Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výrobní a vývojové centrum pro robotiku postaví ABB

Čtvrtek, 10 Červen 2021 23:53

Tags: ABB | OAMP | Výrobní a vývojové centrum

vizualizace haly ABB-2124ABB Česká re­pub­li­ka před­sta­vi­la 8. červ­na pro­jekt no­vé­ho vý­rob­ní­ho a vý­vo­jo­vé­ho cen­t­ra, které se za­čí­ná sta­vět v are­á­lu Os­t­ra­va Ai­r­port Mul­ti­mo­dal Park (OAMP) v Moš­no­vě. Cel­ko­vá in­ves­ti­ce pře­sáh­ne 300 mi­li­o­nů korun a při­ne­se z po­čát­ku při­bliž­ně 120 kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ních míst. Cen­t­rum se ote­vře v 1. po­lo­vi­ně roku 2022 a bude vy­u­ží­vat nej­mo­der­něj­ší au­to­ma­ti­zo­va­né a di­gi­tál­ní vý­rob­ní pro­ce­sy.

Nové vý­rob­ní a vý­vo­jo­vé cen­t­rum, kte­rým ABB v Os­t­ra­vě vý­znam­ně roz­ši­řu­je svůj záběr v ob­las­ti ro­bo­ti­ky a zá­ro­veň v něm umís­tí své stá­va­jí­cí Glo­bál­ní cen­t­rum pro opra­vy a re­pa­se ro­bo­tů, bude vy­u­ží­vat nej­mo­der­něj­ší vý­rob­ní pro­ce­sy, včet­ně stro­jo­vé­ho učení a di­gi­tál­ních a ko­la­bo­ra­tiv­ních ře­še­ní. Bude se za­mě­řo­vat na hi-tech vý­ro­bu a vývoj ro­bo­tic­kých pe­ri­fe­rií, což jsou klí­čo­vé části ro­bo­ta, které jsou umís­tě­ny na konci jeho ra­me­ne, na­pří­klad pne­u­ma­tic­ká cha­padla, va­ku­o­vé pří­sav­ky nebo ka­me­ro­vé sys­témy.

areal MULTI MODAL PARK-2124

V Os­t­ra­vě má ABB vy­bu­do­va­nou sil­nou zá­klad­nu tech­nic­ky a pro­jek­to­vě ori­en­to­va­ných špič­ko­vých pro­fe­si­o­ná­lů a k tomu při­spí­vá i dlou­ho­le­tá úzká spo­lu­prá­ce se ško­la­mi v čele s VŠB-TU. Dal­ším fak­to­rem vý­bě­ru lo­ka­li­ty byla po­lo­ha a mož­nos­ti OAMP, který je na kři­žo­vat­ce le­tec­kých, že­lez­nič­ních a sil­nič­ních tahů. Zejmé­na při­pra­vo­va­né že­lez­nič­ní spo­je­ní are­á­lu na­příč celou eu­ro­asij­skou pev­ni­nou je nejen kon­ku­renč­ně za­jí­ma­vé, ale i pří­nos­né z hle­dis­ka udr­ži­tel­nos­ti. ABB jako jedna z TOP 100 udr­ži­tel­ných svě­to­vých spo­leč­nos­tí před­po­klá­dá, že bude do bu­douc­na moci plně vy­u­žít míst­ní po­ten­ci­ál eko­lo­gic­ké že­lez­nič­ní do­pra­vy.
Nový pro­voz vý­ro­by a vý­vo­je ro­bo­ti­ky získá sil­nou sy­ner­gii zejmé­na s opra­vá­ren­ským cen­t­rem prů­mys­lo­vých ro­bo­tů, které v rámci ABB pře­bí­rá stále více kom­pe­ten­cí v ce­lo­svě­to­vém mě­řít­ku. Os­t­rav­ské cen­t­rum je sou­čás­tí sítě ABB glo­bál­ních cen­ter pro opra­vy a re­pa­se ro­bo­tů, která ještě za­hr­nu­je Au­burn Hills (Mi­chi­gan, USA) a Šan­ghaj (Čína).


Mohlo by vás zajímat: