­jí­cí název (na­sta­vu­je se v Na­sta­ve­ní Fur­ni­tu­re – „Na­sta­ve­ni“, volba „A“ – im­pli­cit­ně FF_­CADS_­TOOL_­FOR_CRE­A­TE_HO­LE).
Pří­kaz Ku­sov­ník, di­a­log byl roz­ší­řen o mož­nost zvo­lit si, zda budou ma­xi­mál­ní roz­mě­ry pa­ne­lů re­du­ko­vá­ny o při­da­né hrany, či ni­ko­liv.
Další in­for­ma­ce a krátké video s no­vý­mi funk­ce­mi na­jde­te na www.inventorguru.cz.


Mohlo by vás zajímat: