Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

e-Xstream vydává MaterialCenter ve verzi 2020

Pondělí, 23 Září 2019 07:17

Tags: Digimat-VA | e-Xstream | Engineering | Hexagon MI | MaterialCenter | MSC Software | Verze 2020

MC webinar-1939Spo­leč­nost e-Xstre­am en­gi­nee­ring, sou­část MSC Soft­ware di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce firmy He­xa­gon, ak­tu­a­li­zo­val svůj soft­ware pro sprá­vu dat o ma­te­ri­á­lech, Ma­te­ri­al­Cen­ter, na verzi 2020. Ta umožňuje lepší sprá­vu zá­klad­ních dat v rámci ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu, aby bylo možné hro­mad­ně im­por­to­vat star­ší data. Ma­te­ri­al­Cen­ter 2020 navíc ob­sa­hu­je in­te­gra­ci s pro­duk­tem Di­gi­mat-VA (Vir­tu­al Allowa­bles) pro si­mu­la­ci mo­de­lo­vá­ní kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů. Podle slov zá­stup­ců spo­leč­nos­ti tak oba pro­duk­ty udě­la­ly velký krok k in­te­gro­va­né­mu vý­po­čet­ní­mu ma­te­ri­á­lo­vé­mu in­že­nýr­ství (ICME) díky je­di­neč­né kom­bi­na­ci sprá­vy dat a pod­po­ry va­li­da­ce a ana­lýz.

Ma­te­ri­al­Cen­ter 2020 dále před­sta­vu­je pří­mou in­te­gra­ci s fir­mou iPoint Sys­tems, po­sky­to­va­te­lem soft­wa­ru a po­ra­den­ství v ob­las­ti do­dr­žo­vá­ní en­vi­ron­men­tál­ních a so­ci­ál­ních před­pi­sů u vý­rob­ků, kdy se u ma­te­ri­á­lů sle­du­je kom­pa­ti­bi­li­ta s nej­no­věj­ší le­gisla­ti­vou jako REACH nebo RoHS.
Chceteli získat více informací o softwaru MaterialCenter 2020, máte možnost zúčastnit se webináře Proměna ma­te­riá­lo­vé­ho rizika na materiálovou strategii - MaterialCenter 2020 Release, který proběhne 25. září 2019 v 16:00. Přihlaste se na tomto odkazu: pages.mscsoftware.com/Webinar-MaterialCenter-2020.


Mohlo by vás zajímat: