Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rychlé nasazení UR robota pro aplikace vstřikování plastů

Úterý, 28 Duben 2020 14:31

Tags: IMMI | Koboty | Rozhraní | Universal Robots | Vstřikování plastů

immi-modul-2018Vý­rob­ci plas­to­vých pro­duk­tů se stále více ob­ra­ce­jí na ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty, kteří ob­slu­hu­jí vstři­ko­va­cí stro­je. Za­ve­de­ním no­vé­ho roz­hra­ní vstři­ko­va­cí­ho stro­je (In­jecti­on Mol­ding Ma­chi­ne In­ter­fa­ce – IMMI) se stala ko­mu­ni­ka­ce mezi ko­bo­ty Uni­ver­sal Ro­bots e-Se­ries a vstři­ko­va­cí­mi stro­ji rych­lou a snad­nou. IMMI pod­po­ru­je vstři­ko­va­cí stro­je s ko­mu­ni­kač­ním roz­hra­ním Eu­ro­map 67 a SPI AN-146. Oče­ká­vá se, že ce­lo­svě­to­vý trh pro ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty v plas­ti­kář­ském prů­mys­lu po­ros­te v příš­tích pěti le­tech ex­po­nen­ci­ál­ně, z 250 miliónů USD v roce 2020 na 1,5 mi­li­ar­dy USD v roce 2025.

Podle BIS Re­search bude 15 pro­cent všech apli­ka­cí ko­bo­tů v roce 2020 v rámci vstři­ko­vá­ní, au­to­ma­ti­za­cí úkolů, jako je vklá­dá­ní vlo­žek do forem a po­hyb­li­vých částí během pro­ce­sů do­da­teč­né­ho for­mo­vá­ní. To jsou úkoly, které vy­ža­du­jí vy­so­kou opa­ko­va­tel­nost, slo­ži­té po­hy­by a ná­roč­né úhly, k čemuž jsou do­ko­na­le vhod­né šes­ti­o­sé ko­bo­ty od Uni­ver­sal Ro­bots (UR). Ko­bo­ty mohou být na­mon­to­vá­ny na­ho­ře nebo vedle vstři­ko­va­cí­ho lisu a mohou pra­co­vat vedle lid­ských ope­rá­to­rů bez bez­peč­nost­ních kle­cí (s nut­ným po­sou­ze­ním rizik), což šetří cen­ný pro­stor v dílně.
IMMI je na­in­sta­lo­ván v ří­dí­cí skří­ni UR ko­bo­tů za méně než deset minut, po­sky­tu­je hlu­bo­kou in­te­gra­ci s ro­bo­tic­kým sys­té­mem, včet­ně bez­peč­nost­ní funk­ce, a vy­u­ží­vá roz­ši­řu­jí­cí port ří­di­cí skří­ně řady e-Se­ries pro snad­nou mon­táž a sprá­vu ka­be­lů. Pro snad­né po­u­ži­tí ve stro­mu pro­gra­mo­vá­ní je k dis­po­zi­ci ša­b­lo­na IMMI pro ope­rač­ní sys­tém Uni­ver­sal Ro­bots Po­ly­sco­pe. IMMI je nyní k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím rych­le se roz­ši­řu­jí­cí plat­for­my UR+ spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots, která je cer­ti­fi­ko­vá­na pro bez­pro­blé­mo­vou spo­lu­prá­ci s UR ko­bo­ty.
Více informací na www.universal-robots.com.


Mohlo by vás zajímat: