Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Seequent představuje SLOPE3D

Pondělí, 10 Duben 2023 23:21

Tags: Analýza | Bentley | GeoStudio | Le­a­pfrog | Se­equen­t | SLOPE3D | Stabilita | Svahy

SLOPE3D-Figure 1-2315Se­equent ozná­mi­l 4. dubna vy­dá­ní zdo­ko­na­le­né­ho ná­stro­je pro ana­lý­zu sta­bi­li­ty svahů SLO­PE3D, který umožňuje ge­o­tech­ni­kům a in­že­nýr­ským ge­o­lo­gům na­vr­ho­vat bez­peč­něj­ší svahy. SLO­PE3D vy­chá­zí z mož­nos­tí dů­vě­ry­hod­né­ho pro­duk­tu 2D SLOPE/W od Ge­oStu­dia a je in­tu­i­tiv­ním ře­še­ním mezní rov­no­váhy pro ana­lý­zu skal­ních a zem­ních svahů v důl­ních a sta­veb­ních pro­jek­tech – na­pří­klad svahů, po­vr­cho­vých dolů a in­že­nýr­ských sta­veb, jako jsou pře­hra­dy a hráze.

Za­jiš­tě­ní bez­peč­nos­ti a spo­leh­li­vos­ti in­že­nýr­ských pro­jek­tů je zá­kla­dem ge­o­tech­nic­ké­ho in­že­nýr­ství. SLO­PE3D byl spe­ci­ál­ně na­vr­žen tak, aby umož­nil ge­o­tech­nic­kým a ge­o­lo­gic­kým in­že­ný­rům při­jí­mat jistá roz­hod­nu­tí, zvy­šo­vat bez­peč­nost, sni­žo­vat ri­zi­ka a ná­kla­dy pro­jek­tů a v ko­neč­ném dů­sled­ku na­vr­ho­vat lepší in­frastruk­tu­ru.

Vý­kon­né a snad­no po­u­ži­tel­né roz­hra­ní Ge­oStu­dia po­sky­tu­je je­di­neč­ný zá­ži­tek z mo­de­lo­vá­ní a ana­lý­zy. Do jed­no­ho pro­jek­tu lze při­dat více 3D ge­o­me­t­rií a ana­lýz a řešit je sou­čas­ně. Ge­o­pro­fe­si­o­ná­lo­vé mohou za­hr­nout ana­lý­zy SLO­PE3D do stá­va­jí­cích 2D pro­jek­tů sta­bi­li­ty pro efek­tiv­ní po­rov­ná­ní vý­sled­ků.

SLOPE3D-Figure 2-2315

SLO­PE3D se přímo pro­po­ju­je s ge­o­lo­gic­kým mo­de­lo­va­cím soft­warem Le­a­pfrog od Se­equen­tu pro­střed­nic­tvím Se­equent Cen­t­ral a in­te­gru­je se s pro­gra­mem SE­E­P3D od Ge­oStu­dia. Vzni­ká tak bez­pro­blé­mo­vý pra­cov­ní po­stup s hlad­kou vý­mě­nou dat a jed­no­duš­ší sprá­vou dat, který zlep­šu­je přes­nost a vý­sled­ky pro­jek­tu.

SLOPE3D-Figure 3-2315

SLO­PE3D lze nyní za­kou­pit u Se­equen­tu. Další in­for­ma­ce, video s ozná­me­ním o vy­dá­ní a bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi na­lez­ne­te na strán­ce no­vé­ho pro­duk­tu SLO­PE3D. SLO­PE3D je sou­čás­tí Ge­oStu­dia 2023.Mohlo by vás zajímat: