SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch
CAD Studio
AIMTEC
Předplatné časopisu CAD
Voice of Industry
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

ZWSOFT vydává ostrou verzi ZW3D 2020

zw3d2020--4-3-1950Od spuš­tě­ní beta ver­ze v září to­ho­to roku se do tes­to­vá­ní no­vých funk­cí za­po­ji­ly ti­sí­ce uži­va­te­lů. Nyní tedy při­chá­zí ostrá ver­ze CAD/CAM ře­še­ní vše v jed­nom, ZW3D 2020. V ob­las­ti pro­duk­to­vé­ho de­sig­nu na­bí­zí no­vou mož­nost Rough Off­set pro fle­xi­bil­ní tvor­bu řady off­se­to­vých po­vr­chů, ak­tu­a­li­zo­ván byl do­pl­něk PART­so­lu­ti­ons o 17 no­vých ná­rod­ních stan­dar­dů, a také se­sta­vy do­zna­ly vy­lep­še­ní u de­fi­ni­ce ome­ze­ní u kom­­po­nent nebo u funk­cí Auto Hole Match a With La­y­out. Návrh fo­rem při­chá­zí s bo­hat­ší kni­hov­nou pří­ka­zů a nově při­da­ný­mi ná­stro­ji jako Po­si­ti­ve Screw, Rings, Wed­ge Lock, Spring apod.

Celý článek...
 

„Akustický“ software Renishaw InfiniAM Sonic

Renishaw InfiniAM Sonic-1950Spo­leč­nost Re­ni­shaw při­chá­zí se soft­warem In­fi­ni­AM Sonic pro mo­ni­to­ro­vá­ní akus­tic­kých pro­ce­sů u 3D tisku kovů, který do­vo­lu­je zjis­tit a na­hrát zvu­ko­vé jevy ve sta­veb­ních ko­mo­rách během adi­tiv­ní vý­ro­by. Podle firmy tak ope­rá­to­ři zjis­tí uži­teč­né in­for­ma­ce o kva­li­tě tisku či pří­pad­ných de­fek­tech. V pří­pa­dě po­tře­by tak lze tisk za­sta­vit a ušet­řit ma­te­ri­ál i čas. Soft­ware In­fi­ni­AM Sonic je na­in­sta­lo­ván v tis­kár­ně RenAM 500Q a za­hr­nu­je čtyři vy­so­ko­frekvenč­ní akus­tic­ké ener­ge­tic­ké sen­zo­ry, jež do­ve­dou zjis­tit vib­ra­ce z růz­ných míst tis­ko­vé ko­mo­ry a tyto zvu­ko­vé vlny ana­ly­zo­vat.

Celý článek...
 

K dispozici je SimulationX 4.1

Economic-analyses-in-SimulationX-4-1-Left-1950Pro­gram Si­mu­lati­onX je určen pro zjed­no­du­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů při mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­cích a ana­lý­zách tech­nic­kých sys­té­mů. Nová verze na­bí­zí e-lear­ning, tedy in­ter­ak­tiv­ní výuku tý­ka­jí­cí se sys­té­mo­vých si­mu­la­cí, vy­lep­še­né a in­tu­i­tiv­něj­ší gra­fic­ké roz­hra­ní v po­do­bě pásu ka­ret, nové glo­bál­ní typy nebo knihov­ny v ISX sou­bo­rech s mož­nos­tí Ulo­žit jako, nové ná­stro­je pro před­běž­né i ná­sled­né zpra­co­vá­ní jako op­ti­ma­li­za­ce, tvor­ba 2D map, ob­jed­náv­ky ne­bo spek­tro­gra­my ana­lýz vib­ra­cí aj.

Celý článek...
 

LEDAS nabízí odlehčený modul pro nesting

LEDAS Nesting 5-1950Spo­leč­nost Ledas vy­ví­jí řadu pro­jek­tů pro CAM vý­ro­bu, z nichž ně­kte­ré jsou spo­je­né se zpra­co­vá­ním plechů a kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů. Pro je­jich efek­tiv­ní vy­u­ži­tí a nižší ná­kla­dy vznik­lo na přání uži­va­te­lů ře­še­ní pro sklá­dá­ní dílů ur­če­ných k vy­sek­nu­tí (ne­sting) za­lo­že­né na ge­ne­tic­kých al­go­rit­mech a op­ti­ma­li­zač­ních me­to­dách. Dří­ve se vy­u­ží­va­ly knihov­ny tře­tích stran, in­te­gro­va­ly se do kódu zá­kaz­ní­ka a ná­sled­ně vy­la­di­ly. V sou­čas­né době však fir­ma při­šla s vlast­ním mo­du­lem pro ne­sting. V pod­sta­tě jde o sadu ná­stro­jů, kte­rá pra­cu­je jak s ob­dél­ní­ko­vý­mi ta­bu­le­mi ple­chu, tak s kru­ho­vý­mi a li­bo­vol­né­ho tvaru, a lze ji vy­u­žít mi­mo jiné i pro 3D tisk v ma­lých a střed­ně vel­kých pod­ni­cích.

 

Aktualizace BIM 360 Design Collaboration

BIM360 image2019-11-29 9-24-51-1950De­sign Colla­bo­rati­on nově pod­po­ru­je sou­bo­ry IFC a umož­ňu­je vy­tvá­řet ba­líč­ky s IFC daty, zob­ra­zit sdí­le­ný ba­lí­ček s IFC daty, zob­ra­zit IFC data jako je­den mo­del nebo v kon­tex­tu mo­de­lu pro­jek­tu v BIM 360 De­sign Colla­bo­rati­on, sdí­let IFC sou­bor ze sdí­le­né­ho sou­bo­ru či zob­ra­zit změ­ny me­zi ver­ze­mi IFC dat. Sou­bo­ry s IFC lze spra­vo­vat v pro­jek­to­vé slož­ce BIM 360 Do­cu­ment Ma­nage­ment, a to vy­u­ži­tím funk­ce „táh­ni a pusť“, kdy z pro­hlí­že­če je mož­né pře­táh­nout IFC sou­bo­ry do Do­cu­ment Ma­nage­ment, nebo vy­u­žít Au­to­de­sk Desk­top Con­nec­tor.

Celý článek...
 

Nový doplněk 2Shapes pro Rhino

2shapes-1950Za no­vým, kle­not­nic­kým plu­gi­nem stojí za­kla­da­tel a pro­duk­to­vý ma­na­žer Rhi­no­Gold, Ra­fa­el del Mo­li­no, a tým 2Sha­pes. Do­pl­něk, jenž je k dis­po­zi­ci zdar­ma, umož­ňu­je – podle slov tvůr­ců – vy­so­ce in­tu­i­tiv­ní ná­vrhy kle­no­tů a šper­ků, při­čemž soft­ware pod­po­ru­je i sa­mot­nou vý­ro­bu. Jed­nou ze za­jí­ma­vých funk­cí je mož­nost mě­nit pa­ra­me­t­ric­ky ja­ké­ko­liv vlast­nos­ti de­sig­nu jak u ma­lých vý­rob­ků, tak dra­ho­ka­mů, tva­rů, a to včet­ně ten­kos­ti hro­tu. V na­bíd­ce je ně­ko­lik roz­hra­ní, a to po­stran­ní, horní, svět­lé a tma­vé. Všech­ny funk­ce jsou však do­stup­né i přes stan­dard­ní roz­hra­ní Rhi­na.

Celý článek...
 

Jak na velké sestavy, výkresy a simulace v Solidworks 2020

DEU SW Performance webcast invitation Dec19-1950Webi­nář v délce 22 mi­nut 19. pro­sin­ce v 10.00 ho­din se bude vě­no­vat pro­ble­ma­ti­ce ře­še­ní vel­kých se­stav, vý­kre­sů a si­mu­la­cí s po­mo­cí So­lid­works 2020. Před­ná­še­jí­cí Miloš Hrazdí­ra ukáže, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová ver­ze So­lid­works a jak je rych­le za­vést do pra­xe. Mož­ná to zná­te, po­tře­bu­je­te rych­le pro­hléd­nout vý­kres, jen­že ote­vře­ní trvá pří­liš dlou­ho. Po­tře­bu­je­te mírně upra­vit se­sta­vu, spě­chá to, ale ode­zva je po­ma­lá. Při prá­ci s vel­ký­mi da­to­vý­mi sa­da­mi je pro­to dob­ré znát po­stu­py, jak si ne­pří­jem­né če­ká­ní pod­stat­ně zkrá­tit. Stej­ně tak i vý­po­čty zpra­vi­dla ob­ná­ší práci s vel­ký­mi ob­je­my dat, a nové si­mu­la­ce při­ná­ší ře­še­ní i do této ob­las­ti.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci