Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ansys SimAI pro virtuální testování a kreativní navrhování

Čtvrtek, 11 Leden 2024 22:55

Tags: ANSYS | AnsysGPT | SaaS | SimAI | Simulace | Umělá inteligence

ansys-suv-simai-2-2402Ansys uvádí na trh svou nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii za­lo­že­nou na umělé in­te­li­gen­ci (AI), Ansys SimAI, fy­zi­kál­ně­‑agnos­tic­kou apli­ka­ci typu soft­ware jako služ­ba (SaaS), která kom­bi­nu­je pre­dik­tiv­ní přes­nost Ansys si­mu­la­ce s rych­los­tí ge­ne­ra­tiv­ní AI. Nové ře­še­ní pod­po­ru­je ote­vře­ný eko­sys­tém a před­po­ví­dá výkon během ně­ko­li­ka minut – de­mo­kra­ti­zu­je si­mu­la­ci pro­střed­nic­tvím in­tu­i­tiv­ních roz­hra­ní a pro­ce­sů.

Po­ptáv­ka po in­že­nýr­ských soft­wa­ro­vých ře­še­ních, která zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu, aniž by byla obě­to­vá­na přes­nost, vý­raz­ně vzrost­la v dů­sled­ku so­fis­ti­ko­va­něj­ších pro­duk­tů a nut­nos­ti zkrá­tit dobu uve­de­ní na trh. Dneš­ní spo­leč­nos­ti si zkrát­ka ne­mo­hou do­vo­lit vy­čká­vat a čekat. Vlo­že­ním po­kro­či­lé ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce do pro­ce­su na­vr­ho­vá­ní spolu se si­mu­la­cí mohou uži­va­te­lé nově de­fi­no­vat stá­va­jí­cí pro­ce­sy a zís­kat z nich větší hod­no­tu, aby vy­ho­vě­li po­tře­bám dy­na­mic­ké­ho trhu. Nej­no­věj­ší AI ře­še­ní od An­sy­su, které pra­cu­je ex­trém­ní rych­los­tí, urych­lu­je vý­zkum a vývoj, zkra­cu­je vý­vo­jo­vé cykly vý­rob­ků a pod­po­ru­je lid­skou kre­a­ti­vi­tu tím, že po­sky­tu­je roz­sáh­lé mož­nos­ti zkou­má­ní ná­vr­hu.

Ře­še­ní Ansys SimAI je in­tu­i­tiv­ní a snad­no po­u­ži­tel­né, na­vr­že­né pro uži­va­te­le bez zku­še­nos­tí s kódo­vá­ním nebo zna­los­tí hlu­bo­ké­ho učení. Na­mís­to spo­lé­há­ní se na ge­o­me­t­ric­ké pa­ra­me­t­ry při de­fi­no­vá­ní ná­vr­hu po­u­ží­vá Ansys SimAI jako vstup­ní údaje sa­mot­ný tvar ná­vr­hu, což usnad­ňuje širší zkou­má­ní ná­vr­hu, i když je struk­tu­ra tvaru v tré­no­va­cích da­tech ne­kon­zis­tent­ní. U vý­po­čet­ně ná­roč­ných pro­jek­tů může apli­ka­ce zvý­šit pre­dik­ci vý­kon­nos­ti mo­de­lu ve všech fá­zích ná­vr­hu 10–100­krát. Zá­kaz­ní­ci mohou tré­no­vat umě­lou in­te­li­gen­ci po­mo­cí dříve vy­tvo­ře­ných dat An­sy­su nebo ji­ných než Ansys dat. Ško­le­ní a pre­dik­ce jsou umís­tě­ny na nej­mo­der­něj­ší clou­do­vé in­frastruk­tu­ře, aby bylo za­jiš­tě­no za­bez­pe­če­ní a sou­kro­mí uži­va­tel­ských dat.

Další na­bíd­ky s pod­po­rou AI, včet­ně pro­duk­tů Ansys AI+ a An­sys­GPT, budou k dis­po­zi­ci v 1. čtvrt­le­tí 2024.
Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.ansys.com.


Mohlo by vás zajímat: