Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TransMagic QuickView – rychlá CAD vizualizace

Pondělí, 16 Listopad 2020 10:49

Tags: Dokument | QuickView | Sestavy | TransMagic | Zobrazení

TM quickview-2047Nová funk­ce „QuickView Do­cu­ment“ v pro­duk­tech TransMa­gicu umož­ňu­je ote­ví­rat velké díly a se­sta­vy pod­stat­ně rych­le­ji než stan­dard­ní „File Open“ – v ně­kte­rých pří­pa­dech až 3,5krát rych­le­ji. Při ná­hod­ném ote­vře­ní ně­ko­li­ka růz­ných for­má­tů, včet­ně STEP, CAT­Part, ACIS a Pa­ra­so­lid, bylo prů­měr­né zlep­še­ní u všech čtyř for­má­tů více než dvoj­ná­sob­né, ale uži­tek se může lišit. Pokud chce­te vidět, o kolik rych­le­ji Quick­View Do­cu­ment od TransMa­gicu ote­vře vaše pro­ble­ma­tic­ké se­sta­vy, stačí klik­nout na spod­ní část tla­čít­ka Otevřít a vy­brat „QuickView Do­ku­ment“.

QuickView je sice funk­ce plá­no­va­ná pro TransMa­gic Ex­pert, ale je do­čas­ně k dis­po­zi­ci ve všech zá­klad­ních pro­duk­tech TransMa­gicu (Su­per­view, Pro a Ex­pert) jako tzv. ukáz­ko­vá tech­no­lo­gie.
Když v QuickView díl ote­vře­te, zís­ká­te po­ly­go­nál­ní, fa­se­to­va­né zná­zor­ně­ni – ne­má­te pří­stup k přes­né­mu BRep mo­de­lu. Ne­mů­že­te měnit barvu, kóty, ge­ne­ro­vat hro­mad­né vlast­nos­ti – pouze zob­ra­zit ge­o­me­t­rii. Pokud je vaším hlav­ním cílem jed­no­du­še zjis­tit, o co jde, může to být právě to, co po­tře­bu­je­te.
Při ote­vře­ní po­mo­cí QuickView mů­že­te v pro­hlí­že­či se­sta­vy vy­brat sou­část nebo pod­se­sta­vu, která vás za­jí­má, a vy­brat „Otevřít přes­ně“. Vy­bra­ná sou­část nebo pod­se­sta­va se ote­vře v jiném okně.
Tak zís­ká­te pří­stup ke sku­teč­né Brep ge­o­me­t­rii, která umožňuje měnit roz­mě­ry, ge­ne­ro­vat hro­mad­né vlast­nos­ti a všech­ny další funk­ce, které ob­vykle zís­ká­te s přes­ný­mi BRep tě­le­sy. Jakmi­le pro­ve­de­te po­ža­do­va­né změny, máte mož­nost ulo­žit se­sta­vu do po­ža­do­va­né­ho for­má­tu nebo názvu.
Přes­ně ote­vře­nou sou­část nebo pod­se­sta­vu mů­že­te „Vlo­žit zpět do se­sta­vy“, což je funk­ce, která fun­gu­je ruku v ruce s funk­cí „Otevřít v novém do­ku­men­tu“.
Více na transmagic.com/view-cad-files-faster.


Mohlo by vás zajímat: