Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Woodwork for Inventor

Úterý, 19 Leden 2021 10:28

Tags: Autodek | CAD Studio | Inventor | Nadstavby | W4I | Woodwork

W4I-2104Ná­byt­kář­ská nad­stav­ba Wo­odwork pro In­ven­tor (ak­tu­ál­ní verze: V11) je do­pl­něk pro kon­strukč­ní apli­ka­ci Au­to­de­sk In­ven­tor nebo In­ven­tor CAM, který vý­znam­ně roz­ši­řu­je funkč­nost In­ven­to­ru se za­mě­ře­ním na zrych­le­ní ná­vr­hu ná­byt­ku, oken, dveří, scho­dišť a ji­ných dře­vě­ných truh­lář­ských vý­rob­ků. Tento do­pl­něk umožňuje kon­struk­té­rům či de­sig­né­rům pra­co­vat efek­tiv­ně­ji a přes­ně­ji, s mi­ni­mál­ním po­čtem chyb. Wo­odwork pro In­ven­tor do­vo­lu­je de­sig­né­ro­vi vy­u­žít čas pro návrh ná­byt­ku více kre­a­tiv­ně s po­mo­cí ná­stro­jů za­mě­řu­jí­cích se na au­to­ma­ti­za­ci běž­ných kon­strukč­ních úkonů během di­gi­tál­ní pří­pra­vy ná­byt­ku.

Tato di­gi­ta­li­za­ce je velmi často vy­ža­do­vá­na pro zís­ká­ní pod­kla­dů po­třeb­ných pro vý­ro­bu. Wo­odwork pro In­ven­tor vy­u­ží­vá osvěd­če­nou 3D apli­ka­ci Au­to­de­sk In­ven­tor a díky to­mu­to pro­po­je­ní vzni­ká účin­ný ná­stroj nejen pro návrh a de­sign, ale také pro zís­ká­ní vý­rob­ní do­ku­men­ta­ce a po­třeb­ných vý­stu­pů pro CNC vý­ro­bu na dře­vo­ob­rá­bě­cích stro­jích. Wo­odwork pro In­ven­tor je ak­tu­ál­ně do­stup­ný v an­g­lic­kém, fran­couz­ském, ně­mec­kém, rus­kém, pol­ském a ital­ském ja­zy­ce.

Wo­odwork pro In­ven­tor je do­po­ru­čo­ván pokud:

  • Vy­rá­bí­te tva­ro­vě slo­ži­tý ná­by­tek z růz­ných ma­te­ri­á­lů s mnoha díly.
  • Čas po­třeb­ný pro de­sign tvoří vět­ši­nu z času, který uply­ne od ob­jed­ná­ní po do­dá­ní za­káz­ky.
  • Vět­ši­na vý­ro­by je za­káz­ko­vá a musí být na­vr­ho­vá­na od nuly.

Nová verze ná­byt­kář­ské apli­ka­ce Wo­odwork for In­ven­tor (W4I) s vo­li­tel­ným mo­du­lem Ne­sting (vý­ro­ba, op­ti­ma­li­za­ce sklad­by desek, pří­řez). Pre­zen­tač­ní webi­nář au­to­rů apli­ka­ce (Vil­nius) se koná 19. ledna 2021 od 14:00 hodin.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na webu CAD Stu­dia – www.cadstudio.cz/woodwork.


Mohlo by vás zajímat: