SolidWorks
Asseco HELIOS - Seznam.cz (2/3)
Google překladač: English Deutsch
Edgecam
SOPHOS - hacking webinar 2
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Bentley kupuje firmy Citilabs a Orbit Geospatial

cube HR-1943Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems, která ce­lo­svě­to­vě na­bí­zí soft­ware a clou­do­vé služ­by di­gi­tál­ních dvoj­čat pro na­vr­ho­vá­ní, vý­stav­bu a prá­ce na in­frastruk­tu­ře, na své ten­to tý­den (21. 10.–25. 10. 2019) pro­bí­ha­jí­cí kon­fe­ren­ci Year in In­fra­stru­ctu­re v Sin­ga­pu­ru ozná­mi­la akvi­zi­ci Ci­ti­labs, glo­bál­ní­ho po­sky­to­va­te­le soft­wa­ru pro si­mu­la­ce mo­bi­li­ty (CUBE) a s tím spo­je­nou ana­ly­ti­ku (Street­ly­tics). Dá­le Ben­te­ly ku­pu­je ce­lo­svě­to­vé­ho po­sky­to­va­te­le soft­wa­ru pro 3D a mo­bil­ní ma­po­vá­ní, Or­bit Ge­o­spa­tial Tech­no­lo­gies (Orbit GT). No­vě zís­ka­né tech­no­lo­gie bu­dou za­čle­ně­ny do exis­tu­jí­cí na­bíd­ky spo­leč­nos­ti Bent­ley pro na­vr­ho­vá­ní di­gi­tál­ních měst a umož­ní ná­sled­nou mo­bi­li­tu di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Celý článek...
 

Simcenter Webapp Server 2019.2 s větší přizpůsobitelností

Simcenter Clipboard-1943Simcenter Webapp Server 2019.2 se v nové verzi soustřeďuje na větší možnosti přizpůsobení a rozšíření přístupu k simulacím modelů pro širší veřejnost. Když nyní majitel model nahraje na Simcenter Webapp Server, může si nakonfigurovat zobrazení výsledků tak, jak je uvidí uži­va­tel modelu. Proces je jednoduchý, stačí jen funkcí „táhni a pusť“ přesunout proměnné na schéma výsledků. Podporovány jsou rovněž standardní proměnné v Simcenter Amesimu pro následné zpra­co­vá­ní.

Celý článek...
 

GRANTA Selector 2020 pro chytrý výběr materiálů

Granta-Selector-New-DBs-1943Di­vi­ze ANSYS Gran­ta nově na­bíd­ne Gran­ta Se­lec­tor 2020, pře­jme­no­va­ný a ak­tu­a­li­zo­va­ný soft­ware pro výběr ma­te­ri­á­lů. Poté, co ANSYS kou­pil spo­leč­nost Gran­ta De­sign v únoru to­ho­to roku, se CES Se­lec­tor stane sou­čás­tí Gran­ta Se­lec­to­ru a tech­no­lo­gic­ká in­for­mač­ní ře­še­ní tý­ka­jí­cí se ma­te­ri­á­lů budou na­dá­le na­bí­ze­na pod znač­kou ANSYS GRAN­TA. Gran­ta Se­lec­tor 2020 vyjde v lis­to­pa­du a bude ob­sa­ho­vat např. novou da­ta­bá­zi spe­ci­fi­ka­cí kovů, jež v sobě slu­ču­je stá­va­jí­cí data v jedné ta­bul­ce a data ASM Alloy Fin­der. Díky tomu půjde snad­ně­ji po­rov­nat a vy­brat kovy s vy­u­ži­tím ce­lo­svě­to­vých zdro­jů.

Celý článek...
 

Longer3D oznamuje dvě levné stolní 3D tiskárny

Longer Orange 30LK4 Pro-1943No­vý­mi tis­kár­na­mi jsou Oran­ge 30 a LK4 Pro. LCD ste­re­o­li­to­gra­fic­ká tis­kár­na Oran­ge 30, která pra­cu­je s prys­ky­ři­ce­mi, patří do řady Lon­ger3D Oran­ge (kam patří i tis­kár­ny Oran­ge 10 / 120 / 200 / 300). Na roz­díl od svého před­chůd­ce Oran­ge 10 má větší tis­ko­vou plo­chu, a to 120 × 68 × 170 mm, což je o tro­chu víc, než má vět­ši­na SLA tis­ká­ren na trhu. Roz­li­še­ní je 2560 × 1440 pi­xe­lů a 47,25 mi­k­ro­nů. Tis­kár­na opět vy­u­ží­vá UV LED, va­ro­vá­ní před pře­hřá­tím, tichý vě­t­rák, na­bí­zí 2,8pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej. Oran­ge 30 je navíc kom­pa­ti­bil­ní s Chi­tu­bo­xem pro tvor­bu děr a ot­vo­rů.

Celý článek...
 

Setkání GEPRO & ATLAS po pětadvacáté

IMG 20191022 100719424-1933V do­po­led­ních ho­di­nách 22. října 2019 se za­ča­ly plnit kon­gre­so­vé pro­sto­ry praž­ské­ho ho­te­lu Ol­šan­ka účast­ní­ky le­toš­ní­ho dvou­den­ní­ho Se­tká­ní GEPRO & ATLAS. Kon­cep­ce kon­fe­ren­ce se už ně­ko­lik let ne­mě­ní, stej­ně jako místo po­řá­dá­ní, a tak asi ni­ko­ho ne­pře­kva­pí, že úvod­ním slo­vem za­há­jil Zde­nek Ho­f­f­mann. Při­po­mněl, že tato akce je dru­hou nej­vět­ší z ob­las­ti GIS v České re­pub­li­ce s při­hlá­še­ný­mi 320 účast­ní­ky. Nos­ný­mi té­ma­ty jsou ra­ci­o­na­li­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce, au­to­ma­ti­za­ce, mo­bi­li­ta, ro­bo­ti­za­ce a vir­tu­a­li­za­ce. Již na za­čát­ku také slí­bil od­ha­le­ní mnoha no­vi­nek. Kon­fe­ren­ce má jako ob­vykle vý­znam­né řeč­ní­ky, mnohé účast­ní­ci už dů­věr­ně znají z mi­nu­lých let.

Celý článek...
 

Sanveo spouští cloudovou platformu AECInspire

sanveo-1942Spo­leč­nost Sa­n­veo, na­bí­ze­jí­cí ře­še­ní pro pod­po­ru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce AEC prů­mys­lu, spus­ti­la novou plat­for­mu pro sprá­vu ná­ku­pu a do­da­va­tel­ských ře­těz­ců. AE­CIn­spi­re je clou­do­vý pro­dukt pra­cu­jí­cí v rámci in­ter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če, který umožňuje do­da­va­te­lům snad­no ově­řo­vat, spra­vo­vat a ob­sta­rá­vat sta­veb­ní ma­te­ri­á­ly. Plat­for­ma AE­CIn­spi­re ex­tra­hu­je re­le­vant­ní data ze 3D BIM mo­de­lů nebo 2D vý­kre­sů, aby na­bíd­la kom­plex­ní se­zna­my ma­te­ri­á­lů a počty kusů pro hlad­ký a plně in­te­gro­va­ný pro­ces ná­ku­pu.

Celý článek...
 

VR CAD aplikace od flyingshapes°

flyingshapes--1942Spo­leč­nost fly­ingsha­pes° na­bí­zí ko­merč­ně CAD apli­ka­ci pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu nové ge­ne­ra­ce, ur­če­nou pro snad­nou tvor­bu 3D mo­de­lů a na­vr­ho­vá­ní na­příč růz­ný­mi obory. Je po­sta­ve­na na vy­kres­lo­va­cím en­gi­nu Unity a pra­cu­je s ná­h­lav­ní­mi soupra­va­mi Ocu­lus Rift a HTC Vive. Pra­cov­ní po­stu­py apli­ka­ce VR CAD pro 3D pro­sto­ro­vé mo­de­lo­vá­ní tak lze vy­u­žít v plně vir­tu­ál­ním, 360° pro­stře­dí pro víc smys­lů, s in­tu­i­tiv­ním hma­to­vým ovlá­dá­ním a in­ter­ak­tiv­ní­mi ná­stro­ji pro tvor­bu vý­kre­sů, po­vrchů a spo­lu­prá­ci s týmy přes clou­do­vé pro­stře­dí. Apli­ka­ce se sou­stře­dí na sní­že­ní počtu cyklů opa­ko­vá­ní během fáze tvor­by pro­to­ty­pů a v ra­ných stá­di­ích ná­vr­hu vy­hle­dá­ním ne­do­stat­ků a ne­srov­na­los­tí mezi pů­vod­ním pro­to­ty­pem a fi­nál­ním mo­de­lem.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci