Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová generace 3D skeneru – Revopoint POP2

Autor článku: Elvira   

Tags: 3D skenery | ABC3D.cz | Elvira | POP2 | Re­vo­point

Elvira 2 - POP2-2220El­vi­ra ozná­mi­la do­stup­nost Re­vo­point POP2, další ge­ne­ra­ce vše­stran­né­ho kom­pakt­ní­ho 3D ske­ne­ru. Pro­dukt, který ve všech ob­las­tech na­va­zu­je na svého před­chůd­ce, po­sky­tu­je ve své ka­te­go­rii mi­mo­řád­nou přes­nost (0,1 mm), roz­sah (ske­no­vá­ní krych­le 20 cm až 2 m) a bez­kon­ku­renč­ní výkon. POP2 je vy­ba­ven vy­lep­še­ným pro­jek­to­rem a in­fra­čer­ve­ný­mi ka­me­ra­mi s vyš­ším roz­li­še­ním a zdo­ko­na­le­nou me­to­dou přes­né a rych­lé ka­lib­ra­ce.

Mi­mo­řád­ná úroveň přes­nos­ti do­sa­hu­je 0,05 – 0,15 mm 3D dat mrač­na bodů. Díky tomu může POP2 sní­mat 3D mo­de­ly s více de­tai­ly a lepší roz­mě­ro­vou přes­nos­tí.

Hard­wa­ro­vé vy­lep­še­ní sys­té­mu POP2 umo­ž­ňu­je ske­no­vá­ní frek­ven­cí až 10 sním­ků za sekun­du. Po­mo­cí pa­ten­to­va­né­ho mi­k­ro­pro­jekč­ní­ho čipu ske­ner POP2 za­jiš­ťu­je, že rych­le zís­ka­ná data 3D mrač­na bodů mají oprav­du vy­so­kou přes­nost. Sou­čas­ně je tento ske­ner vy­ba­ven ve­sta­vě­ným gy­ro­sko­pem 6 Dof, který rych­le­ji a přes­ně­ji ur­ču­je pro­sto­ro­vou po­lo­hu. Sni­žu­je tak chyby při spo­jo­vá­ní, zlep­šu­je a urych­lu­je ply­nu­lost ske­no­vá­ní.

Elvira-3-POP2-2220

Z hle­dis­ka způ­so­bu po­u­ži­tí se jedná o 2-in-1 ske­ner. POP2 je na­vr­žen tak, aby fun­go­val jako ruční ske­ner a zá­ro­veň jako ske­ner stol­ní s po­u­ži­tím ro­tač­ní­ho stol­ku. Ske­ner POP2 je kom­pakt­ní a pře­nos­ný, váží pou­hých 195 g a je tak vhod­ný na cesty. Sou­čás­tí stan­dard­ní­ho ba­le­ní je uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý SW Revo Scan / Stu­dio / Ca­lib­rati­on (ske­no­vá­ní, pro­ces a ka­lib­ra­ce). Ske­ner POP2 je vy­ba­ven mnoha op­ti­ma­li­zač­ní­mi funk­ce­mi, které jsou vy­so­ce efek­tiv­ní a ne­vy­ža­du­jí vy­so­ký výkon při­po­je­né­ho média. K na­pá­je­ní vy­ža­du­je jen jeden kabel USB a lze jej přímo při­po­jit k no­te­boo­ku, table­tu a pro zjed­no­du­še­né 3D ske­no­vá­ní také k mo­bi­lu.

Více o novince lze získat na této webové stránce.


Mohlo by vás zajímat: