Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Renishaw uvádí na trh Advanced Diagnostic Tool ADTa-100

Pondělí, 03 Únor 2020 12:57

Tags: ADT | ADTa-100 | Encoder | Renishaw | SPIE Photonics West

Renishaw-2006Spo­leč­nost Re­nishaw uvede nový pří­růs­tek do své ro­di­ny vy­spě­lých di­a­gnos­tic­kých ná­stro­jů (ADT) na vý­sta­vě SPIE Pho­to­nics West 2020 od 4. do 6. února v ka­li­forn­ském San Fran­cis­ku. Roz­hra­ní ADTa-100 slou­ží jako in­sta­lač­ní ná­stroj a di­a­gnos­tic­ké pří­slu­šen­ství na­vr­že­né pro po­u­ži­tí s ro­tač­ní­mi a li­ne­ár­ní­mi ab­so­lut­ní­mi op­tic­ký­mi sní­ma­či Re­ni­shaw. Ze čtecí hlavy zís­ká­vá kom­plex­ní data v re­ál­ném čase, která po­má­ha­jí s rych­lou a snad­nou in­sta­la­cí sní­ma­če a vy­hle­dá­vá­ním v te­ré­nu, což po­ten­ci­ál­ně šetří čas a sni­žu­je ná­kla­dy na in­sta­la­ci a údrž­bu. ADTa-100 lze pro­vo­zo­vat jak v sa­mo­stat­ném re­ži­mu, tak ve spo­je­ní s PC.

V sa­mo­stat­ném re­ži­mu, při­po­je­ném k na­pá­je­cí­mu zdro­ji nebo k ba­te­rii, je ve­li­kost sig­ná­lu a stav sní­ma­če in­di­ko­ván ve­sta­vě­ným polem sedmi ví­ce­ba­rev­ných LED. Pro lepší funkč­nost, včet­ně mož­nos­ti změ­nit nu­lo­vou po­lo­hu sní­ma­če, může uži­va­tel při­po­jit hard­ware ADTa-100 po­mo­cí stan­dard­ní­ho ko­nek­to­ru USB k po­čí­ta­či, na kte­rém je spuš­těn soft­ware Re­nishaw ADT View.
Soft­ware ADT View po­sky­tu­je uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé gra­fic­ké roz­hra­ní vy­spě­lých di­a­gnos­tic­kých in­for­ma­cí ze sní­ma­čů Re­nishaw, včet­ně ve­li­kos­ti sig­ná­lu, Lissa­jou­so­vých grafů, po­lo­hy DRO a in­for­ma­cí o kon­fi­gu­ra­ci sys­té­mu. Tento soft­ware je kom­pa­ti­bil­ní s nej­no­věj­ší­mi in­kre­men­tál­ní­mi a ab­so­lut­ní­mi sní­ma­či Re­nishaw a je volně k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní na webo­vých strán­kách Re­nishaw.
Hard­ware ADTa-100 má kom­pakt­ní tvar, jenž umožňuje snad­né skla­do­vá­ní, pře­pra­vu a po­u­ži­tí. Je to mocný ná­stroj pro uži­va­te­le řady nej­mo­der­něj­ších ab­so­lut­ních op­tic­kých sní­ma­čů Re­nishaw.
Ná­vštěv­ní­ci SPIE Pho­to­nics West si mohou po­ho­vo­řit s od­bor­ní­ky z Re­nishaw na stán­ku 5458.
Další in­for­ma­ce o ná­stro­jích ADT na­lez­ne­te na www.renishaw.com/adt.


Mohlo by vás zajímat: