Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kovový implantát z 3D tisku pro léčbu Parkinsonovy choroby

Pátek, 06 Prosinec 2019 15:50

Tags: GDNF | Neuromate | Parkinsonova choroba | Paul Skinner | Renishaw | Steven Gill

Parkinson image LR-1949Spo­leč­nost Re­ni­shaw vy­vi­nu­la pro or­ga­ni­za­ci North Bris­tol NHS Trust za­ří­ze­ní, se kte­rým je možné přes­ně apli­ko­vat nově tes­to­va­ný lék. Ten pod ná­zvem GDNF (Glial Cell Line De­ri­ved Neu­ro­t­ro­phic Fac­tor) dává na­dě­ji na re­ge­ne­ra­ci do­pa­mi­nu v mozko­vých buňkách pa­ci­en­tů s Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou a tím i na zmír­ně­ní je­jích pří­zna­ků. Během stu­die byl 42 pa­ci­en­tům im­plan­to­ván do lebky ti­ta­no­vý port z 3D tis­kár­ny. Skrze něj byl po­mo­cí čtyř mi­k­ro­ka­tet­rů do­pra­ven lék GDNF do pu­ta­me­nu, klí­čo­vé ob­las­ti mozku pro mo­to­ric­ké funk­ce. Ka­tet­ry pa­ci­en­tům vo­pe­ro­val chi­rur­gic­ký robot Re­nishaw neu­ro­ma­te.

Pří­pra­vu no­vé­ho sys­té­mu po­dá­vá­ní léků spo­leč­nost Re­nishaw kon­zul­to­va­la s neu­ro­chi­rur­gem, pro­fe­so­rem Ste­ve­nem Gillem. Nej­vět­ší vý­zvou bylo vy­vi­nout prak­tic­kou me­to­du, jak pře­ko­nat he­ma­to­en­ce­fa­lic­kou ba­ri­é­ru.
Stu­die byla fi­nan­co­vá­na spo­leč­nos­tí Par­kin­son´s UK s pod­po­rou The Cure Par­kin­son’s Trust a ve spo­lu­prá­ci s aso­ci­a­cí North Bris­tol NHS Trust. Vý­sled­ky ozná­me­né 27. února 2019 uká­za­ly, že sys­tém po­dá­vá­ní léků fun­gu­je efek­tiv­ně a spo­leh­li­vě; po­dob­né za­ří­ze­ní vy­vi­nu­té spo­leč­nos­tí Re­nishaw pod ná­zvem ‘neu­ro­in­fuse’ se nyní po­u­ží­vá v dal­ších kli­nic­kých stu­di­ích.

Podle slov pro­fe­so­ra Gilla stu­die uká­za­la, že je možné bez­peč­ně a opa­ko­va­ně apli­ko­vat lék přímo do mozku pa­ci­en­ta v prů­bě­hu ně­ko­li­ka mě­sí­ců s po­mo­cí ma­lé­ho im­plan­to­va­né­ho portu, který je umís­těn na kůži za uchem. Jedná se o sku­teč­ný prů­lom v mož­nos­tech léčit neu­ro­lo­gic­ká one­moc­ně­ní, jako je Par­kin­so­no­va cho­ro­ba, pro­to­že vět­ši­na účin­ných léků se ne­do­ká­že do­stat do krev­ní­ho oběhu mozku kvůli jeho při­ro­ze­né ochran­né ba­ri­é­ře. I při nízké dávce bylo u pa­ci­en­tů za­zna­me­ná­no zlep­še­ní. Nyní je třeba při­stou­pit ke ko­neč­né kli­nic­ké stu­dii s po­u­ži­tím vyš­ších dávek a k tomu na­lé­ha­vě po­tře­ba za­jis­tit fi­nan­co­vá­ní. Pro­fe­sor Gill věří, že se tímto pří­stu­pem po­da­ří za­vést první neuro-re­s­to­ra­tiv­ní léčbu pro lidi, kteří trpí Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou, což pro před­sta­vu­je ve­li­kou na­dě­jí do bu­douc­na.
Paul Skin­ner, ge­ne­rál­ní ře­di­tel neu­ro­lo­gic­kých pro­duk­tů spo­leč­nos­ti Re­ni­shaw, po­zna­me­nal, že je ne­smír­ně po­vzbu­di­vé za­zna­me­nat změny při rent­ge­no­vých sním­cích mozku, které uka­zu­jí, že lék GNDF účin­ku­je a po­da­ři­lo se do­cí­lit jeho přes­né dis­tri­buce v mozku. Zá­ro­veň vidí velký po­ten­ci­ál nové me­to­dy pro bu­dou­cí stu­die Par­kin­so­no­vy ne­mo­ci a ex­pe­ri­men­tál­ní léčby ji­ných neu­ro­de­ge­ne­ra­tiv­ních one­moc­ně­ní a ná­do­rů mozku.

Vý­sled­ky stu­die lze na­lézt v pu­b­li­ka­cích Brain a Jour­nal of Par­kin­son´s di­se­a­se. Další in­for­ma­ce o sys­té­mu po­dá­vá­ní neu­ro­in­fuz­ních léčiv na­lez­ne­te na www.renishaw.com.
Vý­sled­ky prů­lo­mo­vé kli­nic­ké stu­die a sou­čas­ně jed­no­ho z nejam­bi­ciózněj­ších lé­kař­ských po­ku­sů, který trval více než pět let, byly rov­něž zve­řej­ně­ny ve dvou­díl­ném do­ku­men­tár­ním po­řa­du BBC na­zva­ném: Zku­šeb­ní apli­ka­ce no­vé­ho léku na Par­kin­so­no­vu cho­ro­bu: zá­zrač­ná léčba? Shr­nu­tí do­ku­men­tu na­jde­te na www.youtube.com.


Mohlo by vás zajímat: