Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Eaton se zúčastní Stavebního veletrhu on-line

Autor článku: Eaton   

Tags: Chytrý domov | Eaton | GoWireless | on-line | Stavebnictví | Veletrhy | xComfort

Eaton-Chytra elektroinstalace-2103V ter­mí­nu 22. – 23. ledna 2021 se usku­teč­ní první Sta­veb­ní ve­letrh on-line a ne­bu­de u toho chy­bět ani spo­leč­nost Eaton. Ve­letrh je ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo se za­jí­má o byd­le­ní, plá­nu­je sta­vět či re­kon­stru­o­vat a vy­bí­rá si ty nej­lep­ší do­da­va­te­le. Eaton si pro všech­ny zá­jem­ce při­pra­vil pre­zen­ta­ci svého ře­še­ní chyt­ré elek­tro­in­sta­la­ce, které před­sta­ví od­bor­ní­ci a cer­ti­fi­ko­va­ní part­ne­ři spo­leč­nos­ti. Ti budou po celou dobu tr­vá­ní ve­letr­hu při­pra­ve­ni od­po­vě­dět na ja­ké­ko­liv do­ta­zy a pomoc při roz­ho­do­vá­ní.
Zú­čast­nit se mů­že­te z po­hod­lí do­mo­va, on-line a zdar­ma.

V dneš­ním zrych­le­ném světě se na vás ze všech stran řítí po­ža­dav­ky a in­for­ma­ce, a tak je skvě­lé, když mů­že­te ne­chat ně­kte­ré sta­ros­ti na někom jiném. A právě proto jsou zde sys­témy pro chyt­rý domov, které při­ná­še­jí kom­fort do kaž­do­den­ní­ho ži­vo­ta. Před­stav­te si, že při­jde­te domů a pří­cho­do­vá cesta je osví­ce­ná. Ráno vstá­vá­te a ža­lu­zie se au­to­ma­tic­ky zved­nou. To­pe­ní se sepne vždy tak, jak je po­tře­ba. Už nikdy ne­bu­de­te řešit pro­blém s tím, jest­li jste za­po­mně­li zhas­nout nebo vy­pnout ně­kte­ré spo­tře­bi­če. O vše bude po­sta­rá­no za vás.
Přes­ně takto fun­gu­jí sys­témy pro chyt­rý domov. Umožňují ovlá­dat na dálku celou chytrou elek­tro­in­sta­la­ci ve vašem domě, za­jis­tí re­gu­la­ci vy­tá­pě­ní a chla­ze­ní, umožňují ovlá­dat osvět­le­ní, ža­lu­zie, ga­rá­žo­vá vrata či ba­zé­ny. Kromě zvý­še­ní kom­for­tu byd­le­ní tyto sys­témy umožňují také znač­nou úspo­ru ener­gií. Sys­tém xCom­fort od Ea­to­nu na­bí­zí fle­xi­bil­ní ře­še­ní vhod­né jak pro no­vostav­by, tak pro stá­va­jí­cí byt či dům.
Pokud byste si přáli pro za­čá­tek vy­zkou­šet dílčí vý­ho­dy chyt­ré in­sta­la­ce a na­pří­klad jed­no­du­še ovlá­dat osvět­le­ní, stmí­vá­ní, to­pe­ní nebo kli­ma­ti­za­ci, mů­že­te zvo­lit na­pro­gra­mo­va­né sady Go Wi­re­less. Jsou pro snad­né ovlá­dá­ní osvět­le­ní, stmí­vá­ní, rolet, vy­tá­pě­ní či re­ku­per­a­ce. Je­jich in­sta­la­ce je rych­lá, po­ho­dl­ná a ce­no­vě do­stup­ná. Vše je navíc bez po­u­ži­tí ka­be­lů a ja­ké­ho­ko­li se­ká­ní a sady jsou vhod­né do za­byd­le­né do­mác­nos­ti i do no­vé­ho domu.

Eaton Stavebni veletrh-2103

Ve­letrh bude za­há­jen v pátek 22. ledna v 9:00. Pro zís­ká­ní vstu­pen­ky zdar­ma je po­tře­ba se za­re­gis­tro­vat zde. Po za­há­je­ní ve­letr­hu a re­gis­tra­ci budou zá­jem­ci pri­o­rit­ně pře­smě­ro­vá­ni na stá­nek Eatonu, aniž by bylo po­tře­ba hle­dat v celé na­bíd­ce vy­sta­vo­va­te­lů. Kromě kon­zul­ta­cí a vi­deo­ho­vo­rů s od­bor­ní­ky budou k dis­po­zi­ci také ma­te­ri­á­ly ke sta­že­ní, videa či ga­le­rie, sou­kro­mé „míst­nos­ti“ pro do­ta­zy na­ži­vo a mnoho dal­ší­ho.

Vhod­né­ho od­bor­ní­ka mů­že­te vy­hle­dat ZDE.
Více in­for­ma­cí o sys­té­mu xCom­fort na­lez­ne­te ZDE.
Více in­for­ma­cí o sa­dách Go­Wi­re­less na­lez­ne­te ZDE.


Mohlo by vás zajímat: