Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Systems oznamuje jmenování vedoucích pracovníků

Středa, 11 Říjen 2023 19:05

Tags: #YII2023 | Bentley | Jmenování | Vedoucí pracovníci

IMG 20231011 153859-2341Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 11. října jme­no­vá­ní ve­dou­cích pra­cov­ní­ků. Kris­tin Fallo­no­vá na­stu­pu­je do Bent­ley jako mar­ke­tingo­vá ře­di­tel­ka se síd­lem v An­na­po­li­su ve státě Ma­ry­land. Na­po­sle­dy Fallo­no­vá pů­so­bi­la jako glo­bál­ní ře­di­tel­ka pro znač­ku a di­gi­tál­ní mar­ke­ting v GE He­al­thCa­re, která se za­bý­vá zdra­vot­nic­ký­mi tech­no­lo­gi­e­mi a soft­warem v hod­no­tě 18 mi­li­ard do­la­rů. Kromě mnoha úspě­chů vedla re­bran­ding spo­leč­nos­ti v rámci je­jí­ho od­dě­le­ní od GE, za což byla Aso­ci­a­cí ná­rod­ních in­ze­ren­tů jme­no­vá­na Ko­mu­ni­ká­to­rem roku.

Před ná­stu­pem do GE pů­so­bi­la deset let v ob­las­ti me­zi­ná­rod­ní po­mo­ci, kde vedla mar­ke­ting a ko­mu­ni­ka­ci pro pro­jek­ty so­ci­ál­ní­ho, en­vi­ron­men­tál­ní­ho a eko­no­mic­ké­ho roz­vo­je v Asii a Af­ri­ce. Fallo­no­vá zís­ka­la ba­ka­lář­ský titul z eko­no­mie na Wake Fo­rest Uni­ver­si­ty a titul MBA na Uni­ver­si­ty of Ma­ry­land. Je člen­kou správ­ní rady uni­ver­zit­ní­ho Cen­t­ra pro tvor­bu so­ci­ál­ních hod­not a člen­kou správ­ní rady Me­zi­ná­rod­ní aso­ci­a­ce pro re­kla­mu. 

Fallo­no­vá vy­stří­dá Chri­se Brad­sha­wa, který na­stu­pu­je na nově vy­tvo­ře­nou po­zi­ci ře­di­te­le pro udr­ži­tel­nost se síd­lem v Eas­to­nu ve státě Ma­ry­land a spo­ju­je ini­ci­a­ti­vy Bent­ley v ob­las­ti udr­ži­tel­nos­ti a vzdě­lá­vá­ní s cílem umož­nit uži­va­te­lům Bent­ley do­sáh­nout cílů udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je a zá­ro­veň za­jis­tit, aby další ge­ne­ra­ce in­že­ný­rů měla ná­stro­je a zna­los­ti, které jim umož­ní uspět.

Colin Ellam na­stu­pu­je jako vý­kon­ný ře­di­tel Co­hesi­ve, di­gi­tál­ní­ho in­te­grá­to­ra Bent­ley, se síd­lem v Man­ches­te­ru ve Velké Bri­tá­nii. Na­po­sle­dy Ellam pů­so­bil jako glo­bál­ní ve­dou­cí ja­der­né di­vi­ze v Ca­p­ge­mi­ni. Dříve vedl di­vi­zi ka­pi­tá­lo­vých pro­jek­tů v Ac­cen­tu­re ve Velké Bri­tá­nii, která po­sky­tu­je po­ra­den­ské a tech­no­lo­gic­ké služ­by pro sek­tor in­frastruk­tu­ry, včet­ně do­pra­vy, ve­řej­ných slu­žeb a ener­ge­ti­ky. Ellam pra­co­val v mnoha ge­o­gra­fic­kých ob­las­tech včet­ně Asie a Ti­cho­mo­ří, Blíz­ké­ho vý­cho­du, Ev­ro­py a Af­ri­ky a tři roky žil a pra­co­val ve Spo­je­ných stá­tech. Ve funk­ci vy­stří­dá Marka Bewa, který pře­bí­rá roli po­rad­ce a který Co­hesi­ve po­vý­šil na glo­bál­ní or­ga­ni­za­ci s více než 700 ko­le­gy v 15 ze­mích.

Oli­ver Conze na­stu­pu­je na po­zi­ci se­ni­or vi­ce­pre­zi­den­ta Bent­ley In­frastructu­re Cloud se síd­lem v ně­mec­kém Hei­del­ber­gu. Na­po­sle­dy Conze pů­so­bil jako pro­duk­to­vý ře­di­tel v Cus­tom­s4tra­de, B2B SaaS startu­pu au­to­ma­ti­zu­jí­cím sprá­vu me­zi­ná­rod­ní­ho ob­cho­du, kde byl zod­po­věd­ný za pro­duk­ty, tech­no­lo­gie a pro­voz. Před­tím Conze pů­so­bil 15 let v SAP, kde za­stá­val řadu ve­dou­cích funk­cí v ob­las­ti ří­ze­ní pro­duk­tů, stra­te­gie port­fo­lia a úspě­chu u zá­kaz­ní­ků. Conze zís­kal magis­ter­ský titul v oboru prů­mys­lo­vé­ho in­že­nýr­ství na Tech­no­lo­gic­kém in­sti­tu­tu v Karl­sru­he, magis­ter­ský titul v oboru ma­na­žer­ských věd na Stan­for­do­vě uni­ver­zi­tě a dok­tor­ský titul na Uni­ver­zi­tě v Sankt Galle­nu.

Podle Ni­cho­la­se Cu­min­se, pro­voz­ní­ho ře­di­te­le Bent­ley, to je pro od­vět­ví in­frastruk­tu­ry klí­čo­vý oka­mžik a vzru­šu­jí­cí doba pro pod­ni­ká­ní v ob­las­ti soft­wa­ru pro in­frastruk­tur­ní in­že­nýr­ství. Je po­tě­šu­jí­cí, že Bent­ley Sys­tems při­lá­ka­la ta­len­ty svě­to­vé úrov­ně, které jí umožňují zís­kat sil­nou po­zi­ci pro další fázi růstu a po­má­hat svým uži­va­te­lům v před­ních svě­to­vých in­frastruk­tur­ních or­ga­ni­za­cích na­vr­ho­vat, bu­do­vat a pro­vo­zo­vat udr­ži­tel­něj­ší a odol­něj­ší in­frastruk­tu­ru.

 


Mohlo by vás zajímat: