Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Modix představuje Modix Slicer a vysokorychlostní extrudér

Autor článku: Modix / redakce   
Čtvrtek, 18 Duben 2024 23:03

Tags: Extruder | Grif­fin Ultra | Modix | Slicer | Tisková hlava

Modix Griffin Ultra-2416Modix (​modix3d.​com), před­ní vý­rob­ce uzná­va­ný pro své vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­kár­ny, ozna­mu­je dvě no­vin­ky. První je tis­ko­vá hlava Modix Grif­fin Ultra, která je šest­krát rych­lej­ší – velké tis­ko­vé úlohy zvlád­ne za ně­ko­lik hodin, ne za ně­ko­lik dní. Dru­hou je nový ex­tru­der Grif­fin Ultra, který byl ne­dáv­no před­sta­ven spolu s uve­de­ním dvou­me­t­ro­vé 3D tis­kár­ny Modix Eve­rest. Nyní je k dis­po­zi­ci pro všech­ny mo­de­ly tis­ká­ren Modix.

Grif­fin Ultra před­sta­vu­je vý­ji­meč­ný vy­tla­čo­va­cí výkon 500 gr/hod a vy­u­ží­vá 1,6 mm trysku pro rych­lý tisk sil­ných vrs­tev, což umožňuje do­kon­če­ní roz­sáh­lých vý­tis­ků během ně­ko­li­ka hodin, ni­ko­liv dnů jako dříve.

Griffin-Ultra-comparison-2416

V po­rov­ná­ní se stan­dard­ním mo­de­lem Grif­fin, který je vy­ba­ven tryskou o prů­mě­ru 0,6 mm, umožňuje Grif­fin Ultra tisk­nout s tři­krát men­ším po­čtem vrs­tev (vrst­va o tloušť­ce 1,2 mm opro­ti 0,4 mm), zvy­šu­je rych­lost tisku pevné vrst­vy 2,6krát a zvy­šu­je ob­vo­do­vou rych­lost 2,6krát pro ja­kou­ko­li danou tloušť­ku (jedna stěna 1,6 mm opro­ti 0,6 mm). Tato ku­mu­la­ce ča­so­vě úspor­ných vy­lep­še­ní umožňuje Grif­fi­nu Ultra tisk­nout až šest­krát rych­le­ji než běžné ex­tru­de­ry.

Ozná­me­ní o Modix Sli­ceru

Modix po­sou­vá hra­ni­ce po­kro­či­lé­ho vel­ko­ploš­né­ho 3d tisku. Modix Sli­cer vy­chá­zí z po­pu­lár­ní­ho open-sour­ce stro­je Pru­sa­Sli­cer (který je za­lo­žen na „Slic3r“) a vy­lep­šu­je ně­ko­lik klí­čo­vých funk­cí sou­vi­se­jí­cích s vel­ko­ploš­ným IDEX 3D tis­kem:

  • Efek­tiv­něj­ší čis­ti­cí – mů­že­te ovlá­dat ve­li­kost (X&Y) čis­ti­cí věže i náplň pro lepší čiš­tě­ní vel­kých try­sek.
  • Sta­bil­něj­ší tvar čis­ti­cí věže – se ši­ro­kou li­choběž­ní­ko­vou zá­klad­nou (py­ra­mi­da).
  • Tisk­ně­te v re­ži­mu IDEX se dvěma růz­ný­mi prů­mě­ry try­sek – hlav­ní model tisk­ně­te s tryskou o vel­kém prů­mě­ru (tj. nový Grif­fin Ultra) pro vyšší rych­lost a roz­pust­ný fi­la­ment s menší tryskou pro přes­ný tisk, aby se ne­mí­chal s hlav­ním mo­de­lem.

Nový Sli­cer brzy vstou­pí do uza­vře­né­ho beta pro­gra­mu pro před­ní zá­kaz­ní­ky Mo­di­xu a poz­dě­ji bude zdar­ma k dis­po­zi­ci ve­řej­nos­ti (včet­ně zdro­jo­vých kódů). Modix bude i na­dá­le pra­co­vat ve pro­spěch roz­sáh­lé­ho eko­sys­té­mu 3D tisku s no­vý­mi chys­ta­ný­mi ino­va­ce­mi.

Modix Slicer-2416

Sha­char Gafni, ge­ne­rál­ní ře­di­tel Mo­di­xu, řekl: „Modix opět po­sou­vá hra­ni­ce ino­va­cí v ob­las­ti vel­ko­for­má­to­vé­ho 3D tisku a bude v tom po­kra­čo­vat dal­ší­mi ino­va­ce­mi.“
John Van El, CCO Mo­di­xu: „I na­dá­le se tě­ší­me na lepší a je­di­neč­nou na­bíd­ku, která při­ne­se novou hod­no­tu novým i stá­va­jí­cím zá­kaz­ní­kům.“

Pro další in­for­ma­ce se ob­rať­te na sales@modix3d.com.

 


Mohlo by vás zajímat: