Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový virtuální model elektromobilu od Eatonu

Úterý, 03 Srpen 2021 23:34

Tags: Eaton | Elektromobily | Průmyslová elektrifikace | Virtuální modely

Eaton zrychleni zmena pruhu-2132Elek­tric­ká re­vo­lu­ce je zde – a s ní zvy­šu­jí­cí se bez­peč­nost­ní a tech­no­lo­gic­ká oče­ká­vá­ní, která zá­kaz­ní­ci na elek­tro­mo­bi­ly kla­dou. Vý­rob­ci proto musí stále rych­le­ji re­a­go­vat na vývoj trhu, re­gu­la­ce, které smě­řu­jí k do­prav­ním pro­střed­kům s nu­lo­vou hod­no­tou emisí (ZEV) a také na vý­raz­ný tlak na sní­že­ní ceny elek­tro­mo­bi­lů. Eaton je díky své ex­per­tí­ze a zdro­jům v ob­las­ti prů­mys­lo­vé elek­tri­fi­ka­ce per­fekt­ním part­ne­rem pro zvlád­nu­tí úska­lí, kte­rým čelí vý­rob­ci hyb­rid­ních (PHEV, HEV) a plně elek­tric­kých vo­zi­del (BEV).

Její Ev­rop­ské ino­vač­ní cen­t­rum v Roz­to­kách u Prahy ne­dáv­no před­sta­vi­lo vlast­ní vir­tu­ál­ní model elek­tro­mo­bi­lu, který při­spě­je k urych­le­ní dal­ší­ho vý­zku­mu a vý­vo­je v této ob­las­ti.

Eaton se elek­tri­fi­ka­ci vo­zi­del vě­nu­je ve stále větší míře a na­bí­zí mimo ji­né­ho také mož­nost vy­zkou­šet si ne­otře­lé ná­vr­ho­vé po­stu­py vý­vo­je no­vých pro­duk­tů. Re­a­gu­je tak na ce­lo­svě­to­vý růst po­ptáv­ky po elek­tri­fi­ka­ci vo­zi­del. Ve tře­tím čtvrt­le­tí loňského roku na­pří­klad vzros­tl v po­rov­ná­ní s pře­de­šlým rokem počet re­gis­tro­va­ných elek­tro­mo­bi­lů v Ev­ro­pě o 211 % na cel­ko­vých 274 000. Oče­ká­vá se, že v roce 2022 bude více než 20 % všech vo­zi­del pro­da­ných v Ev­ro­pě elek­tric­kých.

Ev­rop­ské ino­vač­ní cen­t­rum spo­leč­nos­ti Eaton síd­lí­cí v Roz­to­kách u Prahy ne­dáv­no před­sta­vi­lo vlast­ní vir­tu­ál­ní model elek­tro­mo­bi­lu, který umožňuje vý­zkum a vývoj v této ob­las­ti zá­sad­ně ze­fek­tiv­nit a dále urych­lit. Nej­vět­ší pří­no­sem mo­de­lu je jeho rych­lost, mo­du­la­ri­ta a mož­nost re­pro­du­ko­vat jízd­ní data z re­ál­né­ho pro­vo­zu a vněj­ší­ho pro­stře­dí. Na mo­de­lu pra­co­val me­zi­ná­rod­ní tým pra­cov­ní­ků ino­vač­ní­ho cen­t­ra s při­spě­ním ČVUT, přes­ně od­dě­le­ní Smart Dri­ving So­lu­ti­ons, které je sou­čás­tí Ka­ted­ry ří­di­cí tech­ni­ky na elek­tro­tech­nic­ké fa­kul­tě.

Před­sta­ve­ný dvou­sto­pý dy­na­mic­ký model elek­tric­ké­ho vo­zi­dla umožňuje vý­vo­já­řům velmi rych­le vy­hod­no­tit pří­nos no­vých kom­po­nent na cel­ko­vý pro­voz vozu. Je slo­žen z řady díl­čích sub­sy­té­mů, a kromě ce­lé­ho au­to­mo­bi­lu uži­va­te­li umožňuje stu­do­vat a vy­hod­no­co­vat i fun­go­vá­ní jed­not­li­vých kon­strukč­ních sku­pin. Jed­nou z klí­čo­vých ob­las­tí pro za­jiš­tě­ní nízké spo­tře­by elek­tric­ké ener­gie elek­tro­mo­bi­lu je na­pří­klad za­hr­nu­tí prvků kom­fort­ní vý­ba­vy ces­tu­jí­cích do celé si­mu­la­ce. Jedná se o vy­tá­pě­ní a chla­ze­ní in­te­ri­é­ru, vy­hří­vá­ní se­da­del nebo mul­ti­me­di­ál­ní sys­tém. Dílčí pod­sku­pi­nou mo­de­lu vir­tu­ál­ní­ho vo­zi­dla je proto model kli­ma­ti­zač­ní jed­not­ky vozu, model chla­di­cí­ho okru­hu pro ba­te­rie a sys­témy trakč­ní­ho po­ho­nu.

Eaton-soubezna jizda-2132

Pohled na souběžnou jízdu stříbrného SUV a modrého sedanu se stejným pohonem, obě vozidla jsou simulována na suché silnici.

Vel­kou vý­ho­dou to­ho­to vir­tu­ál­ní­ho mo­de­lu je mož­nost si­mu­la­ce jízdy v re­ál­ném pro­stře­dí s vy­u­ži­tím dat z GPS. Tato data mohou být buďto vy­ge­ne­ro­vá­na po­mo­cí vhod­né­ho pro­gra­mu pro plá­no­vá­ní trasy, ale také im­por­to­vá­na jako zá­znam z jízdy již usku­teč­ně­né. Prů­jezd za­da­nou tra­sou je pak možno re­pro­du­ko­vat zcela věrně, neboť sys­tém ob­sa­hu­je také model au­to­nomní­ho ří­ze­ní vozu. Díky tomu cho­vá­ní vo­zi­dla velmi dobře re­flek­tu­je sku­teč­nou jízd­ní dy­na­mi­ku a in­te­gru­je v sobě prvky vý­ba­vy ak­tiv­ní bez­peč­nos­ti, ja­ký­mi jsou pro­ti­blo­ko­va­cí sys­tém ABS, sys­tém re­gu­la­ce pro­klu­zu kol ASR, elek­tro­nic­ký sta­bi­li­zač­ní pro­gram ESP i sys­tém vek­to­ro­vá­ní to­či­vé­ho mo­men­tu. Díky tomu pak bylo možno při­stou­pit také k im­ple­men­ta­ci dal­ších fak­to­rů re­ál­né­ho pro­stře­dí, ja­ký­mi jsou nad­moř­ská výška, tep­lo­ta vzdu­chu, směr a in­ten­zi­ta větru do­kon­ce i ak­tu­ál­ní stav vo­zov­ky, která může mít suchý, mokrý nebo i zle­do­va­tě­lý po­vrch.

Eaton-porovnavaci grafy-2132

Porovnávací grafy zrychlení a změny jízdního pruhu u bílého a modrého sedanu, jízdy po sněhu a suché silnici.

Vir­tu­ál­ní vo­zi­dlo lze v sou­čas­né době lze kon­fi­gu­ro­vat s jed­ním nebo více růz­ný­mi mo­to­ry, stří­da­či a pře­vo­dov­ka­mi sou­čas­ně. Model elek­tro­mo­bi­lu je plně kon­fi­gu­ro­va­tel­ný a uži­va­te­lé si jej mohou upra­vit podle svého přání, nebo po­u­žít ke své práci jen jeho dílčí části. Vývoj byl do­kon­čen na jaře le­toš­ní­ho roku a bude slou­žit pro pro in­ter­ní po­tře­by Ea­to­nu, další vývoj a in­ter­ní testy.


Mohlo by vás zajímat: