Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Munro uvádí SUV elektromobil MK_1 Pick-Up

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 22 Květen 2023 15:27

Tags: Elektromobily | MK_1 Pick-Up | MK_1 Truck | Munro | Munro Vehicles

munro-mk 1-pickup-2321Start-up Munro Vehicles (Munro) je první spo­leč­nos­tí, která po více než 40 le­tech za­lo­ži­la ve Skot­sku závod na sé­ri­o­vou vý­ro­bu au­to­mo­bi­lů, navíc so­bust­ních plně elek­tric­kých vozů SUV 4x4. Munro MK_1 Pick-Up byl čer­s­tvě před­sta­ve­ný v Edinbur­ghu (na Fully Char­ged Live North 19.–21. květ­na 2023) a po­jme­no­va­ný podle čest­né­ho ti­tu­lu, který se udě­lu­je každé skot­ské hoře vyšší než 3000 stop.

Na trhu se ob­je­ví příští rok v pě­ti­d­ve­řo­vém kombi pro­ve­de­ní a jeho cena za­čí­ná na 59 995 lib­rách (pod­ni­ka­te­lé nebo firmy si mohou od této část­ky ode­číst DPH).

munro-mk 1-pickup-and-munro-mk 1-truck-side-view-2321

Ex­trém­ně schop­ný a velmi užit­ko­vý pick-up rych­le na­va­zu­je na model Munro MK_1 Truck, který byl uve­den na trh v pro­sin­ci loňského roku. Pick-up MK_1 zna­me­ná další mil­ník stra­te­gic­ké mise Munra, jehož cílem je uspo­ko­jit vý­znam­nou po­ptáv­ku na svě­to­vém trhu. Stej­ně jako u ná­klad­ní­ho vozu Munro MK_1 Truck umo­ž­ňu­jí je­di­neč­né schop­nos­ti vozu MK_1 Pick-Up zá­kaz­ní­kům pů­so­bí­cím v ná­roč­ných od­vět­vích, jako je tě­žeb­ní prů­my­sl, sta­veb­nic­tví, ve­řej­né služ­by, ze­mě­děl­ství a obra­na, spl­nit blí­ží­cí se cíle v ob­las­ti de­kar­bo­ni­za­ce, aniž by to bylo na úkor vý­ko­nu.

munro-mk 1-pickup-rear-2321

Pick-up Munro MK_1 byl před­sta­ven v pro­ve­de­ní „Per­for­man­ce“ v ná­pad­ném žlu­tém Munro laku a pů­so­bí účel­ným do­jmem. Stej­ně jako všech­ny mo­de­ly a va­ri­an­ty řady Munro MK_1 kom­bi­nu­je nový pick-up ro­bust­ní spo­leh­li­vost a snad­nou opra­vi­tel­nost me­cha­nic­ké­ho po­ho­nu 4×4, který po­sky­tu­je ne­kom­pro­mis­ní schop­nos­ti za kaž­dé­ho po­ča­sí a v kaž­dém te­ré­nu, s nej­mo­der­něj­ším elek­tric­kým po­ho­nem, který za­jiš­ťu­je, že po vo­zi­dle ne­zů­stá­va­jí žádné vý­fu­ko­vé emise.

Pro­stor­ná a snad­no za­tí­ži­tel­ná zadní korba pick-upu Munro MK_1 pojme uži­teč­né za­tí­že­ní 1050 kg, model Per­for­man­ce má ma­xi­mál­ní brz­dě­nou taž­nou ka­pa­ci­tu 3500 kg pro snad­nou pře­pra­vu ja­ké­ho­ko­li ná­kla­du od ze­mě­děl­ské­ho ná­řa­dí a hos­po­dář­ských zví­řat až po sta­veb­ní a po­moc­né vy­ba­ve­ní při ka­ta­stro­fách.

Munro MK_1 Pick-Up do­sa­hu­je úžas­né­ho ma­xi­mál­ní­ho vý­ko­nu 375/280 kW, v na­bíd­ce je také elek­tro­mo­tor o vý­ko­nu 220 kW a mož­nost volby va­ri­ant Uti­li­ty a Range.

Do­pl­ně­ní 82,4kWh ba­te­rie z 15 na 80 % lze rych­le pro­vést po­mo­cí 100kW stej­no­směr­né na­bí­ječ­ky za pou­hých 36 minut. S plně na­bi­tou ba­te­rií má MK_1 do­jezd více než 190 km, což mu umo­ž­ňuje jez­dit v te­ré­nu až 16 hodin na jedno na­bi­tí ba­te­rie.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webu Munro.


Mohlo by vás zajímat: