Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové globální centrum ABB pro vývoj a výzkum e-mobility

Úterý, 22 Prosinec 2020 01:18

Tags: ABB | Centrum | E-mobility Innovation Lab | Výzkum a vývoj

ABB E-mobility Innovation Lab-2052ABB chce po­sí­lit svoji ve­dou­cí po­zi­ci na trhu s na­bí­je­cí in­frastruk­tu­rou pro elek­tro­mo­bi­ly, a proto ot­ví­rá nové cen­t­rum pro vý­zkum a vývoj E-mo­bi­li­ty In­no­vati­on Lab, v němž se bude 120 spe­ci­a­lis­tů za­bý­vat vý­vo­jem na­bí­je­cích ře­še­ní nové ge­ne­ra­ce. Cílem no­vé­ho cen­t­ra, které vznik­lo za 10 mi­li­o­nů USD v kam­pu­su ni­zo­zem­ské Delft Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy na ploše 3600 m², je pod­po­ro­vat další ino­va­ce v ob­las­ti e-mo­bi­li­ty i roz­voj bu­dou­cí­ho port­fo­lia ABB a vý­zkum­ných pro­jek­tů za­mě­ře­ných na elek­tro­mo­bi­li­tu. V roce 2020 byla výše uve­de­ná uni­ver­zi­ta za­řa­ze­na mezi 15 nej­lep­ších vy­so­kých tech­nic­kých škol na světě.

Vy­bu­do­vá­ním kom­ple­xu, v němž bude pra­co­vat až 120 spe­ci­a­lis­tů, se ABB vrací do ko­léb­ky ak­ti­vit v ob­las­ti na­bí­je­ní elek­tro­mo­bi­lů. Byli to totiž právě stu­den­ti delft­ské uni­ver­zi­ty, kteří za­lo­ži­li spo­leč­nost Epyon, start-up za­mě­ře­ný na na­bí­je­ní elek­tro­mo­bi­lů, který ABB v rámci akvi­zi­ce zís­ka­lo v roce 2011.
Ob­las­tí, na kte­rou se chce ABB zejmé­na za­mě­řit, je hlad­ké a bez­pro­blé­mo­vé pro­po­je­ní vo­zi­del, na­bí­je­cích sta­nic a je­jích sítí s elek­tric­kou sítí a pod­půr­ný­mi soft­wa­ro­vý­mi sys­témy. La­bo­ra­toř E-mo­bi­li­ty In­no­vati­on Lab byla vy­ba­ve­na nej­mo­der­něj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi, díky nimž budou na­bí­je­cí sta­ni­ce ABB kom­pa­ti­bil­ní se všemi typy elek­tro­mo­bi­lů. Přes­ně pro tyto účely byly vy­bu­do­vá­ny si­mu­lá­to­ry. ABB totiž plá­nu­je pro­vá­dět 95 pro­cent veš­ke­rých testů na di­gi­tál­ních ko­pi­ích vo­zi­del. Pro tes­to­vá­ní vý­ko­nu elek­tro­mo­bi­lů ve velmi hor­kém nebo chlad­ném po­ča­sí ABB vy­vi­nu­lo spe­ci­ál­ní zku­šeb­ny, v nichž budou elek­tro­mo­bi­ly vy­sta­ve­ny ex­trém­ním pod­mín­kám, jako jsou tep­lo­ty od -40 °C do +100°C a vy­so­ká vlh­kost.
Více na new.abb.com.


Mohlo by vás zajímat: