Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Amazon Sidewalk – bezdrátová síť s velkým dosahem

Středa, 02 Říjen 2019 09:27

Tags: 900 MHz | Amazon | Bezdrátová síť | IoT | LoRa | Los Angeles | Sidewalk | Velký dosah

psi znamka.cloudfront net-1940Na vý­roč­ní hard­wa­ro­vé kon­fe­ren­ci v Se­at­tlu před­sta­vi­la spo­leč­nost Ama­zon svůj Si­de­walk, no­vý bez­drá­to­vý pro­to­kol pro vel­ké vzdá­le­nos­ti a s níz­kou šíř­kou pás­ma. Umo­ž­ní pro­po­jit vše­ch­na IoT za­ří­ze­ní jak v do­mě, tak ko­lem něj, a to prý až do vzdá­le­nos­ti sko­ro dvou ki­lo­me­t­rů, v zá­vis­los­ti na umí­s­tě­ní zá­klad­ní sta­ni­ce. Podle Ama­zo­nu ne­ma­jí Blu­e­to­o­th ani Wi-Fi do­sta­teč­ný roz­sah, a na dru­hou stra­nu 5G vy­ža­du­je pří­liš mno­ho ener­gie a je pří­liš slo­ži­tá. Síť Ama­zon Si­de­walk vy­u­ží­vá již exi­s­tu­jí­cí a uvol­ně­né 900MHz spek­trum.

Nut­no do­dat, že to sa­mé však už na­bí­zí LoRa, a to se stan­dar­di­zo­va­ný­mi pro­to­ko­ly a na­bíd­kou mno­ha lev­ných za­ří­ze­ní. Ama­zon již ode­slal 700 tes­to­va­cích pří­stro­jů do do­mác­nos­tí v Los An­ge­les, aby vy­zkou­šel pří­stu­po­vé bo­dy. S mno­ha pří­stu­po­vý­mi bo­dy se dá vy­tvo­řit síť se ši­ro­kým po­kry­tím. Ama­zon ča­sem pro­to­kol vydá, aby jej mo­hli in­te­gro­vat i ostat­ní vý­rob­ci do svých za­ří­ze­ní. Prv­ním vý­rob­kem, jež vy­u­ží­vá Si­dewalk, je psí znám­ka, kte­rá dá ma­ji­te­li zprá­vu, po­kud je­ho pes opus­tí da­ný okruh. Pro­dá­vat se zač­ne pří­ští rok.
Více informací na blog.aboutamazon.com/devices/introducing-amazon-sidewalk.


Mohlo by vás zajímat: