Inzerce
Google překladač: English Deutsch
Data&AI Forum 2020
Předplatné časopisu CAD
Alvao
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Altair FEKO workshop

FEKO workshop VUT 2020-2008Advan­ced En­gi­nee­ring a FEKT VUT v Brně zvou na tech­nic­ký se­mi­nář, který se bude konat 25. břez­na 2020. Na pro­gra­mu je úvod do port­fo­lia EM ře­še­ní Al­tair FEKO od Al­tair En­gi­nee­rin­gu a si­mu­la­ce vy­so­ko­frekvenč­ních EM polí. Dále pak apli­ka­ce pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, le­tec­tví, obran­ný prů­my­sl a zdra­vot­nic­tví a no­vin­ky v Al­tair FEKO. Před­ná­šet bude Tor­ben Voigt z Al­tai­ru, který bude oče­ká­vat otáz­ky účast­ní­ků během před­náš­ky i v zá­vě­reč­né dis­ku­si.

Celý článek...
 

Voices of Industry – Pavel Rak ml. (Macmatic)

VoI Pavel Rak Macmatic-2008Dal­ší díl Voices of In­dust­ry je vě­no­ván Pav­lu Ra­ko­vi, ml., ze spo­leč­nos­ti Ma­c­ma­tic, jež byla za­lo­že­na na jaře roku 2008 jako ro­din­ný pod­nik. Díky pev­ným vzta­hům a vel­ké­mu úsilí ze stra­ny za­kla­da­te­lů spo­leč­nost pře­ko­na­la ob­do­bí krize a po­lo­ži­la zá­klad k dy­na­mic­ké­mu roz­vo­ji, který vy­ús­til v za­lo­že­ní vlast­ní znač­ky pro CNC ob­rá­bě­cí stro­je. Spo­leč­nost se ak­tiv­ně za­bý­vá pro­de­jem no­vých CNC ob­rá­bě­cích stro­jů. V na­bíd­ce na­lez­ne­te ver­ti­kál­ní i ho­ri­zon­tál­ních ob­rá­bě­cí cen­t­ra pro si­lo­vé i rych­lost­ní ob­rá­bě­ní, por­tá­lo­vá ob­rá­bě­cí cen­t­ra, pě­ti­osá ob­rá­bě­cí cen­t­ra a rych­lost­ní CNC stro­je pro vr­tá­ní, zá­vi­to­vá­ní a fré­zo­vá­ní.

Celý článek...
 

Mapy jsou pro každého v červnu opět v Hotelu Luna

IMG 20190604 092443287I le­toš­ní kon­fe­ren­ce se usku­teč­ní v Ho­te­lu Luna ne­da­le­ko Ledče nad Sá­za­vou, který v loňském roce na­bí­dl všem velmi pří­jem­né zá­ze­mí. Nově kon­fe­ren­ci po­řá­dá Mi­chal Sou­ček ve spo­lu­prá­ci s Dra­ho­mí­rou Zed­níč­ko­vou. Kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho je pře­de­vším o po­zná­ní, sdí­le­ní zku­še­nos­tí, vzá­jem­né in­spi­ra­ci a někdy i o vý­mě­ně mé­ně pří­z­ni­vých zku­še­nos­tí z praxe. V krás­ném pro­stře­dí Vy­so­či­ny 2. – 3. červ­na 2020 tak na­bíd­ne kon­fe­ren­ce od­bor­ní­kům z praxe vý­bor­nou pří­le­ži­tost k se­tká­ní s ko­le­gy a pře­dá­ní zna­los­tí a zku­še­nos­tí.

Celý článek...
 

KINGSTAR – softwarová platforma pro inteligentní automatizaci strojů

KINGSTAR DS-Machine-Automation-Platform-CZ-1208Ame­ric­ká spo­leč­nost In­ter­val­Ze­ro, známá jako vý­rob­ce doplňku RTX pro trans­for­ma­ci Win­dows na ope­rač­ní sys­tém re­ál­né­ho času, vstu­pu­je na český trh se zcela ote­vře­ným soft­warem pro au­to­ma­ti­za­ci stro­jů na vy­tvá­ře­ní in­te­li­gent­ních ovla­da­čů, které plní kon­cep­ci Prů­mys­lu 4.0 a IoT. Na­hra­ze­ním hard­wa­ro­vé­ho ří­ze­ní soft­wa­ro­vým lze zre­du­ko­vat ná­kla­dy na ří­ze­ní stro­je o 25 až 50 pro­cent, zvý­šit efek­ti­vi­tu vý­vo­je a zkrá­­tit čas nutný pro uve­de­ní vý­rob­ku na trh. Dis­tri­buci za­jiš­ťu­je pro český a slo­ven­ský trh spo­leč­nost da­ta­Part­ner.

Celý článek...
 

OnRobot představuje nové uchopovače Gecko SP a VGC10

Gecko SP a VGC10 b-2008Spo­leč­nost OnRo­bot uved­la na trh dva nové pro­duk­ty – ad­he­ziv­ní ucho­po­vač Gecko Sin­gle Pad (SP) a pod­tla­ko­vý ucho­po­vač VGC10. Oba dva kon­co­vé ná­stro­je, které vy­chá­ze­jí z již exis­tu­jí­cích vět­ších mo­de­lů, jsou ur­če­ny pře­de­vším do men­ších a stís­ně­něj­ších vý­rob­ních pro­stor. On­Ro­­bot Gecko SP je kom­pakt­ní verze ino­va­tiv­ní­ho ucho­po­va­če Gecko, který vy­u­ží­vá efekt van der Wa­al­so­vých sil, avšak s men­ším pů­do­ry­sem pro práci ve stís­ně­ných pro­sto­rech. Ucho­po­vač Gecko SP je do­stup­ný ve třech ve­li­kos­tech – SP1, SP3 a SP5 – podle nos­nos­ti v ki­lo­gra­mech. Je scho­pen uzved­nout plo­ché, hlad­ké, lesk­lé a per­fo­ro­va­né ob­jek­ty.

Celý článek...
 

Co nového čeká uživatele CAD řešení ZW3D 2020

zw3d-2020-2008Nová verze ZW3D 2020 vyšla kon­cem pro­sin­ce 2019 a její vý­vo­já­ři na­bí­zí vy­lep­še­ní a ně­kte­ré zcela nové funk­ce, které nyní ve zkrat­ce před­sta­ví­me. Za­čně­me v ob­las­ti na­sta­ve­ní a zá­klad­ní ob­ra­zov­ky. Nyní máme mož­nost velmi rych­le na­de­fi­no­vat „pra­cov­ní ad­re­sář“, ve kte­rém spra­vu­je­me své pro­jek­ty a rych­le­ji se tak do­sta­ne­me k po­ža­do­va­né­mu sou­bo­ru. Mů­že­me nově na­sta­vit vý­cho­zí cestu pro uklá­dá­ní jak pro­jek­tů, tak i zá­lož­ních sou­bo­rů. V pro­stře­dí skici se ob­je­vi­la nová funk­ce „Při­způ­so­bit křiv­ku“, která se může hodit při pře­kres­lo­vá­ní z pod­kla­du (např. z ob­ráz­ku, či ne­kva­lit­ních PDF vý­kre­sů).

Celý článek...
 

Rozšířená řada nových VR headsetů VIVE Cosmos od HTC

VIVE-Cosmos-Series-2008Spo­leč­nost HTC před­sta­vi­la 20. února nové va­ri­an­ty ná­h­lav­ní soupra­vy HTC VIVE Cos­mos vy­u­ží­va­jí­cí její uni­kát­ní mo­du­la­ri­ty. Kromě no­vých souprav VIVE Cos­mos Elite, Cos­mos XR a Cos­mos Play se tak mo­hou i ma­ji­te­lé pů­vod­ní HTC Vive Cos­mos těšit na nová roz­ší­ře­ní. U žád­né z va­ri­ant ne­chy­bí špič­ko­vý obraz s roz­li­še­ním 2880 × 1700 px a ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí 90 Hz, kva­lit­ní ste­reo slu­chát­ka ani prak­tic­ký od­klop­ný de­sign. Sa­mo­zřej­mos­tí je pl­no­hod­not­né na­sta­ve­ní IPD (in­ter­pu­pilla­ry distan­ce), které umožňuje vy­la­dit vzdá­le­nost čoček tak, aby od­po­ví­da­la vzdá­le­nos­ti očí. Díky tomu uži­va­te­lé mohou oče­ká­vat per­fekt­ní obraz a ohro­mu­jí­cí po­hod­lí pro oči i při ho­di­nách po­by­tu ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci