Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cubicure nabídne samozhášecí SLA materiál

Čtvrtek, 07 Listopad 2019 15:48

Tags: Cubicure | Materiály.3D tisk | Samozhášecí | SLA

Cubicure-1945Spo­leč­nost Cu­bicu­re před­sta­ví na ve­letr­hu Form­next no­vý sa­moz­há­še­cí ma­te­ri­ál, fo­to­po­ly­mer Evo­lu­ti­on FR bez ha­lo­ge­nů, s cer­ti­fi­ka­cí stan­dar­du UL94 V0 (ma­te­ri­ál sám uha­sí pla­me­ny do 10 sekund). Prav­dě­po­dob­ně jde o první ste­re­o­li­to­gra­fic­ký ma­te­ri­ál, jenž spl­ňu­je ten­to stan­dard, a je tak vhod­ný pro trh s mo­bil­ní­mi pří­stro­ji a elek­tro­ni­kou, např. pro zá­strč­ky či ko­nek­to­ry. Ma­te­ri­ál se ny­ní vy­u­ží­vá na plat­for­mě Hot Li­tho­gra­phy spo­leč­nos­ti Cu­bicu­re, kte­rá vy­u­ží­vá spe­ci­ál­ně vy­vi­nu­tý a pa­ten­to­va­ný za­hří­va­cí a na­ná­še­cí me­cha­nis­mus pro zpra­co­vá­ní prys­ky­řic s vy­so­kou visko­zi­tou při pro­voz­ních tep­lo­tách do 120 °C.

Hot Li­to­gra­phy na­víc na­bí­zí přes­nost 10 mi­k­ro­nů. Jak vy­pa­dá tes­to­vá­ní sa­moz­há­še­cí­ho ma­te­ri­á­lu uvi­dí­te na ná­sle­du­jí­cím videu:

 

Více informací najdete na www.cubicure.com.


Mohlo by vás zajímat: