E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
Kodys
TNS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Pracovní stanice BOXX s procesory AMD Ryzen 5000

Autor článku: BOXX   

Tags: AMD | APEXX | Boxx | Denali A3 | Pracovní stanice | Ryzen 5000

ryzen-5000-blog-2046U nás ne­pří­liš známý vý­rob­ce vý­kon­ných pra­cov­ních sta­nic BOXX z Aus­ti­nu v Texa­su před­sta­vil 5. lis­to­pa­du 2020 pra­cov­ní sta­ni­ci APEXX Dena­li A3 s pro­ce­so­ry řady AMD Ryzen 5000 pro stol­ní po­čí­ta­če. Nové pro­ce­so­ry AMD na­bí­ze­jí nej­lep­ší výkon ve své třídě pro ši­ro­kou škálu pro­fe­si­o­nál­ních soft­wa­ro­vých apli­ka­cí od CAD a 3D de­sig­nu, přes po­hy­bo­vá média, vir­tu­ál­ní re­a­li­tu a další. BOXX je jed­ním z prv­ních vý­rob­ců pra­cov­ních sta­nic, kteří do­dá­va­jí sys­témy vy­ba­ve­né no­vý­mi pro­ce­so­ry.

Ať už při 3D mo­de­lo­vá­ní, vy­kres­lo­vá­ní slo­ži­tých scén, běhu si­mu­la­cí nebo pod­po­ře vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, umož­ňu­je kom­pakt­ní APEXX Dena­li tvůr­cům si­mul­tán­ní mul­ti­tasking bez obě­to­vá­ní efek­ti­vi­ty nebo vý­ko­nu. Pro­ce­so­ry AMD Ryzen 5000, po­há­ně­jí­cí Dena­li, mají 16 jader/32 vlá­ken na 4,9 GHz s do­stup­ným pře­tak­to­vá­ním pro­střed­nic­tvím over­dri­vu (PBO), až 40 linek PCIe 4.0 a zvlá­da­jí o 19 % více in­struk­cí za cyk­lus (IPC) opro­ti před­cho­zí ge­ne­ra­ci.
Kon­fi­gu­ro­va­tel­ný APEXX Dena­li je vy­ba­ven až dvěma pro­fe­si­o­nál­ní­mi gra­fic­ký­mi pro­ce­so­ry AMD Ra­de­on Pro nebo NVI­DIA RTX a budou k dis­po­zi­ci up­gra­dy NVI­DIA Am­pe­re nové ge­ne­ra­ce. Ka­pa­li­nou chla­ze­ná pra­cov­ní sta­ni­ce BOXX také na­bí­zí až 128 GB 3200 MHz DDR4 sys­té­mo­vé pa­mě­ti, 10 GB Ether­net, Thun­der­bolt 3 a SSD Sam­sung 980 Pro PCIe 4.0 NVMe pro ma­xi­mál­ní pro­pust­nost gra­fi­ky a úlo­žiš­tě. Sys­tém je úče­lo­vě vy­tvo­řen pro soft­wa­ry So­li­dworks, Au­to­de­sk Revit, 3ds Max, Maya, Ar­nold, Ci­ne­ma 4D, Adobe CC, V-Ray a další pro­fe­si­o­nál­ní apli­ka­ce.
Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.boxx.com.


Mohlo by vás zajímat: