Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Acer SpatialLabs využívá stereoskopické 3D zobrazení

Autor článku: Acer   

Tags: 3D zobrazení | Acer | ConceptD | SpatialLabs | Stereoskopie

SpatialLabs Lifestyle 02-2123Acer před­sta­vil Spa­ti­alLabs, sadu pod­po­ře­nou špič­ko­vý­mi op­tic­ký­mi ře­še­ní­mi a zob­ra­zo­va­cí­mi a smys­lo­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jež pře­ná­še­jí vir­tu­ál­ní svět do fy­zič­těj­ší­ho roz­mě­ru a po­sky­tu­jí ste­re­o­sko­pic­ké 3D zá­žit­ky novým, in­tu­i­tiv­ním způ­so­bem. Obsah se do­slo­va vzná­ší před ob­ra­zov­kou a umožňuje tvůr­cům zkou­mat je­jich vý­tvo­ry v re­ál­ném čase a v 360° – bez nut­nos­ti po­u­ží­vat spe­ci­a­li­zo­va­né brýle.

Acer rov­něž před­sta­vil pro­gram Spa­ti­alLabs De­ve­lo­per Pro­gram pro vý­vo­já­ře Unre­al En­gi­nu, kteří mají zájem pre­zen­to­vat pro­jek­ty s vy­u­ži­tím Spa­ti­alLabs. Ti, kteří se do pro­gra­mu při­hlá­sí, ob­dr­ží pro­to­typ no­te­boo­ku Con­ceptD Spa­ti­alLabs, první re­a­li­za­ci no­vé­ho zá­žit­ku.

Nej­mo­der­něj­ší op­tic­ká ře­še­ní a tech­no­lo­gie

Spa­ti­alLabs zá­ži­tek je vy­tvo­řen kom­bi­na­cí ře­še­ní pro sle­do­vá­ní po­hy­bu očí, ste­re­o­sko­pic­ké­ho 3D dis­ple­je a tech­no­lo­gií ren­de­rin­gu v re­ál­ném čase. Ře­še­ní pro sle­do­vá­ní po­hy­bu očí se sklá­dá ze sady ste­reo­ka­mer umís­tě­ných na horní stra­ně za­ří­ze­ní a sle­du­je po­lo­hu a pohyb hlavy a očí uži­va­te­le. Dis­plej pro­to­ty­pu no­te­boo­ku Con­ceptD Spa­ti­alLabs, který bude po­skyt­nut účast­ní­kům vý­vo­jář­ské­ho pro­gra­mu, se sklá­dá z UHD 2D pa­ne­lu, který je op­tic­ky svá­zán s čočka­mi z te­ku­tých krys­ta­lů, což do­hro­ma­dy tvoří ino­vač­ní modul, který lze pře­pí­nat mezi 2D a ste­re­o­sko­pic­kým 3D zob­ra­ze­ním.
V kom­bi­na­ci s tím umožňuje tech­no­lo­gie gra­fic­ké­ho zpra­co­vá­ní zob­ra­zit kaž­dé­mu oku di­vá­ka jiný obraz a vy­tvo­řit ste­re­o­sko­pic­ký 3D efekt, který umožňuje, aby se obsah vzná­šel před ob­ra­zov­kou. Tech­no­lo­gie vy­kres­lo­vá­ní v re­ál­ném čase umožňují tvůr­cům in­ter­a­go­vat s 3D mo­de­ly při po­u­ží­vá­ní apli­ka­cí v Ex­pe­ri­en­ce Cen­ter Spa­ti­alLabs a pro­hlí­žet si vý­tvo­ry v re­ál­ném čase, což zlep­šu­je pra­cov­ní po­stu­py při na­vr­ho­vá­ní. Také mohou pre­zen­to­vat in­ter­ak­tiv­ní a po­hl­cu­jí­cí pro­jek­ty – to vše ve ste­re­o­sko­pic­kém 3D zob­ra­ze­ní.

Vý­tvo­ry, které se vzná­še­jí nad ob­ra­zov­kou

Tato sada tech­no­lo­gií je pro tvůr­ce, kteří pra­cu­jí s 3D ob­sa­hem, do­slo­va re­vo­lu­cí. De­sig­né­ři ob­vykle pra­cu­jí na 2D dis­ple­jích, které po­sky­tu­jí pouze ome­ze­né in­for­ma­ce o hloub­ce 3D ob­jek­tu nebo scény. Spa­ti­alLabs po­sky­tu­je tvůr­cům mož­nost vidět, jak je­jich pro­jek­ty oží­va­jí v re­ál­ném čase.
Dříve mu­se­li uměl­ci vy­tvá­řet ně­ko­lik skic z růz­ných úhlů, aby se ujis­ti­li, že jsou je­jich po­sta­vy správ­ně pro­por­ci­o­nál­ní. Po­čí­ta­če tento pro­ces zdo­ko­na­li­ly, ale pro­to­že je ob­tíž­né po­sou­dit 3D pro­por­ce na 2D ob­ra­zov­ce, zů­stá­va­lo mnoho věcí na po­sou­ze­ní de­sig­né­ra. Pro­hlí­žeč mo­de­lů Spa­ti­alLabs toto ome­ze­ní od­st­raňuje tím, že de­sig­né­rům po­sky­tu­je další roz­měr, se kte­rým mohou pra­co­vat hned po vy­ba­le­ní z kra­bi­ce: in­tu­i­tiv­ní 360° per­spek­ti­vu, ve které lze mo­de­ly otá­čet, pře­sou­vat nebo do­kon­ce pře­ta­ho­vat z ob­ra­zov­ky, což umožňuje zo­hled­nit všech­ny úhly. I při po­su­zo­vá­ní mo­de­lu ze stej­né­ho úhlu je ve ste­re­o­sko­pic­kém 3D zob­ra­ze­ní k dis­po­zi­ci více in­for­ma­cí než ve 2D zob­ra­ze­ní.
Mož­nost vidět své vý­tvo­ry ve ste­re­o­sko­pic­kém 3D zob­ra­ze­ní v po­mě­ru 1:1 urych­lu­je pro­ces hle­dá­ní pro­blé­mů a za­jiš­ťu­je, že 3D návrh od­po­ví­dá pů­vod­ní­mu kon­cep­tu. Na­pří­klad kon­struk­té­ři vý­rob­ků mohou díky pro­hlí­že­či Spa­ti­alLabs Model Viewer zís­kat před­sta­vu o tom, jak bude jimi vy­rá­bě­ný před­mět vy­pa­dat, než in­ves­tu­jí čas a pro­střed­ky do jeho tisku nebo ob­rá­bě­ní. Funk­ce, jako je mož­nost měnit po­za­dí HDRI mo­de­lu, navíc umožňují je­jich pre­zen­ta­ci v při­ro­ze­ném, re­a­lis­tic­kém pro­stře­dí. To zna­me­ná, že mohou ma­na­že­ři a čle­no­vé týmu po­sky­to­vat jas­něj­ší zpět­nou vazbu v každé fázi pro­jek­tu a zá­kaz­ní­ci si mohou snad­ně­ji vi­zu­a­li­zo­vat po­lož­ku, aby se ujis­ti­li, že od­po­ví­dá je­jich oče­ká­vá­ním.

Cen­t­rum zá­žit­ků Spa­ti­alLabs

Dis­plej pro­to­ty­pu no­te­boo­ku Con­ceptD Spa­ti­alLabs je ve vý­cho­zím na­sta­ve­ní na­sta­ven na 2D režim, což umožňuje po­u­ží­vat za­ří­ze­ní jako běžný no­te­book. Po spuš­tě­ní apli­ka­cí v cen­t­ru Spa­ti­alLabs Ex­pe­ri­en­ce Cen­ter se au­to­ma­tic­ky zapne ste­re­o­sko­pic­ký 3D režim.
Spa­ti­alLabs Ex­pe­ri­en­ce Cen­ter je spouš­těč, který ob­sa­hu­je vý­u­ko­vý pro­gram usnadňující po­u­ží­vá­ní tech­no­lo­gie, ně­ko­lik zá­stup­ců apli­ka­cí a in­sta­lač­ní pro­gra­my pro apli­ka­ce a doplňky. V sou­čas­né době tyto apli­ka­ce za­hr­nu­jí:

  • Spa­ti­alLabs Model Viewer: Ná­stroj, který umožňuje uži­va­te­li im­por­to­vat sou­bo­ry ve všech hlav­ních 3D for­má­tech a pre­zen­to­vat je ve ste­re­o­sko­pic­kém 3D. V pro­hlí­že­či jsou do zob­ra­ze­né­ho 3D mo­de­lu za­čle­ně­ny ge­ne­ro­va­né in­for­ma­ce o po­lo­ze hlavy. Na­pří­klad při mír­ném po­hy­bu do­le­va nebo do­pra­va se 3D model otočí opač­ným smě­rem, jako kdyby uži­va­tel udě­lal krok na obě stra­ny ob­jek­tu. To vše se děje v re­ál­ném čase.
    Pro dů­le­ži­tý 3D soft­ware, jako je Blen­der a Au­to­de­sk Fusi­on 360, jsou k dis­po­zi­ci doplňky Spa­ti­alLabs Model Viewer, které umožňují pře­nést sou­bo­ry vy­tvo­ře­né v těch­to apli­ka­cích je­di­ným klik­nu­tím do Spa­ti­alLabs Model Viewer.
  • Spa­ti­alLabs Go: Vlast­ní ře­še­ní pro vy­kres­lo­vá­ní ob­sa­hu na celé ob­ra­zov­ce vedle sebe do ste­re­o­sko­pic­ké­ho 3D zob­ra­ze­ní. Na­pří­klad po vy­u­ži­tí pro­gra­mu Blen­der k na­sta­ve­ní okna do zob­ra­ze­ní vedle sebe přes celou ob­ra­zov­ku mohou ná­vr­há­ři po­u­žít Spa­ti­alLabs Go k jeho pře­ve­de­ní do ste­re­o­sko­pic­ké­ho 3D zob­ra­ze­ní.
  • PiS­tage pro Maya: Me­zi­pro­gram PiS­tage fun­gu­je jako ná­stroj, který do­ká­že pře­sko­čit ča­so­vě ná­roč­nou ren­de­ro­va­cí linku, což uži­va­te­lům umožňuje fle­xi­bil­ně vy­tvá­řet nebo upra­vo­vat obsah na roz­ší­ře­ném 2D mo­ni­to­ru a zob­ra­zo­vat veš­ke­ré změny pro­ve­de­né ve ste­re­o­sko­pic­kém 3D zob­ra­ze­ní v re­ál­ném čase po­mo­cí apli­ka­ce Spa­ti­alLabs.
  • Spa­ti­alLabs Pla­yer: Na­tiv­ní pře­hrá­vač pro pre­zen­ta­ci videa vedle sebe ve ste­re­o­sko­pic­kém 3D zob­ra­ze­ní.

Pro­gram pro vý­vo­já­ře

Spa­ti­alLabs také pod­po­ru­je Unre­al En­gi­ne, 3D ná­stroj pra­cu­jí­cí v re­ál­ném čase, který dává tvůr­cům svo­bo­du při re­a­li­za­ci je­jich vizí a umožňuje vý­vo­já­řům a týmům spo­lu­pra­co­vat a pra­co­vat rych­le­ji než kdy­ko­li před­tím bez kom­pro­mi­sů v kva­li­tě nebo šká­lo­va­tel­nos­ti.

Aby Acer po­mohl pro­mě­nit je­jich před­sta­vy ve sku­teč­nost, po­skyt­ne těm, kteří budou při­ja­ti do pro­gra­mu, pro­to­typ no­te­boo­ku Con­ceptD Spa­ti­alLabs na dobu tří mě­sí­ců zcela zdar­ma, včet­ně do­pra­vy. Při­ja­tí ucha­ze­či mohou po­skyt­nu­té za­ří­ze­ní po­u­ží­vat k vy­tvá­ře­ní pro­jek­tů v Unre­al En­gi­nu a na oplát­ku by měli spo­leč­nos­ti Acer umož­nit před­vá­dě­ní a vy­sta­vo­vá­ní těch­to pro­jek­tů po dobu jed­no­ho roku. Během pro­ce­su tvor­by bude také shro­maž­ďo­vá­na zpět­ná vazba od uži­va­te­lů a bude s nimi veden roz­ho­vor pro různé účely za­hr­nu­jí­cí na­pří­klad vývoj pro­duk­tu.

Zá­jem­ci se mohou při­hlá­sit zde. Uzá­věr­ka při­hlá­šek je 30. červ­na 2021, poté budou úspěš­ní ucha­ze­či kon­tak­to­vá­ni.


Mohlo by vás zajímat: