Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elvira představila portfolio 3D skenerů Scantech

Čtvrtek, 25 Srpen 2022 14:19

Tags: 3D skenery | ABC3D.cz | Distribuce | Elvira | Scantech

DSC07359-2234Spo­leč­nost El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, ofi­ci­ál­ně před­sta­vi­la ve svém showro­o­mu kom­plet­ní port­fo­lio 3D ske­ne­rů Scan­tech, které jsou nyní do­stup­né zá­kaz­ní­kům a part­ne­rům v ČR a SR. O živé ukáz­ky ak­tu­ál­ní řady 3D ske­ne­rů, ná­sle­du­jí­cí po červ­no­vém ozná­me­ní o za­há­je­ní dis­tri­buce pro­duk­tů Scan­tech, se po­dě­li­li pra­cov­ní­ci El­vi­ry a Tho­mas Min­ten, ob­chod­ní zá­stup­ce spo­leč­nos­ti Scan­tech Di­gi­tal.

Uká­za­li ši­ro­ké mož­nos­ti vy­u­ži­tí a apli­ka­cí v nej­růz­něj­ších od­vět­vích včet­ně au­to­mo­ti­ve, le­tec­tví, zdra­vot­nic­tví, ale také i v umě­lec­kém de­sig­nu.

Do­stup­né port­fo­lio ob­sa­hu­je tyto pro­duk­ty Scan­tech:

  • iReal 2E – Pro ske­no­vá­ní ob­jek­tů, tex­tu­ry a lid­ské­ho těla. Ske­ner je určen jak pro práci v tech­nic­kých obo­rech, tak i v me­di­cín­ských nebo umě­lec­kých.
  • Sim­s­can – Pře­nos­ný 3D ske­ner na trhu, který se vejde do dlaně, s vy­so­kým vý­ko­nem a přes­nos­tí mě­ře­ní pro ske­no­vá­ní v hůře pří­stup­ných mís­tech.
  • KScan 20 – Prů­mys­lo­vý 3D ske­ner pro pro­fe­si­o­nál­ní apli­ka­ce, jak pro ske­no­vá­ní vel­kých ob­jek­tů, tak i ma­lých dílů.
  • KScan Magic – Kom­bi­nu­je in­fra­čer­ve­né a modré la­se­ry do je­di­né­ho pří­stro­je, plně po­krý­vá po­ža­dav­ky na za­chy­ce­ní ge­o­me­t­ric­ky slo­ži­tých mo­de­lů.
  • TrackS­can P42 – Pro­vá­dí velmi přes­né dy­na­mic­ké 3D mě­ře­ní bez po­mo­ci ter­čí­ků/zna­ček, má ši­ro­ké uplat­ně­ní při kon­t­ro­le kva­li­ty, vý­vo­ji vý­rob­ků, re­verz­ním in­že­nýr­ství apod.
  • MScan-L15 – Fo­to­gra­m­me­t­ric­ký sys­tém pro 3D sken vel­kých ploch roz­měr­ných mo­de­lů.

3D ske­ne­ry od spo­leč­nos­ti Scan­tech do­ká­ží po­krýt po­tře­by prů­mys­lo­vých pod­ni­ků v řadě běž­ných si­tu­a­cí. Za­pr­vé v pří­pa­dě, pokud po­tře­bu­jí vy­ro­bit kom­po­nen­tu, ke které není k dis­po­zi­ci vý­kre­so­vá do­ku­men­ta­ce, ať již z dů­vo­du její ne­e­xis­ten­ce nebo ztrá­ty. Dal­ším pří­kla­dem je kon­t­ro­la kva­li­ty vy­rá­bě­ných dílů, kdy se na­mát­kou kon­t­ro­lu­je, zda vy­bra­ný díl od­po­ví­dá po­ža­do­va­ným pa­ra­me­t­rům. Nebo je takto možné kon­t­ro­lo­vat v ur­či­tých pe­ri­o­dách opo­tře­be­ní dílů během pro­vo­zu s cílem vy­lep­šo­vat je­jich kon­struk­ci a zvy­šo­vat spo­leh­li­vost.

Scantech-portfolio-2234

Tlak na prů­mys­lo­vé vý­rob­ce v ob­las­ti vý­vo­je, kva­li­ty a spo­leh­li­vos­ti pro­duk­tů ne­u­stá­le roste a pod­ni­ky hle­da­jí způ­so­by, jak se s tě­mi­to po­ža­dav­ky co nej­e­fek­tiv­ně­ji vy­rov­nat. V El­vi­ře jsou pře­svěd­če­ni, že ši­ro­ké port­fo­lio 3D ske­ne­rů Scan­tech po­skyt­ne těmto fir­mám vý­znam­nou pod­po­ru a umož­ní na­bí­zet je­jich zá­kaz­ní­kům ještě lepší vý­rob­ky a služ­by.

Více o kom­plet­ní pro­duk­to­vém port­fo­liu Scan­tech lze zís­kat na strán­ce Abc3D.

 


Mohlo by vás zajímat: