SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch
CAD Studio
AIMTEC
Voice of Industry
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Aktualizace BIM 360 Design Collaboration

BIM360 image2019-11-29 9-24-51-1950De­sign Colla­bo­rati­on nově pod­po­ru­je sou­bo­ry IFC a umož­ňu­je vy­tvá­řet ba­líč­ky s IFC daty, zob­ra­zit sdí­le­ný ba­lí­ček s IFC daty, zob­ra­zit IFC data jako je­den mo­del nebo v kon­tex­tu mo­de­lu pro­jek­tu v BIM 360 De­sign Colla­bo­rati­on, sdí­let IFC sou­bor ze sdí­le­né­ho sou­bo­ru či zob­ra­zit změ­ny me­zi ver­ze­mi IFC dat. Sou­bo­ry s IFC lze spra­vo­vat v pro­jek­to­vé slož­ce BIM 360 Do­cu­ment Ma­nage­ment, a to vy­u­ži­tím funk­ce „táh­ni a pusť“, kdy z pro­hlí­že­če je mož­né pře­táh­nout IFC sou­bo­ry do Do­cu­ment Ma­nage­ment, nebo vy­u­žít Au­to­de­sk Desk­top Con­nec­tor.

Celý článek...
 

Nový doplněk 2Shapes pro Rhino

2shapes-1950Za no­vým, kle­not­nic­kým plu­gi­nem stojí za­kla­da­tel a pro­duk­to­vý ma­na­žer Rhi­no­Gold, Ra­fa­el del Mo­li­no, a tým 2Sha­pes. Do­pl­něk, jenž je k dis­po­zi­ci zdar­ma, umož­ňu­je – podle slov tvůr­ců – vy­so­ce in­tu­i­tiv­ní ná­vrhy kle­no­tů a šper­ků, při­čemž soft­ware pod­po­ru­je i sa­mot­nou vý­ro­bu. Jed­nou ze za­jí­ma­vých funk­cí je mož­nost mě­nit pa­ra­me­t­ric­ky ja­ké­ko­liv vlast­nos­ti de­sig­nu jak u ma­lých vý­rob­ků, tak dra­ho­ka­mů, tva­rů, a to včet­ně ten­kos­ti hro­tu. V na­bíd­ce je ně­ko­lik roz­hra­ní, a to po­stran­ní, horní, svět­lé a tma­vé. Všech­ny funk­ce jsou však do­stup­né i přes stan­dard­ní roz­hra­ní Rhi­na.

Celý článek...
 

Jak na velké sestavy, výkresy a simulace v Solidworks 2020

DEU SW Performance webcast invitation Dec19-1950Webi­nář v délce 22 mi­nut 19. pro­sin­ce v 10.00 ho­din se bude vě­no­vat pro­ble­ma­ti­ce ře­še­ní vel­kých se­stav, vý­kre­sů a si­mu­la­cí s po­mo­cí So­lid­works 2020. Před­ná­še­jí­cí Miloš Hrazdí­ra ukáže, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová ver­ze So­lid­works a jak je rych­le za­vést do pra­xe. Mož­ná to zná­te, po­tře­bu­je­te rych­le pro­hléd­nout vý­kres, jen­že ote­vře­ní trvá pří­liš dlou­ho. Po­tře­bu­je­te mírně upra­vit se­sta­vu, spě­chá to, ale ode­zva je po­ma­lá. Při prá­ci s vel­ký­mi da­to­vý­mi sa­da­mi je pro­to dob­ré znát po­stu­py, jak si ne­pří­jem­né če­ká­ní pod­stat­ně zkrá­tit. Stej­ně tak i vý­po­čty zpra­vi­dla ob­ná­ší práci s vel­ký­mi ob­je­my dat, a nové si­mu­la­ce při­ná­ší ře­še­ní i do této ob­las­ti.

Celý článek...
 

AMC Bridge propojuje BricsCAD s Vaultem

BricsCAD Vault-1950AMC Bridge ozná­mi­la in­te­gra­ci Brics­CA­Du s Au­to­de­sk Vaul­tem. Vý­tvo­ry z Brics­CA­Du se tak dají uklá­dat do Au­to­de­sk Vaul­tu. Tech­no­lo­gie umožňuje uži­va­te­lům pro­vá­dět ve Vaul­tu ob­vyk­lé ope­ra­ce ze stra­ny Brics­CA­Du, tedy uklá­dat Brics­CAD mo­de­ly s je­jich ex­ter­ní­mi od­ka­zy do Vaul­tu, zís­ká­vat a ak­tu­a­li­zo­vat jak hlav­ní model, tak ja­ký­ko­liv ex­ter­ní odkaz k němu při­po­je­ný z pro­stře­dí Vaul­tu, a také schop­nost uklá­dat změny zpět do Vaul­tu. Ná­stroj je možné na žá­dost upra­vit podle po­třeb uži­va­te­le. Před­sta­ve­ní výše uve­de­ných mož­nos­tí in­te­gra­ce Brics­CAD a Vaul­tu zob­ra­zu­je následující video.

Celý článek...
 

Novinky v Simcenter Flomaster 2019.3

Flomaster GUI on screen-1950Nová verze soft­wa­ru Sim­cen­ter Flo­mas­ter od Si­e­men­su, resp. dce­ři­né spo­leč­nos­ti Men­tor Gra­phics, jenž je určen pro ana­lý­zu me­cha­ni­ky te­ku­tin v kom­plex­ních po­trub­ních sys­té­mech, na­bí­zí na­pří­klad novou mož­nost od­ha­du viskózně elas­tic­ké­ho cho­vá­ní po­ly­me­ro­vých tru­bek a dy­na­mic­ké­ho efek­tu na stěny tru­bek, dále do­vo­lu­je nově mo­de­la­ce ne-new­to­nov­ských te­ku­tin (což nejsou jen kečup, hoř­či­ce či zubní pasta, ale také spous­ta prů­mys­lo­vých te­ku­tin), ex­port videa zob­ra­ze­ní si­mu­la­ce a jeho sdí­le­ní, schop­nost sle­do­vá­ní his­to­rie dat, která se uklá­da­jí za­bez­pe­če­ná do vnitř­ní da­ta­bá­ze včet­ně pří­stu­pů.

Celý článek...
 

Konference BIM v rukou investora a realizační firmy

BIM v rukou investora-1950Od­bor­ná kon­fe­ren­ce ur­če­ná pro ma­nage­ment in­ves­tor­ských, de­ve­lo­per­ských a re­a­li­zač­ních firem z České re­pub­li­ky i Slo­ven­ska – BIM v rukou in­ves­to­ra a re­a­li­zač­ní firmy – po­řá­da­ná spo­leč­nost­mi Arch.​Design, Au­to­de­sk, CAD Stu­dio a RTS, se koná dne 21. ledna 2020 v Im­pact Hubu v Brně. Hlav­ním cílem této BIM kon­fe­ren­ce je vý­mě­na zku­še­nos­tí s pří­no­sy no­vých tech­no­lo­gií ve sta­veb­nic­tví pro in­ves­to­ry, de­ve­lo­pe­ry a sta­veb­ní re­a­li­zač­ní firmy. Zjis­tě­te, jak ušet­řit pe­ní­ze a čas, ome­zit ri­zi­ka stav­by, spra­vo­vat har­mo­no­gram a roz­po­čet, zlep­šit ko­mu­ni­ka­ci od pro­jek­ce přes re­a­li­za­ci, za­trak­tiv­nit pre­zen­tač­ní ma­te­ri­á­ly a zís­kat in­te­li­gent­ní model pro pro­voz stav­by.

Celý článek...
 

3D tiskárna Anisoprint ProM IS 500

anisoprint ProM IS500-1950Už kon­cem to­ho­to roku se zač­ne do­dá­vat 3D tis­kár­na ProM IS 500 pro ne­pře­tr­ži­tý tisk při vy­so­kých tep­lo­tách. V sou­čas­né chví­li je mož­né si ji předob­jed­nat. Vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii za­lo­že­nou na CFC (Com­posi­te Fiber Co-ex­tru­si­on, sou­běž­ná ex­tru­ze kom­po­zit­ních vlá­ken) a tisk­ne ter­mo­plas­ty (PEEK nebo PEI) ob­sa­hu­jí­cí ne­pře­tr­ži­té vlák­no. Suchá vlák­na jsou pře­dem im­preg­no­vá­na po­ly­mer­ní směsí a vy­tvo­ří tak tuhé vlák­no pro sa­mot­nou sou­běž­nou ex­tru­zi s vy­bra­ným po­ly­me­rem. Tis­kár­na ob­sa­hu­je vy­hří­va­nou ko­mo­ru s mož­nos­tí tep­lot až do 160 °C a schop­nost vý­tla­ku při tep­lo­tách až 400 °C.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci