Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pointwise ve verzi 18.3 pro CFD

Středa, 18 Září 2019 08:04

Tags: CFD | Pointwise | proudění tekutin | Simulace | Verze 19.3

Pointwise crm voxel mach4-1938Nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru pro tvor­bu sítí vý­po­čet­ní dy­na­mi­ky te­ku­tin za­hr­nu­je mož­nost po­u­žít pra­vi­del­né šes­tis­tě­ny místo ne­struk­tu­ro­va­ných čtyř­s­tě­nů. Tech­no­lo­gie T-Rex (ani­zot­rop­ní čtyř­stěn­ná ex­tru­ze) vy­tvá­ří vrst­vy šes­tis­tě­nů nebo hra­no­lů blíz­kých ge­o­me­t­rii mo­de­lu pro hra­nič­ní roz­li­še­ní vrst­vy. Po­u­ži­tí pra­vi­del­né­ho šes­tis­tě­nu kde­ko­liv v síti vy­lep­šu­je hod­no­tu zpřes­ně­ní sol­ve­ru CFD prou­dě­ní a přes­nost vý­sled­né­ho ře­še­ní. Vý­ho­dou navíc je po­ten­ci­ál­ní sní­že­ní cel­ko­vé­ho počtu buněk. Tato mož­nost vět­ší­ho vy­u­ži­tí vo­xe­lů pů­vod­ně vznik­la při vý­zku­mu pro ame­ric­ké vo­jen­ské le­tec­tvo a tes­to­va­la se v NASA.

Poin­twi­se verze 18.3 také ob­sa­hu­je ně­ko­lik no­vých funk­cí pro au­to­ma­ti­za­ci tvor­by sítí po­vrchu, mož­nost de­fi­no­vat vlast­ní klá­ve­so­vé zkrat­ky, vy­u­žít pro adap­ta­ci sítí mrač­na bodů a další. Poin­twi­se verze 18.3 se dá stáh­nout na www.​pointwise.​com/​downloads.


Mohlo by vás zajímat: