Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuální nabídka z Dosch Designu

Čtvrtek, 02 Leden 2020 10:58

Tags: 3D modely | Dosch Design | HDRI | Textury

D3DS-CARSER03PLU-2001Po delší době bychom se mohli vě­no­vat na­bíd­ce 3D mo­de­lů a scén, tex­tur, HDRI (High Dy­na­mic Range Images – obrázků s vysokým dy­namickým rozsahem) a 2D vi­zu­a­li­zač­ních ob­ráz­ků spo­leč­nos­ti Dosch De­sign. Jde o na­bíd­ku oprav­du bo­ha­tou. Z ka­te­go­rie 3D-Sce­nes to jsou na­pří­klad no­vin­ky Car Ser­vi­ce 03 – Plus, Exhi­bi­ti­on Hall 01, Fac­to­ry 03, Fac­to­ry 04 – Plus, Loft 02, Loft 04 – Plus a Of­fi­ce 03. K dal­ším no­vin­kám patří 3D mo­de­ly ha­va­ro­va­ných aut, ze­mě­děl­ských vo­zi­del V2, de­tai­lů le­ta­del V2, ar­chi­tek­to­nic­kých de­tai­lů V2 a V3, in­te­ri­é­rů bu­dov, sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů V2 a de­tai­lů au­to­mo­bi­lů elek­tric­kých a hyb­rid­ních, kupé a fu­tu­ris­tic­kých nebo ná­stro­jů a za­ří­ze­ní pro opra­vu aut.

V portfóliu ovšem na­jde­me také třeba 30 3D mo­de­lů pe­kař­ských pro­duk­tů.
Ani to ještě není vše, pro­to­že v na­bíd­ce na­jde­te rov­něž 3D plně tex­tu­ro­va­ný model pře­hra­dy, de­tail­ní a plně tex­tu­ro­va­né 3D mo­de­ly dronů, pro­stře­dí da­to­vých cen­ter, to­vá­ren, vý­rob­ních stro­jů, de­tai­lů to­vá­ren, pod­krov­ních obyt­ných pro­stor, ne­bo­li loftů, ev­rop­ských budov, ná­byt­ku a mnoho dal­ších.
A nyní to hlav­ní. Dosch De­sign na­bí­zí slevu 20 % na všech­ny své pro­duk­ty do 8. ledna 2020.
Ob­jed­náv­ko­vý kód pro 20% slevu je: wel­co­me2020.


Mohlo by vás zajímat: