Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Automatizované tiskárny s učícími algoritmy uvolní lidem ruce

Sobota, 14 Srpen 2021 23:58

Tags: Automatizované tiskárny | Canon | image­PRO­GRAF | TZ-30000 | Učící algoritmy

Canon CAD ilustr-2133Tech­no­lo­gie slou­ží­cí k usnad­ně­ní pra­cov­ních pro­ce­sů ne­za­dr­ži­tel­ně smě­řu­jí k au­to­ma­ti­za­ci a při­chá­zí tzv. doba bez­zá­sa­ho­vá. Tedy doba, kdy je vedle ma­xi­mál­ní kva­li­ty a rych­los­ti v po­pře­dí i uži­va­tel­ské po­hod­lí. Podle od­bor­ní­ků spo­leč­nos­ti Canon, která se už tře­tím rokem za­bý­vá vi­zi­o­nář­ským pro­jek­tem Kan­ce­lář bu­douc­nos­ti, to platí i pro vel­ko­for­má­to­vý tisk vý­kre­sů, map a pla­ká­tů.

Ob­slu­ha už ne­bu­de muset stát ne­pře­tr­ži­tě u tis­kár­ny a kon­t­ro­lo­vat, zda vše běží, jak má. Hlav­ně tam, kde se tisk­nou velké ob­je­my pro­jek­to­vých vý­kre­sů, map nebo pla­ká­tů, lidé ocení mož­nost vlo­žit roli, za­vřít dvíř­ka a ode­jít. Vše ostat­ní už dnes zvlád­ne za­ří­dit tis­kár­na sama.

Seg­ment vel­ko­for­má­to­vé­ho tisku možná tro­chu při­po­mí­ná tan­ker, který má svou váhu a hyb­nost a jen tak ne­změ­ní směr kvůli zá­va­nu větru. Je kon­zer­va­tiv­ní a dlou­ho­do­bě odol­ný vůči tren­dům a změ­nám, jinde tak vý­raz­ným. I zde se ale po­ma­lu do po­pře­dí derou nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie a lze spat­řit záblesk, jak bude tento seg­ment vy­pa­dat v blíz­ké bu­douc­nos­ti.

Jed­ním z ta­ko­vých zábles­ků je ná­stup au­to­ma­ti­za­ce. Je zřej­mé, že ob­slu­ha tis­ká­ren musí být co nej­jed­no­duš­ší a nej­pří­jem­něj­ší. Doba nás tlačí k čím dál větší efek­ti­vi­tě a pro­duk­ti­vi­tě, a právě tady lze zís­kat hodně pro­sto­ru pro kre­a­tiv­něj­ší práci s vyšší při­da­nou hod­no­tou. V ne­dáv­ných prů­zku­mech re­spon­den­ti udá­va­jí jako nej­vět­ší pří­nos po za­ve­de­ní au­to­ma­ti­zo­va­ných tech­no­lo­gií vý­raz­né zrych­le­ní a zjed­no­du­še­ní pra­cov­ních pro­ce­sů. To vede k větší pro­duk­ti­vi­tě, a za­měst­nan­ci tak mohou po­bí­rat vyšší mzdy při sou­čas­ném sní­že­ní počtu přesča­so­vých hodin.

Po­hod­lí pře­de­vším

Dosud bylo zdlou­ha­vým stan­dar­dem, že ob­slu­ha tis­kár­ny mu­se­la za­lo­žit roli pa­pí­ru do stro­je, ručně za­su­nout její před­ní okraj do po­da­va­če a po ukon­če­ní to­ho­to pro­ce­su na­sta­vit veš­ke­ré pa­ra­me­t­ry média. To teď od­pa­dá. Stačí pouze vlo­žit roli, za­vřít dvíř­ka zá­sob­ní­ku a v klidu ode­jít. Třeba no­vin­ka od Ca­no­nu, vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na image­PRO­GRAF TZ-30000, sama roli za­ve­de, zkon­t­ro­lu­je správ­nou po­lo­hu pa­pí­ru, změří jeho šíři a tloušť­ku, roz­po­zná typ média a jemu při­způ­so­bí dáv­ko­vá­ní množ­ství in­kous­tu, do­kon­ce uži­va­te­le i prů­běž­ně in­for­mu­je o zbý­va­jí­cím množ­ství ma­te­ri­á­lu v roli. Díky učí­cí­mu se al­go­rit­mu si tis­kár­na navíc i nový ma­te­ri­ál sama za­pa­ma­tu­je a příš­tě vždy au­to­ma­tic­ky po­u­ži­je po­třeb­né na­sta­ve­ní.

Canon imagePROGRAF TZ-30000-2133

Jde o oprav­du velký krok smě­rem k au­to­ma­ti­za­ci a uži­va­tel­ské­mu po­hod­lí. Díky re­vo­luč­ní úrov­ni de­tek­ce před za­čát­kem tisku od­pa­dá veš­ke­rá ma­nu­ál­ní ná­ma­ha při ob­slu­ze a zvlád­ne to oprav­du každý. No­vin­ka TZ-30000 je první vel­ko­for­má­to­vou tis­kár­nou na trhu, u které lze vy­mě­nit roli pa­pí­ru během tisku, aniž by došlo k jeho pře­ru­še­ní.

Nová úroveň tisku pro pro­jek­tan­ty a sta­va­ře

I když si mnoho men­ších firem během dlou­hých mě­sí­ců pan­de­mie, kdy byla za­vře­ná copy cen­t­ra a další out­sour­co­va­né tis­kař­ské služ­by, po­ří­di­la své vlast­ní menší plot­ry třeba pro tisk CAD/GIS vý­kre­sů, za­ří­ze­ní typu image­PRO­GRAF TZ-30000 zů­sta­nou dů­le­ži­tou sou­čás­tí pod­ni­ká­ní vel­kých pro­jekč­ních nebo sta­veb­ních firem s ob­je­my tisku pře­vy­šu­jí­cí­mi 300 až 500 m2 za měsíc.

Tis­kár­na zvlád­ne i tis­ko­vé ob­je­my přes 1000 m2 a pro­duk­ti­vi­tu dále zvýší také vo­li­tel­ný in­te­gro­va­ný ba­rev­ný ske­ner pro sou­běž­ný tisk, ko­pí­ro­vá­ní a ske­no­vá­ní. „Ha­še­ní“ ko­neč­ných ter­mí­nů, kdy je třeba tisk­nout velké ob­je­my do­ku­men­tů v krát­kém čase, bude snaz­ší díky pro­duk­ci až 244 vý­tis­ků A1 za ho­di­nu.

Bu­douc­nost je v pig­men­to­vých in­kous­tech

Tech­nic­ká do­ku­men­ta­ce, pla­ká­ty nebo mapy blíz­ké bu­douc­nos­ti se budou vy­zna­čo­vat také řá­do­vě vyšší odol­nos­tí. Na po­pu­la­ri­tě totiž zís­ká­va­jí pig­men­to­vé in­kous­ty, které jsou odol­né vůči roz­ma­zá­ní nebo smytí vy­tiš­tě­ných in­for­ma­cí a dobře čelí UV zá­ře­ní a s ním sou­vi­se­jí­cí­mu vy­bled­nu­tí. Končí tak sta­ros­ti o vý­kre­sy na stav­bě nebo ve vý­ro­bě, kde hrozí je­jich po­ško­ze­ní vněj­ší­mi vlivy, o tu­ris­tic­kých ma­pách ani ne­mluvě. Třeba ta­ko­vý re­klam­ní pla­kát na vo­děo­dol­ném médiu vy­dr­ží v ex­te­ri­é­ru po­ne­chán na­po­spas vli­vům po­ča­sí klid­ně půl roku, a to i bez nut­nos­ti la­mi­na­ce nebo po­vr­cho­vé úpra­vy.

Zá­sob­ní­ky pig­men­to­vých in­kous­tů lze dnes navíc – stej­ně jako role pa­pí­ru – měnit během tisku, a to díky me­zi­zá­sob­ní­kům, z nichž je in­koust v pří­pa­dě po­tře­by do za­ří­ze­ní do­dá­ván. Canon díky služ­bě eSer­vi­ce do­kon­ce za­ru­ču­je ne­pře­tr­ži­tý on-line do­hled nad za­ří­ze­ním, jehož sou­čás­tí je au­to­ma­tic­ké do­dá­vá­ní in­kous­to­vých ná­pl­ní v mo­men­tě, kdy po­kles­nou pod sta­no­ve­nou úroveň. Tento „hlí­da­cí pes“ si však ne­vší­má jen in­kous­tů, ne­u­nik­nou mu ani ná­hrad­ní nebo spo­třeb­ní díly. Zá­kaz­ník pouze ob­dr­ží au­to­ma­tic­ky vy­ge­ne­ro­va­nou fak­tu­ru za sku­teč­ně spo­tře­bo­va­ný in­koust a ne­mu­sí na nic mys­let.

Takto vy­pa­dá při­chá­ze­jí­cí bu­douc­nost vel­ko­for­má­to­vé­ho tisku. Pro­fe­si­o­nál­ní po­sky­to­va­te­lé tisku a copy cen­t­ra, stej­ně jako ar­chi­tek­ti, stro­ja­ři nebo sta­va­ři, si velmi rych­le zvyk­nou právě na vy­so­kou míru au­to­ma­ti­za­ce a ne­če­ka­né uži­va­tel­ské po­hod­lí, které jim umož­ní sou­stře­dit se na další pra­cov­ní úkony a ra­di­kál­ně zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu své firmy.


Mohlo by vás zajímat: