Sociální služby Praha 9
E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
DT Summit MP
ZW3D 2022
DT Summit MP

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BenQ se Zoomem dodávají certifikované videokonferenční displeje

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: BenQ | Velkoformátové displeje | Videokonference | Zoom

BenQ CP6501K-2109Spo­leč­nost BenQ na­vá­za­la part­ner­ství se Zoom Video Com­mu­ni­cati­ons a in­te­gru­je ře­še­ní Zoom pro vi­deo­kon­fe­renč­ní ho­vo­ry do svých vel­ko­for­má­to­vých dis­plejů. Za­ve­de­né vy­lep­še­ní za­hr­nu­je jak pro­duk­ty z ob­las­ti di­gi­tal sig­nage, tak in­ter­ak­tiv­ní dis­ple­je. BenQ své úsilí i na­dá­le in­ten­ziv­ně vě­nu­je po­tře­bám fi­rem­ní­ho trhu. Vnímá roz­díl­né po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků, stej­ně jako výzvy a pří­le­ži­tos­ti, kte­rým čelí celý svět.

Vel­ko­for­má­to­vé dis­ple­je proto nově pod­po­ru­jí Zoom pro po­ho­dl­né a kva­lit­ní vi­deo­kon­fe­ren­ce.
Dis­ple­je BenQ s apli­ka­cí Zoom umož­ní vzdá­le­né sdí­le­ní ob­ra­zov­ky, vzá­jem­nou spo­lu­prá­ci na ob­sa­hu i spo­leč­né po­znám­ky ze schůz­ky. Díky této ino­va­ci se jed­na­te­lé firem, správ­ci a IT ma­na­že­ři mohou plně spo­leh­nout na BenQ vel­ko­for­má­to­vé dis­ple­je pro za­jiš­tě­ní be­ze­švé vi­deo­kon­fe­ren­ce. Stej­ně tak i do­da­va­te­lé ře­še­ní mohou s jis­to­tou do­po­ru­čit cer­ti­fi­ko­va­né pro­duk­ty se zá­ru­kou plné kom­pa­ti­bi­li­ty a bez­pro­blé­mo­vé­ho chodu.
Více in­for­ma­cí o in­ter­ak­tiv­ních vel­ko­for­má­to­vých dis­ple­jích BenQ je k dis­po­zi­ci na www.benq.com nebo www.benq.eu.


Mohlo by vás zajímat: