Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: BIM | Koncepce | Koncepce BIM ČAS | Stavební zakázky

Strategicke rizeni zmeny CAS-2120Vlá­dou schvá­le­ná Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM před­po­klá­dá, že od roku 2023 budou muset ve­řej­ní za­da­va­te­lé po­stup­ně začít vy­u­ží­vat me­to­dy BIM pro všech­ny ve­řej­né sta­veb­ní za­káz­ky s hod­no­tou pře­sa­hu­jí­cí 150 mi­li­o­nů korun. Me­to­da BIM nás po­sou­vá do di­gi­tál­ní doby smě­rem ke Sta­veb­nic­tví 4.0. Po­dob­nou změ­nou pro­šlo už ně­ko­lik dal­ších oborů a zku­še­nos­ti uka­zu­jí, že to bylo ob­vykle ku pro­spě­chu věci.

Celý článek...

Tags: Konstrukce | Scia | SCIA En­gi­neer 21 | Spotlight | Stavebnictví | Vylepšení

SCIA Engineer 21-2120SCIA, vý­rob­ce soft­wa­ru pro vý­po­čty a po­sud­ky sta­veb­ních kon­struk­cí, uvádí na trh SCIA En­gi­neer 21. Nej­no­věj­ší verze in­te­gro­va­né­ho ře­še­ní před­sta­vu­je ob­rov­ský posun vpřed v ob­las­ti uži­va­tel­ské­ho pro­žit­ku (User Ex­pe­ri­en­ce) a funkč­nos­ti sklou­be­ním no­vé­ho, zcela pře­bu­do­va­né­ho uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí s jed­ním z nej­vý­kon­něj­ších pro­gra­mů na vý­po­čty sta­veb­ních kon­struk­cí.

Celý článek...

Tags: DSTV Assistant | Klietsch | SolidSteel | SolidWorks

SSP4SNX V310-2119Jak ozná­mi­la ně­mec­ká spo­leč­nost Kli­et­sch, ně­ko­lik týdnů po vy­dá­ní nové hlav­ní verze 3.0.0 je nyní pro všech­ny uži­va­te­le k dis­po­zi­ci ak­tu­a­li­za­ce 3.1.0 soft­wa­ru So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric pro So­lid­works. So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric je do­pl­něk So­lid­works pro návrh kon­strukč­ní oceli, který pod­po­ru­je kon­struk­té­ry od prv­ní­ho kon­cep­tu až po au­to­ma­ti­zo­va­nou vý­ro­bu.

Celý článek...

Tags: 2021-1 | Allplan | Bimplus | Mosty | Prostupy | Spolupráce | Správa dat | Vyztužování

Allplan 2021-1-2119Spo­leč­nost All­plan před­sta­vi­la 15. dubna 2021 ak­tu­a­li­za­ci verze All­plan 2021, která au­to­ma­ti­zu­je opa­ku­jí­cí se pro­ce­sy, jako je vy­tvá­ře­ní pro­stu­pů, návrh vý­ztu­že nebo návrh mostů. To šetří ar­chi­tek­tům a in­že­ný­rům spous­tu času a po­má­há jim, vy­hnout se chy­bám při za­jiš­tě­ní vy­so­ké úrov­ně přes­nos­ti. Pro usnad­ně­ní práce s BIM mo­de­ly jsou v Bim­plus plat­for­mě pro sprá­vu dat k dis­po­zi­ci nové funk­ce, které lze vy­u­žít k dal­ší­mu zvý­še­ní kva­li­ty plá­no­vá­ní v BIM pro­jek­tech.

Celý článek...

bimproject cloud-2119Vývojáři zve­řej­nili bim­pro­ject.cloud 2021.1 s mnoha vy­lep­še­ní­mi. Velké změny ob­sa­hu­jí vzhle­dy apli­ka­ce, nové ka­te­go­rie, funk­ce a další. Tvůr­ci dou­fa­jí, že se uži­va­te­lům všech­ny změny v plu­gi­nu Revit budou líbit a budou pra­co­vat na tom, aby byly stej­né změny do­dá­vá­ny také v plu­gi­nech Ar­chi­cad a All­plan. Je tu dlou­há řada uži­teč­ných funk­cí a uži­va­tel­ská zpět­ná vazba po­má­há sta­no­vit pri­o­ri­ty.

Celý článek...

Tags: CAD Schröer | M4 Plant | P&ID | Plant Design | Potrubí | Projektování

inteligentni-vystavba-zavodu-a-planovani-potrubi-s-m4-plant-2118Návrh po­tru­bí je jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších kon­strukč­ních dis­ci­plín v ob­las­ti pro­ces­ní­ho in­že­nýr­ství. Vzhle­dem k enorm­ní slo­ži­tos­ti mo­der­ních pro­ces­ních zá­vo­dů jsou pro rych­lou a vy­so­ce kva­lit­ní im­ple­men­ta­ci ná­vr­hu za­po­tře­bí spe­ci­a­li­zo­va­ná soft­wa­ro­vá ře­še­ní. Pokud se od sa­mé­ho po­čát­ku po­u­ží­vá kom­plex­ní in­te­gro­va­né ře­še­ní, je to pro­spěš­né nejen pro fázi ná­vr­hu, ale také pro ná­sled­ný pro­voz a sou­vi­se­jí­cí údrž­bu za­ří­ze­ní.

Celý článek...

Tags: Acceleration Initiatives | Akvizice | Bentley | Nadh | Řízení projektů | Stavebnictví

Nadhi-construction-site-tablet-2118Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves ozná­mi­la 27. dubna 2021 akvi­zi­ci in­dic­ké Nadhi In­for­mati­on Tech­no­lo­gies, spe­ci­a­lis­tu na ří­ze­ní pro­jek­tů, ana­ly­ti­ku a pod­po­ru roz­ho­do­vá­ní pro sta­veb­ní do­da­va­tel­ské ře­těz­ce. Nadhi ob­slu­hu­je ně­kte­ré z před­ních účast­ní­ků sta­veb­ní­ho sek­to­ru v Indii, včet­ně do­da­va­te­lů Lar­sen & Toubro a Kal­pa­ta­ru Power Transmis­si­on, de­ve­lo­pe­rů ne­mo­vi­tos­tí Ma­hin­d­ra Li­fe­spa­ces a RMZ a pro­vo­zo­va­te­lů DMRC (metro v Dillí) a Wel­spun En­ter­pri­ses.

Celý článek...

Tags: BIM | PlanRadar | Stavebnictví | Technologie

PlanRadar zdroj PlanRadar-2117Za po­sled­ní de­se­ti­le­tí sle­du­je­me enorm­ní dopad in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov (BIM – Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­del­ling) na sek­tor sta­veb­nic­tví. Ovšem za­tím­co ve vel­kých fir­mách se BIM soft­wa­ry ši­ro­ce vy­u­ží­va­jí, z prů­zku­mu z roku 2020 vy­ply­nu­lo, že téměř tře­ti­na sta­veb­ních spo­leč­nos­tí zatím tuto tech­no­lo­gii ne­po­u­ží­vá. A platí to pře­de­vším pro ty malé a střed­ní, které mají zájem o im­ple­men­ta­ci BIM stále re­la­tiv­ně nízký.

Celý článek...

Tags: Custom Workshop Pro | Floorplan | IMSI Design | Landscape Design | Stavebnictví | TurboCAD

FloorPlan-2d-house-plans-2117Soft­wa­ro­vý vý­vo­jář IMSI De­sign ozná­mil vy­dá­ní no­vých Mac verzí pro všech­ny své oceňované soft­wa­ro­vé ti­tu­ly Flo­or­Plan Home & Land­s­ca­pe De­sign. Tyto pro­duk­ty jsou nyní k dis­po­zi­ci na webo­vých strán­kách IM­SI­De­sign.com a Tur­bo­CAD.com. Ná­vrat k pů­vod­ní znač­ce Flo­or­Plan pod­tr­hu­je zá­va­zek spo­leč­nos­ti po­sky­to­vat kom­plex­ní a ce­no­vě vý­hod­ný soft­ware pro do­má­cí a kra­ji­nář­ský de­sign pro spo­tře­bi­te­le i pro­fe­si­o­ná­ly.

Celý článek...

Tags: 2021 | Bentley Systems | Going Digital Awards | Infrastruktura | Nominace

YII2021 Going Digital Awards PR Nominations Open-2113Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la výzvu k po­dá­ní no­mi­na­cí na 2021 Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re. Tento glo­bál­ní pro­gram oce­ně­ní, dříve známý jako Year in In­frastructu­re Awards, po­su­zo­va­ný ne­zá­vis­lý­mi po­ro­ta­mi prů­mys­lo­vých od­bor­ní­ků, oceňuje in­frastruk­tur­ní pro­jek­ty za di­gi­tál­ní ino­va­ce, které zlep­šu­jí re­a­li­za­ci pro­jek­tů nebo tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry ma­jet­ku. Uzá­věr­ka no­mi­na­cí je 21. květ­na 2021.

Celý článek...

Tags: Drony | Ericsson | Inspekce | Sítě 5G | Stavebnictví | Telia

Ericsson-drony-2111In­spek­ce na místě jsou ne­díl­nou sou­čás­tí prak­tic­ky všech prů­mys­lo­vých ope­ra­cí a pod­ni­ky proto hle­da­jí efek­tiv­ní me­to­dy, jak je usku­tečňovat. Velmi po­pu­lár­ním ná­stro­jem se v po­sled­ních le­tech stá­va­jí drony, mož­nos­ti je­jich vy­u­ži­tí jsou ale stále li­mi­to­va­né. Švéd­ská te­le­ko­mu­ni­kač­ní spo­leč­nost Telia se spo­ji­la se spo­leč­nos­tí Erics­son a spouš­tě­jí ve Švéd­sku první služ­bu s živým pře­no­sem, která vy­u­ží­vá drony.

Celý článek...

Tags: PlanRadar | Stavebnictví | Technologie | Trendy

Online komunikace-2111Přes­to­že české sta­veb­nic­tví oče­ká­vá v le­toš­ním roce vý­raz­ný po­kles v dů­sled­ku pan­de­mie COVID-19, firmy se dále po­tý­ka­jí s ros­tou­cí­mi sta­veb­ní­mi ná­kla­dy a ne­do­stat­kem pra­cov­ních sil, může sou­čas­ná krize mno­hým spo­leč­nos­tem po­slou­žit i jako od­ra­zo­vý můs­tek pro ino­va­ce, které v ko­neč­ném dů­sled­ku při­ne­sou zvý­še­ní efek­ti­vi­ty, zrych­le­ní pra­cov­ní­ho toku, a tím i vyšší zis­ko­vost sta­veb­ních pro­jek­tů.

Celý článek...

Tags: 2021 | Allplan | Architektura | BIM | IFC | openBIM | Stavebnictví

Allplan Spoluprace-2109S nej­no­věj­ší verzí BIM soft­wa­ru All­plan 2021 do­sa­hu­jí do­da­va­te­lé ve sta­veb­nic­tví novou úroveň me­zi­o­bo­ro­vé spo­lu­prá­ce: mo­de­ly, data a in­for­ma­ce z růz­ných spe­ci­a­li­zo­va­ných oborů lze pro­po­jit díky lo­kál­ním i clou­do­vým tech­no­lo­giím. To umožňuje in­te­gro­va­né work­flow a efek­tiv­ní sprá­vu dat – klí­čo­vé po­ža­dav­ky pro úspěch sta­veb­ních pro­jek­tů.

Celý článek...

Strana 3 z 17

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>