Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D tis­ko­vý sys­tém R1 firmy Kumo­vis

Pátek, 09 Srpen 2019 14:03

Tags: 3D R1 | Hyperganic Print | Implantáty | Kumovis | Lékařství | Termoplasty

Kumovis R2 RenderBlack-1932Ko­merč­ně do­stup­ný je nyní 3D tis­ko­vý sys­tém R1 ně­mec­ké spo­leč­nos­ti Kumo­vis, jenž je určen pro ob­last lé­kař­ství a k vý­ro­bě im­plan­tá­tů, ale také pro prů­my­sl vy­u­ží­va­jí­cí ši­ro­kou řadu ter­mo­plas­tů. Tis­kár­na Kumo­vis R1 na­bí­zí pa­ten­to­va­ný sys­tém sprá­vy tep­lo­ty, jenž do­vo­lu­je ro­ze­hřát tis­ko­vou ko­mo­ru až na 250 °C pro lepší při­lna­vost vrs­tev. Fil­tro­va­cí sys­tém pak zabraňuje pro­nik­nu­tí ci­zo­ro­dých čás­te­ček, které by mohly způ­so­bit chyby tisku. Díky part­ner­ství se soft­wa­ro­vou fir­mou Hy­per­ga­nic mají uži­va­te­lé lepší kon­t­ro­lu při pří­pra­vě tisku a ori­en­ta­ci pro­duk­tu, a to díky „vo­xe­lo­vé­mu en­gi­nu“ Hy­per­ga­nic Print.

Pro­ces ná­vr­hu lze po­mo­cí to­ho­to soft­wa­ru au­to­ma­ti­zo­vat a rov­něž je možné mít větší kon­t­ro­lu nad tis­ko­vý­mi pa­ra­me­t­ry.
Více informací najdete na www.kumovis.com.

 


Mohlo by vás zajímat: