Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo hannover messe

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Schunk získal cenu HERMES AWARD 2024
(Matching tags: Umělá inteligence,Hannover Messe,HERMES AWARD,SCHUNK)
Na slav­nost­ním za­há­je­ní ve­letr­hu Han­no­ver Messe 21. dubna 2024 byla ně­mec­ká spo­leč­nost Schunk oce­ně­na cenou Her­mes Award 2024 za ino­va­tiv­ní pro­jekt za­lo­že­ný na umělé in­te­li­gen­ci. Kva­li­fi­ko­va­ná ...
Středa, 24 Duben 2024
2. Začal HANNOVER MESSE 2024
(Matching tags: Dassault,Hannover Messe,Veletrhy,Festo,#HM2024,Ultimaker,Autodesk)
To, že se něco děje na vý­sta­viš­ti, sig­na­li­zu­jí pře­pl­ně­né vlaky han­no­ver­ské­ho metra/tram­va­je z hlav­ní­ho ná­dra­ží smě­rem k vý­sta­viš­ti. Už ovšem jsou dávno pryč doby Ce­BI­Tu, ...
Pondělí, 22 Duben 2024
3. Doprovodný program na HANNOVER MESSE 2024
(Matching tags: Doprovodný program,2024,Hannover Messe,Hannover)
Už příští týden (22.–26. dubna 2024) se koná Han­no­ver Messe 2024. Pět ve­letrž­ních dnů kromě vel­ké­ho počtu vy­sta­vo­va­te­lů a je­jich různě vel­kých ex­po­zic při­ná­ší i ne­sku­teč­ně bo­ha­tý ...
Středa, 17 Duben 2024
4. igus představuje aplikaci igusGo s umělou inteligencí
(Matching tags: igusGO,HM2024,Údržba,Igus,Umělá inteligence,Hannover Messe,Výrobní procesy)
V prů­lo­mo­vé pre­zen­ta­ci na Han­no­ver Messe 2024 se igus chys­tá nově de­fi­no­vat bu­douc­nost udr­ži­tel­né prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce díky svým nej­no­věj­ším po­kro­kům v ob­las­ti ...
Pátek, 12 Duben 2024
5. Na HANNOVER MESSE 2024 se vstupenkou zdarma
(Matching tags: PRO­ve­letrhy plus,Hannover Messe,Elektrotechnika,Veletrh,Strojírenství)
Vá­že­ní čte­ná­ři, do­vol­te, abychom vás po­zva­li k ná­vštěvě me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu HAN­NO­VER MESSE, na kte­rém před­sta­ví v ter­mí­nu od 22. do 26. dubna 2024 přes 4000 firem no­vin­ky ...
Pondělí, 25 Březen 2024
6. Poslední volné plochy pro vystavovatele na HM24
(Matching tags: ProVeletrhy,#HM24,MPO,Průmysl,Hannover Messe,Veletrh)
Již za ne­ce­lé tři mě­sí­ce, v pon­dě­lí 22. dubna, ote­vře své brány me­zi­ná­rod­ní ve­letrh pro zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl Han­no­ver Messe. Na vý­sta­viš­ti je k dis­po­zi­ci pár po­sled­ních ...
Pondělí, 29 Leden 2024
7. Dassault se připojil k EPLAN Partner Network
(Matching tags: Partner Network,Das­sault Sys­tè­mes,3DEXPERIENCE,Hannover Messe,Eplan,PLM)
Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce se může stát sku­teč­nos­tí pouze díky sí­ťo­vým sys­té­mům, kom­plex­ním datům a úzké spo­lu­prá­ci mezi vý­rob­ci. Za tímto úče­lem za­lo­žil EPLAN kon­cem roku 2020 ...
Středa, 19 Červenec 2023
8. Blueprint nabídne AM řešení pro zakázkové díly
(Matching tags: Premiéra,Blueprint,Aditivní výroba,Hannover Messe)
Blue­print Advan­ced Ma­nu­fac­tu­ring ne­dáv­no za­há­ji­l svou čin­nost a ofi­ci­ál­ně se před­sta­ví na nad­chá­ze­jí­cím ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Kom­bi­na­cí nej­mo­der­něj­ších vý­rob­ních ...
Čtvrtek, 16 Březen 2023
9. HANNOVER MESSE 2023 (17.–21. dubna)
(Matching tags: Vodík,Průmysl 4.0,Energie,Veletrhy,Hannover Messe)
Se­znam pro­blé­mů k ře­še­ní v prů­mys­lu je dlou­hý: změna kli­ma­tu, ne­do­sta­tek ener­gií, na­ru­še­né do­da­va­tel­ské ře­těz­ce, ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků. Vý­cho­dis­kem ...
Čtvrtek, 23 Únor 2023
10. Bezplatné vstupenky na HANNOVER MESSE 2023
(Matching tags: Trendy,Hannover Messe,Veletrhy,Průmyslová transformace,eTicket)
Ve­letrh Han­no­ver Messe 2023 (17. – 21. dubna 2023) se za­mě­řu­je na špič­ko­vé tech­no­lo­gie a ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro pře­ko­ná­ní glo­bál­ních prů­mys­lo­vých pro­blé­mů. Před­ní svě­to­vý ...
Pondělí, 02 Leden 2023
11. Představte své inovace na HANNOVER MESSE 2023
(Matching tags: CzechTrade,Průmyslová transformace,Veletrhy,Inovace,Hannover Messe)
Od 17. do 21. dubna 2023 se usku­teč­ní v Han­no­ve­ru tra­dič­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh Hannover Messe. Jste firma pů­so­bí­cí v ob­las­ti stro­jí­ren­ství, elek­tro­tech­ni­ky, di­gi­tál­ní­ho ...
Sobota, 26 Listopad 2022
12. Aplikace pro orientaci na HANNOVER MESSE 2022
(Matching tags: Vstupenky,Veletrhy,Aplikace,Hannover Messe,Výstavy)
Již za šest dní se ote­vřou brány ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Při­bliž­ně 2500 firem před­sta­ví pro­duk­ty a ře­še­ní pro dnešek a vize pro zí­t­řek. Od 30. květ­na do 2. červ­na se bude mlu­vit ...
Úterý, 24 Květen 2022
13. Vystavovatelé z Česka na HANNOVER MESSE 2022
(Matching tags: Znalostní platforma,Vystavovatelé,Veletrhy,Hannover Messe)
Han­no­ver Messe je před­ní svě­to­vý prů­mys­lo­vý ve­letrh. Jeho nosné téma „Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce“ spo­ju­je vý­stav­ní ob­las­ti Au­to­mati­on, Mo­ti­on & Dri­ves, Di­gi­tal Eco­sys­tems, ...
Čtvrtek, 05 Květen 2022
14. 3D měřicí řešení pro digitální výrobu a průmysl 4.0
(Matching tags: Průmysl 4.0,3D skenery,Creaform,Hannover Messe)
Cre­a­form ozná­mil svou účast na Han­no­ver Messe. Před­sta­ví zde nej­no­věj­ší 3D mě­ři­cí tech­no­lo­gie, které v ob­las­ti Prů­mys­lu 4.0 a di­gi­tál­ní vý­ro­by po­má­ha­jí vý­rob­cům na­vr­ho­vat ...
Čtvrtek, 28 Duben 2022
15. 11. Robotics Congress – Rychleji k cíli s chytrými koboty
(Matching tags: Robotics Congress,Hannover Messe,Automatizace,Robotika)
Za 14 dní – 26. dubna – se usku­teč­ní 11. roč­ník kon­gre­su ro­bo­ti­ky. Stej­ně jako v před­cho­zích le­tech (bez­plat­ný) kon­gres před­sta­ví sou­čas­ný stav tech­ni­ky, ukáže pří­kla­dy z praxe ...
Úterý, 12 Duben 2022
16. HANNOVER MESSE 2022 (30. května až 2. června)
(Matching tags: Deutsche Messe,Veletrhy,Hannover Messe,Výstavy)
Od 30. květ­na do 2. červ­na před­sta­ví na han­no­ver­ském vý­sta­viš­ti 2 500 firem své tech­no­lo­gie pro to­vár­ny a ener­ge­tic­ké sys­témy bu­douc­nos­ti. V rámci hlav­ní­ho té­ma­tu Prů­mys­lo­vá ...
Čtvrtek, 31 Březen 2022
17. Přesun termínu HANNOVER MESSE 2022
(Matching tags: Deutsche Messe,Veletrhy,Hannover Messe,Výstavy)
Spo­leč­nost De­ut­sche Messe v úzké spo­lu­prá­ci s po­rad­ním sbo­rem vy­sta­vo­va­te­lů ve­letr­hu Han­no­ver Messe a part­ner­ský­mi sdru­že­ní­mi VDMA (Svaz ně­mec­ké­ho stro­jí­ren­ství ...
Čtvrtek, 20 Leden 2022
18. EPLAN Platforma 2022 – předpremiéra v Hannoveru
(Matching tags: eMA­NAGE,Platforma,Hannover Messe,Eplan)
Hlav­ní no­vin­kou nové plat­for­my EPLAN, která měla před­premiéru na dubnovém digitálním veletrhu Hannover Messe 2021, je zcela nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní, které vý­znam­ně usnad­ňu­je její po­u­ži­tí. ...
Čtvrtek, 06 Květen 2021
19. Začal veletrh Hannover Messe 21 Digital Edition
(Matching tags: Digital Edition,2021,Veletrhy,Inovace,Hannover Messe,Výstavy)
Roz­bě­hl se také do­pro­vod­ný kon­fe­renč­ní pro­gram. Už v 8:00 se před­sta­vi­la part­ner­ská země ve­letr­hu In­donésie. Za­hří­va­cí kolo před ofi­ci­ál­ním uví­tá­ním zpro­střed­ko­vala mo­de­rá­tor­ka ...
Pondělí, 12 Duben 2021
20. Řešení kybernetické imunity pro chytré senzory Kaspersky
(Matching tags: Chytré senzory,Kybernetická imunita,Kaspersky,IIoT,Hannover Messe)
Nové bez­peč­nost­ní ře­še­ní pro vzdá­le­né ode­čí­tá­ní dat z chyt­rých sen­zo­rů za­lo­že­né na ope­rač­ním sys­té­mu Kasper­sky­OS před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2021 spo­leč­nost ...
Pátek, 09 Duben 2021
21. CAD Schroer na Hannover Messe Digital Edition 2021
(Matching tags: NRW,Digital Edition,AR/VR,IoT,Factory design,Veletrhy,CAD Schröer,Hannover Messe)
Ob­jev­te Aug­men­ted Re­a­li­ty (AR), Vir­tu­al Re­a­li­ty (VR), IoT ře­še­ní a nové pří­le­ži­tos­ti na stán­ku firmy CAD Schroer. Ino­va­ce, in­spi­ra­ce, in­ter­ak­ce jsou hlav­ní­mi té­ma­ty ...
Čtvrtek, 08 Duben 2021
22. Technodat zve na virtuální Hannover Messe 2021
(Matching tags: Digital Edition,2021,Dassault Systemès,Hannover Messe,Technodat)
Pan­de­mie do­zní­vá. Firmy hle­da­jí způ­so­by, jak se znovu na­dech­nout. V době krize a loc­kdow­nů se na­pl­no uká­za­la síla di­gi­ta­li­za­ce. Vez­mě­te to jako pří­le­ži­tost pro re­start ...
Středa, 31 Březen 2021
23. Pozvánka na HANNOVER MESSE 2021 Digital Edition
(Matching tags: Digital Edition,2021,Veletrhy,Inovace,Hannover Messe,Výstavy)
Ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru zne­mož­ni­lo uspo­řá­dat tra­dič­ní ve­letrhy, Han­no­ver Messe ne­vy­jí­ma­je. Na dru­hou stra­nu vý­znam­ně urych­li­lo di­gi­ta­li­za­ci eko­no­mi­ky. Au­to­ma­ti­za­ce, data ...
Středa, 24 Březen 2021
24. HANNOVER MESSE 2021 na výstavišti i digitálně
(Matching tags: Hybridně,Analovově,Digitálně,2021,Veletrhy,Hannover Messe,Výstavy,Strojírenství)
I když je svět stále po­la­pen pan­de­mií, po­řa­da­tel ve­letr­hu Han­no­ver Messe vidí nut­nost dívat se do bu­douc­na a po­kra­čo­vat v pří­pra­vách dal­ší­ho roč­ní­ku ve­letr­hu, který ...
Středa, 02 Prosinec 2020
25. Materiály z HANNOVER MESSE Digital Days
(Matching tags: Výměna informací,Digital Days,Deutsche Messe,Průmysl,Hannover Messe)
Ve vzdu­chu něco viselo. A bylo to také zře­tel­ně pa­tr­né ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru. Prů­mys­lo­vá ko­mu­ni­ta si užívá od­bor­né vý­mě­ny zna­los­tí a se­tká­ní po­tře­bu­je. Prů­mys­lo­vá ...
Pátek, 24 Červenec 2020
26. Premiéra HANNOVER MESSE Digital Days 14. a 15. 7. 2020
(Matching tags: Digital Days,2020,Logistika,Energie,Průmysl,on-line,Veletrhy,Hannover Messe,Konference)
Po­řa­da­te­lé prv­ní­ho roč­ní­ku di­gi­tál­ní plat­for­my Han­no­ver Messe Di­gi­tal Days při­pra­vi­li pr­votříd­ní pro­gram. Akce bude za­há­je­na v úterý 14. čer­ven­ce 2020 pa­ne­lo­vou dis­ku­sí ...
Středa, 08 Červenec 2020
27. Premiéra HANNOVER MESSE Digital Days 14. a 15. července
(Matching tags: Digital Days,2020,Vystavovatelé,on-line,Produkty,Hannover Messe)
Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce se svými me­ga­té­ma­ty di­gi­ta­li­za­ce, in­di­vi­du­a­li­za­ce, ochra­na kli­ma­tu a de­mo­gra­fic­ké změny po­kra­ču­je i přes krizi způ­so­be­nou ko­ro­na­vi­rem ...
Čtvrtek, 11 Červen 2020
28. Dnes měl začít HANNOVER MESSE 2020
(Matching tags: Výstavy,on-line,Produkty,Hannover Messe,Veletrhy,Vystavovatelé,2020)
Na pon­dě­lí 20. dubna 2020 bylo na­plá­no­vá­no ote­vře­ní vstup­ních bran ve­letr­hu Han­no­ver Messe. V Han­no­ve­ru se měli se­tkat prů­kop­ní­ci, du­chov­ní vůdci, vědci a uži­va­te­lé, ...
Pondělí, 20 Duben 2020
29. HANNOVER MESSE v roce 2020 nebude
(Matching tags: Výstavy,Hannover Messe,2020,VeletrhyCovid-19,Pandemie)
Han­no­ver Messe se v tomto roce ne­mů­že usku­teč­nit kvůli stále kri­tič­těj­ší si­tu­a­ci kolem pan­de­mie Covid-19. Kom­plex­ní ces­tov­ní ome­ze­ní, zákaz sku­pi­no­vých se­tká­ní a vy­hláš­ka ...
Čtvrtek, 26 Březen 2020
30. HANNOVER MESSE 2020 se odkládá na 13.–17. července
(Matching tags: 2020,COVID-19,Odkložení,13.–17. července,Koronavirus,Hannover Messe,Veletrhy)
Za­tím­co ještě mi­nu­lý týden jsme psali, že Han­no­ver Messe pro­běh­ne v plá­no­va­ném ter­mí­nu, dnes (4. 3. 2020) jsme ob­dr­že­li zprá­vu, že v dů­sled­ku sou­čas­né si­tu­a­ce tý­ka­jí­cí ...
Středa, 04 Březen 2020
31. HANNOVER MESSE a situace kolem viru Covid-19
(Matching tags: Hannover Messe,Deutsche Messe,COVID-19,Dr. Jo­che­n Köckle­r,VDMA,ZVEI)
V sou­vis­los­ti s ak­tu­ál­ním ru­še­ním akcí s vel­kou kon­cen­t­ra­cí lidí jako dů­sled­ku ší­ře­ní viru Covid-19 a blí­ží­cím se ter­mí­nem ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. ...
Čtvrtek, 27 Únor 2020
32. Změny impulzem růstu na Hannover Messe 2020
(Matching tags: Výstavy,2020,Hannover Messe,Veletrhy,Industrial Transformation)
Ve­letrh Han­no­ver Messe 2020 a jeho hlav­ní téma In­dustrial Trans­for­mati­on ukáže šance a po­ten­ci­á­ly, které ply­nou z ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, ros­tou­cí­ho množ­ství stále ...
Pondělí, 24 Únor 2020
33. Kon­t­ro­la kva­li­ty a vý­vo­je pro­duk­tů 3D ske­ne­ry
(Matching tags: Metrologie,Hannover Messe,Kvalita,Creaform,Reverzní inženýrství,3D skenery)
Cre­a­form od­po­ví­dá svými pře­nos­ný­mi a au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi ře­še­ní­mi mě­ře­ní na po­tře­by v 3D ske­no­vá­ní, re­verz­ním in­že­nýr­ství, kon­t­ro­le kva­li­ty, ne­de­struk­tiv­ním tes­to­vá­ní, ...
Pátek, 14 Únor 2020
34. Hannover Messe ukáže pro a proti digitálního věku
(Matching tags: Digitalizace,Lidé,Veletrhy,Stroje,Hannover Messe,Diskuse,Průmysl,Transformation Stage)
Je v bu­douc­nu oprav­du možná ko­exis­ten­ce člo­vě­ka se stro­jem? Vy­tla­čí in­ter­ne­to­vý ob­chod tra­dič­ní ka­men­né ob­cho­dy? Je kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní vý­ro­ba spíše fikce? Di­gi­tál­ní ...
Čtvrtek, 30 Leden 2020
35. Kobot – dokonalý flexibilní univerzální nástroj
(Matching tags: Automation,Forum,Hannover Messe,Roboty,Koboty,Výstavy,Hala č. 6)
Bez­peč­nost při spo­lu­prá­ci člo­vě­ka s ro­bo­ty za­u­jí­má na ve­letr­hu Han­no­ver Messe vý­znam­né místo v hale č. 6 v rámci té­ma­tu ro­bo­ti­ka. I když to možná zní pa­ra­dox­ně, ...
Úterý, 28 Leden 2020
36. Výzkum, inovace a podnikání na Hannover Messe 2020
(Matching tags: Inovace,Hannover Messe,Průmysl,Podnikání,Digitální transformace,2020,Výzkum)
Vý­zkum a vývoj má zá­sad­ní vý­znam pro prů­mys­lo­vou trans­for­ma­ci. Nová vý­stav­ní ob­last Fu­tu­re Hub před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. dubna 2020) jeho roz­ho­du­jí­cí úlohu ...
Pátek, 17 Leden 2020
37. Hannover Messe 2020 – Lightweighting Summit
(Matching tags: Výstavy,Hannover Messe,Veletrhy,Stavby,Lightweighting Summit,GF Cas­ting So­lu­ti­ons)
Svě­to­vý prů­mys­lo­vý ve­letrh Han­no­ver Messe (20. – 24. dubna 2020) před­sta­ví v rámci za­střešu­jí­cí­ho za­mě­ře­ní In­dustrial Trans­for­mati­on všech­na ak­tu­ál­ní té­ma­ta prů­mys­lu, ...
Pátek, 17 Leden 2020
38. Industrial Intelligence: Od součástek po systémová řešení
(Matching tags: Industrial Intelligence,Systémová řešení,Umělá inteligence,Hannover Messe)
Hannover Messe se blíží. Od 1. do 5. dubna se na světovém prů­my­slo­vém veletrhu očekává 6500 firem ze 75 zemí. Nadnárodní koncerny, fir­my střední velikosti a startupy ...
Pondělí, 18 Březen 2019
39. Hannover Messe – Get new technology first!
(Matching tags: Výstavy,Veletrhy,Hannover Messe,eTickets,2019,Permanentní vstupenky)
Získejte permanentní vstupenku zdarma HANNOVER MESSE je přední světový průmyslový veletrh. Jeho hlavní téma „Integrated Industry – Industrial Intelligence“ představuje do­po­dro­b­na digitalizaci výroby ...
Čtvrtek, 28 Únor 2019
40. IT a automatizace partnery Průmyslu 4.0
(Matching tags: Průmysl 4.0,IoT,IIoT,2019,Industrial Intelligence,IT a automatizace,Hannover Messe)
Hannover Messe 2019 ukáže, jak může fungovat propojení, integrace a spolupráce různých oborů a nabídne uživatelům a nakupujícím celé spektrum systémových řešení pro inteligentní výrobní ...
Pátek, 08 Únor 2019
41. Umělá inteligence optimalizuje výrobu
(Matching tags: 2019,Machine Learning,Digital Twin,Umělá inteligence,Průmysl 4.0,Hannover Messe)
... již samozřejmostí. Stále více se však prosazuje také v průmyslu. Veletrh Hannover Messe 2019 ukáže v rámci hlavního tématu „Industrial Intelligence“, jak se v průmyslu umělá inteligence ...
Čtvrtek, 17 Leden 2019
42. Hannover Messe – Get new technology first!
(Matching tags: Výstavy,Hannover Messe,Veletrhy,eTickets,2019,Permanentní vstupenky)
Stejně jako v předchozích letech nabízíme našim čtenářům odkaz pro získání bezplatných permanentních elektronických vstupenek (eTic­kets): www.hannovermesse.de/ticketregistration. Přední svě­to­vý ...
Pondělí, 14 Leden 2019
43. IAMD 2019 ukáže všechna řešení pro chytrou továrnu
(Matching tags: Hannover Messe,2019,IAMD,Chytrá továrna,Industrial Intelligence)
... pohonu a fluidní technikou, softwarem a IT ukáže v dubnu 2019 pod heslem „Integrated Industry – Industrial Intelligence“ průmyslový veletrh Hannover Messe. Ve čtrnácti halách veletrhu ...
Pátek, 02 Listopad 2018
44. S řešením Store Share View od Eplanu do cloudu
(Matching tags: ECAD,Cloud,Eplan,Hannover Messe,Store Share View,Microsoft Azure)
Převést data do cloudu a použít je např. ve scénářích spolupráce – to je v současnosti spíše než volitelná možnost, přímo povinnost. Ovšem mnoho společností se ptá, jakou cestou ...
Středa, 13 Červen 2018
45. Virtalis představí Visionary Render 2 na Hannover Messe
(Matching tags: Render 2,VR modely,Visionary,Virtalis,Hannover Messe,Virtuální realita,MCAD)
Koncem dubna na veletrhu Hannover Messe 2018 v hale Digital Factory Hall předvede společnost Virtalis po čtyřech letech novou verzi svého produktu pro virtuální realitu Visionary Render ...
Čtvrtek, 12 Duben 2018
46. Na HANNOVER MESSE s elektronickou vstupenkou zdarma
(Matching tags: Hannover,Hannover Messe,Veletrh,eTickets,Vstupenky)
Prestižní mezinárodní veletrh Hannover Messe (23.– 27. 4. 2018) je téměř za dveřmi a díky veletržní správě Deutsche Messe mohou naši čtenáři navštívit tuto akci prostřednictvím permanentních ...
Úterý, 20 Únor 2018
47. Na Hannover Messe 2018 se soustředí síly robotů
(Matching tags: Veletrh,Automatizace,Hannover Messe,Robotics Award,Roboty,Průmysl 4.0)
Seznam firem zabývajících se roboty a přihlášených na veletrh Hannover Messe 2018 nabízí jména jako ABB, Epson, Kawasaki, Kuka, Mitsubishi, Schunk, Stäubli, Universal Robots, Franka Emika ...
Úterý, 30 Leden 2018
48. Siemens oznamuje platformu pro výrobu součástí
(Matching tags: Platforma,3D tisk,PLM,Siemens,Součásti,Hannover Messe)
... součástí byla vyvinuta PLM oddělením firmy Siemens a představena na veletrhu Hannover Messe 2017. Platforma by měla propojit všechny světové aditivní výrobce, nabídnout odborné posudky a rozšířit ...
Úterý, 25 Duben 2017
49. Hannover Messe ukázal továrnu budoucnosti
(Matching tags: 2014,Hannover Messe,Technologie,Veletrh,Průmysl)
Vystavovatelé i organizátoři zhodnotili na konci veletrhu Hannover Messe 2014 jeho průběh pozitivně. Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh se zaměřil na ústřední téma budoucnosti a představil ...
Úterý, 22 Duben 2014
50. Canon na veletrhu InPrint 2014 v Hannoveru
(Matching tags: Canon,Výstavy,Océ,Hannover Messe,Arizona,480 GT,InPrint 2014)
Canon Europe na veletrhu InPrint 2014, který se uskuteční ve dnech 8. až 10. dubna 2014 v Hannoveru paralelně s Hannover Messe, představí spolu se svými strategickými partnery možnosti integrovaných ...
Pátek, 07 Březen 2014