Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley a Worldsensing uzavírají strategickou dohodu

Čtvrtek, 23 Březen 2023 23:47

Tags: Bentley | iTwin IoT | sen­se­me­t­rics | Strategická dohoda | THREAD | World­sen­sing

Thread-X3-2312Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la, že uza­vře­la ne­vý­hrad­ní ob­chod­ní do­ho­du o stra­te­gic­kém urych­le­ní za­vá­dě­ní in­ter­ne­tu věcí v in­frastruk­tu­ře, která dále uvol­ní hod­no­tu pro pro­jek­tan­ty, sta­vi­te­le a vlast­ní­ky in­frastruk­tu­ry při vy­u­ží­vá­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat. Za tímto úče­lem ku­pu­je World­sen­sing od Bent­ley za­ří­ze­ní pro při­po­je­ní vlá­ken firmy sen­se­me­t­rics, aby roz­ší­ři­la na­bíd­ku svého hard­wa­ro­vé­ho port­fo­lia.

Bent­ley se rov­něž stává hlav­ním in­ves­to­rem v rámci na­vý­še­ní ka­pi­tá­lu World­sen­sin­gu v sérii D.

Worldsensing-2312

Akvi­zi­ce World­sen­sin­gu do ob­las­ti za­ří­ze­ní pro při­po­je­ní Thread na­bíd­ne zá­kaz­ní­kům nové mož­nos­ti v pří­pa­dech, kdy je klí­čo­vým po­ža­dav­kem in­te­gra­ce adap­tiv­ních sen­zo­rů nebo ak­tiv­ní sprá­va sen­zo­rů. Thread na­bí­zí ši­ro­ko­pásmo­vou ko­nek­ti­vi­tu sen­zo­rů pro je­di­neč­né při­po­je­ní dy­na­mic­kých, vý­kon­ných nebo vy­so­ko­rych­lost­ních sen­zo­rů a pře­nos dat ze sen­zo­rů do clou­du pro ana­lý­zu. Thread je plně au­to­nomní za­ří­ze­ní pro při­po­je­ní sen­zo­rů s vo­li­tel­ným in­te­gro­va­ným 4G/LTE mo­bil­ním mo­de­mem, bez­drá­to­vou mesh sítí a ba­te­rií v krytu odol­ném proti po­vě­tr­nost­ním vli­vům. Každé ši­ro­ko­pásmo­vé za­ří­ze­ní slou­ží také jako brána pro bez­drá­to­vé in­te­li­gent­ní sen­zo­ry. V kom­bi­na­ci se stá­va­jí­cí­mi na­bíd­ka­mi World­sen­sin­gu, které mají ve­dou­cí po­sta­ve­ní na trhu, bude Thread hna­cím mo­to­rem no­vých pří­le­ži­tos­tí k růstu. World­sensing se stane pre­fe­ro­va­ným part­ne­rem Bent­ley v ob­las­ti při­po­je­ní sen­zo­rů a Bent­ley se stane pre­fe­ro­va­ným part­ne­rem World­sensin­gu v ob­las­ti soft­wa­ru IoT, který spo­leč­ným uži­va­te­lům na­bíd­ne nej­lep­ší plně in­te­gro­va­né kom­plex­ní ře­še­ní sprá­vy sen­zo­rů ve své třídě.


Mohlo by vás zajímat: