Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Asistovaná realita Dynabook zvyšuje produktivitu v Bosch ČR

Sobota, 12 Červen 2021 00:29

Tags: AR-100 | Asistovaná realita | Bosch | Dynabook | dynaEdge

Dynabook v Bosch 2-2124Tech­nic­ké od­dě­le­ní spo­leč­nos­ti Ro­bert Bosch České Bu­dě­jo­vi­ce spo­lu­pra­cu­je při opra­vách a údrž­bě růz­ných za­ří­ze­ní s pra­cov­ní­ky, kteří musí v te­ré­nu řešit ne­o­če­ká­va­né si­tu­a­ce vy­ža­du­jí­cí zna­los­ti tech­no­lo­gic­kých sou­vis­los­tí. To vy­ža­du­je mnoh­dy kon­zul­ta­ci a pomoc se vzdá­le­ný­mi spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi od­bor­ní­ky. Bosch pro­zkou­mal různé mož­nos­ti pře­no­su hlasu a videa po­mo­cí mo­bil­ních te­le­fo­nů a dal­ších typů za­ří­ze­ní.

Vy­u­ži­tí mo­bil­ních te­le­fo­nů do jisté míry fun­gu­je, nicmé­ně na­rá­ží na ně­ko­lik ome­ze­ní. V první řadě je pro vzdá­le­né­ho od­bor­ní­ka ob­tíž­né po­cho­pit, co přes­ně se ope­ra­tiv­ní pra­cov­ník snaží v místě ser­vi­su na ka­me­ře uká­zat, pro­to­že fo­to­a­pa­rát te­le­fo­nu není v pří­mém po­hle­du ser­vis­ní­ho tech­ni­ka. Při­tom je ob­tíž­né lo­ka­li­zo­vat kon­krét­ní místo, na které je třeba se za­mě­řit. Dal­ší­mi ome­zu­jí­cí­mi fak­to­ry je kva­li­ta zvuku a sku­teč­nost, že pra­cov­ník nemá při vy­u­ži­tí te­le­fo­nu volné obě ruce. Kromě toho ne­e­xis­tu­je au­to­ma­ti­zo­va­ný zá­znam ho­vo­ru a ob­tíž­né je také po­ři­zo­vá­ní fo­to­gra­fic­ké­ho a au­di­o­vi­zu­ál­ní­ho re­por­tingu.

Při hle­dá­ní op­ti­mál­ní­ho ře­še­ní vy­zkou­še­la spo­leč­nost různé tech­no­lo­gie. Řada z nich na­rá­že­la na stej­ný pro­blém – na­bí­ze­la vhod­ný způ­sob vzdá­le­né pod­po­ry, ale ome­zu­jí­cím fak­to­rem byla in­te­gra­ce do fi­rem­ní­ho pro­stře­dí a sys­té­mů, které vy­ža­du­jí vy­so­kou míru za­bez­pe­če­ní.

Mož­nos­ti asis­to­va­né re­a­li­ty Dy­na­Ed­ge v Bosch ČR

Všech­ny funk­ce brýlí AR-100 může uži­va­tel spra­vo­vat po­mo­cí gra­fic­ké­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní vi­di­tel­né­ho v jeho zor­ném poli. Ve chví­lích, kdy obraz ne­po­tře­bu­je, může dis­plej oto­čit. Mi­ni­po­čí­tač Dy­na­Ed­ge, který je s brý­le­mi pro­po­jen, na­bí­zí ně­ko­lik mož­nos­tí ovlá­dá­ní a na­vi­ga­ce. K dis­po­zi­ci jsou velká smě­ro­vá tla­čít­ka na těle po­čí­ta­če a také do­ty­ko­vý ovlá­da­cí panel a pro­gra­mo­va­tel­ná tla­čít­ka na brý­lích. Po­kro­či­lé soft­wa­ro­vé mož­nos­ti Vi­si­on­DE a Win­dows 10 je navíc možné ovlá­dat hla­sem či gesty.

Dynabook v Bosch-2124

Vzdá­le­ný od­bor­ný po­moc­ník vidí přes­ně to, co sle­du­je a ko­men­tu­je mo­bil­ní tech­nik, a na svém po­čí­ta­či může pro­chá­zet sché­ma­ta a vý­kre­sy opra­vo­va­né­ho za­ří­ze­ní. Po spuš­tě­ní re­ži­mu pre­zen­ta­ce může ser­vis­ní pra­cov­ník tyto do­ku­men­ty díky brý­lím na místě vidět a s od­bor­ní­kem ko­mu­ni­ko­vat ohled­ně kon­krét­ní­ho způ­so­bu ře­še­ní.

Další prak­tic­kou funk­cí je mož­nost na­tá­če­ní au­di­o­vi­zu­ál­ních zá­zna­mů a po­ři­zo­vá­ní fo­to­gra­fií bez nut­nos­ti po­u­ži­tí apli­ka­ce Skype. Uži­va­tel tak může za­zna­me­nat celý pro­ces údrž­by nebo opra­vy a ten pak vy­u­žít pro ško­le­ní dal­ších pra­cov­ní­ků nebo jako re­port pro­ve­de­né práce. Vzdá­le­ný od­bor­ník může obraz za­chy­ce­ný po­mo­cí brýlí AR-100 ulo­žit, za­kres­lit do něj po­znám­ky po­třeb­né pro ser­vis a vý­sle­dek ode­slat zpět do brýlí. Tyto sou­bo­ry se na mi­ni­po­čí­ta­či Dy­na­Ed­ge, který je s brý­le­mi pro­po­jen, ar­chi­vu­jí. Tech­nik je pak může zpět­ně zob­ra­zit i po ukon­če­ní ho­vo­ru.

Pro­hlí­žeč do­ku­men­tů má in­te­gro­va­nou funk­ci pro zvět­šo­vá­ní, takže lze snad­no číst obsah do­ku­men­tů ob­sa­hu­jí­cí texty psané malým pís­mem. Všech­ny funk­ce lze spra­vo­vat po­mo­cí por­tá­lu Ma­nage­ment Con­so­le, který je sou­čás­tí in­sta­lač­ní­ho ba­líč­ku.

První re­ál­né zku­še­nos­ti

Bosch Česká re­pub­li­ka na­sa­dil za­ří­ze­ní Dy­na­book pro asis­to­va­nou re­a­li­tu a zva­žu­je za­ve­de­ní do dal­ších míst po celém světě.
Za­ří­ze­ní bylo úspěš­ně vy­u­ži­to pro pod­po­ru během transfe­ru vý­rob­ní tech­no­lo­gie do zá­vo­du v Me­xi­ku. Pra­cov­ní­ci z bu­dě­jo­vic­ké­ho zá­vo­du tak mohli vzdá­le­ně po­má­hat svým ko­le­gům při zpro­vozňování nebo úpra­vách vý­rob­ních za­ří­ze­ní. Brýle jsou také vy­u­ží­vá­ny pra­cov­ní­ky ser­vi­su při údrž­bě během od­po­led­ních a noč­ních směn. V pří­pa­dě, kdy pra­cov­ník na­ra­zí na pro­blém, může se nyní oka­mži­tě spo­jit se spe­ci­a­li­zo­va­ným od­bor­ní­kem na danou pro­ble­ma­ti­ku a si­tu­a­ci efek­tiv­ně vy­ře­šit v co nej­krat­ším čase přímo na místě.

Tým spo­leč­nos­ti Ro­bert Bosch České Bu­dě­jo­vi­ce oceňuje mo­bi­li­tu to­ho­to ře­še­ní a vy­u­ží­vá ji k po­sky­to­vá­ní vzdá­le­né pod­po­ry te­rén­ním pra­cov­ní­kům. Pří­nos po­u­ži­tí chyt­rých brýlí se pro­ka­zu­je jako efek­tiv­ní a spo­leč­nost nyní zva­žu­je další mož­nos­ti je­jich vy­u­ži­tí.

Vý­ho­dy chyt­rých brýlí a ře­še­ní asis­to­va­né re­a­li­ty Dy­na­Ed­ge

Vy­u­ži­tí stá­va­jí­cí plat­for­my Win­dows 10: Bosch mohl na za­ří­ze­ní na­in­sta­lo­vat svou li­cen­ci sys­té­mu Win­dows včet­ně Skype for Busi­ness, který vy­u­ží­vá pro ko­mu­ni­ka­ci.

Výdrž ba­te­rie: Ba­te­rie mi­ni­po­čí­ta­če Dy­na­Ed­ge za­jiš­ťu­je ně­ko­li­ka­ho­di­no­vé vy­u­ži­tí, které dále pro­dlu­žu­je mož­nost při­po­je­ní k do­ko­va­cí sta­ni­ci a snad­nou vý­mě­nu ba­te­rie.

Dy­na­book Vi­si­on­DE soft­ware suite: Roz­hra­ní pro Skype for busi­ness, které do­ko­na­le spo­lu­pra­cu­je s chyt­rý­mi brý­le­mi AR-100. Soft­ware umožňuje pře­dá­vat do zor­né­ho pole ser­vis­ní­ho pra­cov­ní­ka do­ku­men­ty, ná­vo­dy a další sou­bo­ry po­třeb­né k vy­ře­še­ní pro­blé­mu.

Mož­nost vy­u­ži­tí jako běžné PC: Po za­po­je­ní do do­ko­va­cí sta­ni­ce lze Dy­na­Ed­ge při­po­jit k mo­ni­to­ru i dal­ším za­ří­ze­ním a vy­u­žít ho jako tra­dič­ní po­čí­tač s Win­dows10.

Další in­for­ma­ce na­jde­te cz.dynabook.com/generic/dynaedge.


Mohlo by vás zajímat: