{readonline}Mate-li problemy se zobrazenim, kliknete zde.{/readonline}  
     
 
6. února 2024
Aktuality Strojírenství Stavebnictví GIS Grafika & Design Vzdělávání Hardware
 
 

Vý­rob­ce ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk po­ly­Spe­c­t­ra ne­dáv­no uvedl na trh nový soft­wa­re s ná­zvem ne­Thing.xyz. Cí­lem ne­Thing.­xyz je zpří­stup­nit pro­ces vy­tvá­ře­ní 3D CAD mo­de­lů šir­ší­mu okru­hu uži­va­te­lů, a to s vy­u­ži­tím ge­ne­ra­tiv­ní­ho de­sig­nu za­lo­že­né­ho na umělé in­te­li­gen­ci. Ve sna­ze o jed­no­du­chost a uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost po­sky­tu­je ne­Thing.xyz in­že­ný­rům, de­sig­né­rům a nad­šen­cům ...


Hannover Messe 2024


3D Sys­tems na­bí­zí ke zhléd­nu­tí záz­nam webi­náře o nej­no­věj­ších ino­va­cích v adi­tiv­ní vý­ro­bě se za­mě­ře­ním na své prů­lo­mo­vé tech­no­lo­gie, které roz­ši­řu­jí mož­nos­ti po­u­ži­tí a vý­ro­by. Zkrať­te dobu uve­de­ní na trh, od ná­vr­hu až po před­vý­ro­bu, a zvyš­te vý­kon­nost vý­rob­ků ma­xi­mál­ním vy­u­ži­tím po­kro­či­lých ...Spo­leč­nost 3DDen vsa­di­la na 3D tisk, ale nejen ten kla­sic­ký. Díky tomu, že vy­vi­nu­la vlast­ní po­kro­či­lé tis­kár­ny a ře­­še­ní, do­ká­že vy­tisk­nout nejen bě­žné věci známé v ob­las­ti v 3D tisku, ale i spe­ci­fic­ké pro­duk­ty, jako jsou na­pří­klad mer­chan­di­sing fi­gur­ky s přes­nos­tí na se­ti­ny mi­li­me­t­ru.3Dees In­du­st­ries na­vá­za­la spo­lu­prá­ci s ate­li­é­rem De­sign obuvi, Fa­kul­ty mul­ti­me­di­ál­ních ko­mu­ni­ka­cí Uni­ver­zi­ty To­má­še Bati (UTB) ve Zlíně s cílem ino­vo­vat český obuv­nic­ký prů­my­sl pro­střed­nic­tvím 3D tisku. Klí­čo­vým prv­kem této spo­lu­prá­ce je zkou­má­ní mož­nos­tí ...Solid­works Vi­su­a­li­ze Pro­fes­si­o­nal umo­ž­ňuje vy­u­ží­vat 3D CAD data pro vy­tvá­ře­ní fo­to­re­a­lis­tic­kých vi­zu­a­li­za­cí tím nej­rych­lej­ším a nej­jed­no­duš­ším způ­so­bem – od ob­ráz­ků a ani­ma­cí přes in­ter­ak­tiv­ní obsah pro web až po po­hl­cu­jí­cí vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. Solid­works Vi­su­a­li­ze za­lo­že­ný na CGI oživí CAD data a umož­ní ...Con­cre­te.ai, spo­leč­nost vy­u­ží­va­jí­cí Gen­AI k op­ti­ma­li­za­ci ná­vrhů be­to­no­vých směsí s cílem zvý­šit efek­ti­vi­tu, sní­žit emise oxidu uh­li­či­té­ho a ná­kla­dy, ozná­mi­la 29. ledna ko­merč­ní do­stup­nost své pa­ten­to­va­né plat­for­my umělé in­te­li­gen­ce Con­cre­te Co­pi­lot, která byla tes­to­vá­na v praxi. Plat­for­ma ge­ne­ru­je z mi­li­o­nů mož­ných ná­vrhů směsí ty, které jsou op­ti­mál­ní pro ja­kou­ko­li kom­bi­na­ci ná­kla­dů, vý­kon­nos­ti a sní­že­ní emisí uh­lí­ku ...ReWalk Ro­bo­tics před­sta­vi­la 29. ledna novou fi­rem­ní znač­ku a ofi­ci­ál­ně za­há­ji­la čin­nost pod ná­zvem „Li­fe­ward“. Akcie spo­leč­nos­ti se nyní za­čnou ob­cho­do­vat na burze Na­sdaq pod znač­kou „LFWD“. Li­fe­ward vy­vi­nu­la no­si­tel­né sys­témy pro re­ha­bi­li­ta­ci, zo­ta­ve­ní a další účely, které řeší fy­zic­ká ome­ze­ní nebo po­sti­že­ní. Její na­bíd­ka za­hr­nu­je osob­ní exo­ske­let ...Ev­rop­ský di­gi­tál­ní ino­vač­ní hub Os­t­ra­va (EDIH Os­t­ra­va) zve na nový prak­tic­ký in­ter­ak­tiv­ní kurz 3D ske­no­vá­ní 22. února 2024, od 9:00 do 16:50 v IT4In­no­vati­ons ná­rod­ním su­per­po­čí­ta­čo­vém cen­t­ru, míst­nost 207. Kurz na­bí­zí uni­kát­ní pří­le­ži­tost po­ro­zu­mět spo­je­ní 3D ske­no­vá­ní a 3D tisku ve vý­rob­ním pro­ce­su ...Key­si­ght Tech­no­lo­gies ozna­mu­je, že soft­ware pro elek­tro­mag­ne­tic­kou (EM) si­mu­la­ci RFPro, který je sou­čás­tí sady in­te­gro­va­ných ná­stro­jů Key­si­ght EDA Advan­ced De­sign Sys­tem (ADS), je nyní cer­ti­fi­ko­ván spo­leč­nos­tí Sam­sung Foun­d­ry pro kon­struk­té­ry za­mě­ře­né na její 8na­no­me­t­ro­vý (nm) pro­ces ...Canon uvedl na trh novou řadu úspě­š­ných 12ba­rev­ných vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren image­PRO­GRAF PRO. Ta je ur­če­na pro ob­last fo­to­gra­fie a vý­tvar­né­ho umění a v kom­bi­na­ci s no­vou sadou pig­men­to­vých in­kous­tů LUCIA PRO II při­ná­ší nej­vyš­ší kva­li­tu tisku fo­to­gra­fií ze všech za­ří­ze­ní image­PRO­GRAF. Re­a­gu­je tak na po­ptáv­ku trhu po větší svět­lostá­los­ti a odol­nos­ti vý­tis­ků ...CIO agenda 2024 MP

Tématické sekce CAD.cz

Kalendář akcí

<<  Únor 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829   
Nejbližší akce
07.02. Metrologické školení » Metrologie v praxi II
08.02. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
21.02. Webinář: KONCEPCE MOD l SIM - Transformace CAD vývoje
22.02. Webinář: Pokročilé plánování zakázkové výroby
01.03. Webinář: Jak zkrátit vývoj produktů a urychlit start výroby pomocí změnového říz...
06.03. Metrologické školení » Metrolog organizace
 
 
Kontakty redakce CAD Týdeník CADnews Předplatné Kalendář akcí Ceník inzerce Archív časopisu
 
 
CADnews zasílá redakce edice IT Business * Vydavatelství CCB s.r.o., Okružní 19, Brno 638 00 * Tel.: +420/ 545 222 779 CADnews je vám pravidelně zasílán na základě vaši registrace e-mailové adresy [subtag:email]. Pokud si již dále nepřejete, abychom vám CADnews zasílali, můžete se odhlásit {unsubscribe}zde{/unsubscribe}. Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu odpovědného redaktora.