Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SolidVision-frezka-2133Na dru­hou po­lo­vi­nu srpna při­pra­vi­la spo­leč­nost So­lid­Vi­si­on ško­le­ní v růz­ných mís­tech re­pub­li­ky a s růz­ný­mi té­ma­ty. Na­pří­klad čtyř­den­ní Zá­klad­ní ško­le­ní So­lid­works pro­běh­ne v Praze, Ot­ro­ko­vi­cích, Brně a Hrad­ci krá­lo­vé, jed­no­den­ní Sva­řo­va­né kon­struk­ce v Hrad­ci Krá­lo­vé a Ot­ro­ko­vi­cích. Další jed­no­den­ní ško­le­ní budou vě­no­vá­na té­ma­tům Ple­cho­vé díly a Skica.

Celý článek...

Tags: Adeon | BIM | Pozvánka | Stavebnictví | Webinar

Adeon-Sluzby-Stavebnictvi-2129Spo­leč­nost Adeon po­ja­la čas prázd­nin jako pří­le­ži­tost ke vzdě­lá­vá­ní a na­bí­zí ško­le­ní, na kte­rém vy­svět­lí úlohu BIM ma­na­že­ra (kon­zul­tan­ta, ad­mi­nis­trá­to­ra). Aneb o čem všem by měl mít BIM ad­mi­nis­trá­tor pře­hled. Jde o on-line akci 28. čer­ven­ce 2021 od 8:30 do 11:30 hodin, vhod­nou pro fi­rem­ní správ­ce li­cen­cí, BIM ma­na­že­ry nebo uži­va­te­le Re­vi­tu či BIM 360 (CDE). Účast­ní­ci se se­zná­mí se zá­klad­ní­mi prin­ci­py BIM a sou­vi­se­jí­cí ter­mi­no­lo­gií (LOD, IFC, …).

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Drony | FEM | VOŠ a SPŠ | Výuka | Žďár nad Sá­za­vou

dron 001a-2127Sou­čás­tí le­toš­ní, ne pří­liš tra­dič­ní výuky, bylo také hle­dá­ní za­jí­ma­vých témat pro pro­jek­to­vou on-line výuku. Je­jich cílem bylo nejen vy­svět­lit od­bor­nou pro­ble­ma­ti­ku, ale také ná­zor­ně na dálku před­sta­vit stu­den­tům práci s od­bor­ným soft­ware. Na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou vě­nu­je­me na­sa­ze­ní PLM a BIM tech­no­lo­gií se stu­dent­ský­mi pro­jek­ty po­zor­nost řadu let.

Celý článek...

Tags: DronPro | Drony | Semináře | Vzdělávání

letecka-skola-seminare-dronpro-2121Ve čtvr­tek 27. května po­řá­dá Dron­Pro on-line se­mi­nář Jak vy­dě­lat s drony maj­lant a ještě má pořád volná místa. Víte, že více než po­lo­vi­na lidí utra­tí za tech­ni­ku i sta­ti­sí­ce korun, ale na­ko­nec se jim pod­ni­ká­ní ne­po­da­ří a vše jim leží někde ve skla­du, nebo své droní maz­lí­ky i s dal­ším vy­ba­ve­ním pro­da­jí za zlo­mek ceny? Pře­mýš­lí­te-li nad tím, že byste si s dro­nem vy­dě­lá­va­li, pak je tento on-line se­mi­nář právě pro vás.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Překlady | Transcreations | Vortum | Výukové lekce | Y Soft

Zabezpecene 3D tiskarny-2121Vor­tum po­mo­cí slov ote­ví­rá světy. Spo­leč­nost Y Soft si Vor­tum vy­bra­la jako part­ne­ra, který jí po­mů­že v ote­ví­rá­ní světa 3D tisku pe­da­go­gům a stu­den­tům čes­kých škol. Y Soft po­sky­tu­je za­bez­pe­če­né tis­kár­ny a je­jich soft­ware v rámci be3D Aca­de­my potom na­bí­zí řadu kom­plex­ních vý­u­ko­vých lekcí v an­g­lič­ti­ně. Právě tyto ma­te­ri­á­ly pře­vá­dí tým od­bor­ní­ků z Vor­tumu do čes­ké­ho ja­zy­ka.

Celý článek...

Tags: CNC stroje | Dre­a­mland | OnRobot | Robotika | Webináře

OnRobot webinar-2121Pra­cu­je­te ve vý­ro­bě s CNC stro­ji a za­jí­má vás, jak ušet­řit čas a zá­ro­veň zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu? Za­re­gis­truj­te se na webi­nář spo­leč­nos­ti OnRo­bot, který se usku­teč­ní ve spo­lu­prá­ci s dis­tri­buč­ním part­ne­rem Dre­a­mland. Na webi­ná­ři se do­zví­te jak zvý­šit efek­ti­vi­tu a zů­stat kon­ku­ren­ce­schop­ný nebo jak na­sta­vit fle­xi­bil­ní ře­še­ní, které od­po­ví­dá po­ža­dav­kům s vy­u­ži­tím ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | ECAD | Pollex | Webináře

AdvancedEng a Altair-2121Spo­leč­nost Al­tair zve pro­střed­nic­tvím Advan­ced En­gi­nee­rin­gu na sérii webi­ná­řů Mo­dern electro­nic sys­tem de­sign, za­čí­na­jí­cí již od čtvrt­ka 20. 5. 2021. Po re­gis­tra­ci mů­že­te zdar­ma sle­do­vat webi­ná­ře živě nebo ze zá­zna­mu. Smart & Con­nec­ted za­ří­ze­ní jsou všude kolem nás a návrh elek­tro­nic­kých sys­té­mů je stále vý­znam­něj­ší sou­čás­tí je­jich vý­vo­je.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | BCN3D | Smart Cabinet | Webinar

Webinar Smart Cabinet V1-2120Špa­něl­ská spo­leč­nost BCN3D z Bar­ce­lo­ny na­bí­zí na svém webu řadu za­jí­ma­vých textů o 3D tisku, tech­no­lo­gi­ích a také po­řá­dá za­jí­ma­vé webi­ná­ře o svých pro­duk­tech. Jed­ním z nich je BCN3D Smart Ca­bi­net uvá­dě­ný na trh v úterý 18. květ­na 2021. In­for­ma­ce o tomto pro­duk­tu se mohou zá­jem­ci do­zvě­dět den pře­dem, 17. květ­na, na webi­ná­ři, který za­čí­ná v 15:00 hodin.

Celý článek...

Tags: Bentley | Education | Future Infrastructure Star | Infrastruktura

Bentley Education FISC 1-2120Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 3. květ­na 2021 spuš­tě­ní pro­gra­mu Bent­ley Edu­cati­on, který pod­po­ru­je roz­voj bu­dou­cích pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry usi­lu­jí­cích o pra­cov­ní uplat­ně­ní v ob­las­ti in­že­nýr­ství, ná­vrhů a ar­chi­tek­tu­ry. Pro­gram Bent­ley Edu­cati­on bude nej­pr­ve pro­bí­hat ve Spo­je­ném krá­lov­ství, Aus­trá­lii, Sin­ga­pu­ru, Irsku a Litvě a do po­lo­vi­ny léta je plá­no­vá­no jeho roz­ší­ře­ní do Spo­je­ných států, Ka­na­dy, Me­xi­ka, La­tin­ské Ame­ri­ky a Indie.

Celý článek...

Tags: CNC | Petr Fořt | Projekty | VOŠ a SPŠ | Vzdělávání | Žďár nad Sázavou

vozidlo 05-large-2118Spo­je­ní mo­der­ních pro­dukč­ních tech­no­lo­gií s vý­ro­bou s vy­u­ži­tím nor­ma­li­zo­va­ných sou­čás­tí a 3D tisku se stalo zá­kla­dem za­jí­ma­vé­ho pro­jek­tu, který vzni­kl na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou. Našim hlav­ním cílem bylo před­sta­vit stu­den­tům spo­je­ní tvor­by di­gi­tál­ní­ho ná­vr­hu pá­so­vé­ho vo­zi­dla ří­ze­né­ho mi­k­ro­pro­ce­so­ro­vých sys­té­mem, který bude ná­sled­ně vy­u­žit pro ří­ze­ní ma­lé­ho ob­rá­bě­cí­ho CNC stro­je.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Desktop Metal | MCAE Systems | Studio System 2 | Webináře

Webinář MCAE Systems-Studio System 2-2115Za­jí­má vás 3D tisk z kovů, kon­krét­ně tech­no­lo­gie Bound Metal De­po­si­ti­on? MCAE Sys­tems pro vás při­pra­vi­la nový webi­nář, kde před­sta­ví novou vy­lep­še­nou ge­ne­ra­ci 3D tis­kár­ny Stu­dio Sys­tem od spo­leč­nos­ti Desktop Metal. Nej­jed­no­duš­ší způ­sob 3D tisku ko­vo­vých dílů je nyní ještě jed­no­duš­ší.Webi­nář na­bíd­ne novým i stá­va­jí­cím zá­kaz­ní­kům skvě­lou pří­le­ži­tost, jak se do­zvě­dět o této 3D tis­kár­ně vše.

Celý článek...

Tags: BIM | Kon­cep­ce BIM ČAS | Stavebnictví | StaWEBnice | Střední školy stavební | Výuka

StaWEBnice-Android ČAS-2114Me­to­da BIM se uka­zu­je jako jedna z nej­per­spek­tiv­něj­ších cest k di­gi­tál­ní­mu sta­veb­nic­tví. Prů­zkum po­řá­da­ný od­bo­rem Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) ve spo­lu­prá­ci se sku­pi­nou EDU BIM na pod­zim loňského roku ale uká­zal, že vel­kou pře­káž­kou může být ne­do­sta­tek od­bor­ní­ků. Sta­veb­ní firmy po­ci­ťu­jí již nyní velký ne­do­sta­tek za­měst­nan­ců s po­třeb­ný­mi zna­lost­mi.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | Academia | ACADEMIA 20 | Creaform | Metrologie

academia 20 - pr picture 1 -2114Cre­a­form ozná­mil 25. břez­na 2021 při­dá­ní 3D ske­ne­ru ACA­DE­MIA 20 do své sady vzdě­lá­va­cích ře­še­ní ACA­DE­MIA. Toto nej­no­věj­ší roz­ší­ře­ní na­bíd­ky, které je ide­ál­ní pro menší díly a adi­tiv­ní vý­ro­bu, umož­ní uči­te­lům, stu­den­tům i vý­zkum­ným pra­cov­ní­kům bez ná­ma­hy pře­jít od 3D ske­no­vá­ní k 3D tisku. S tímto po­kra­ču­jí­cím zdo­ko­na­lo­vá­ním na­bíd­ky ACA­DE­MIA Cre­a­form znovu po­tvr­zu­je svůj zá­va­zek vůči  oblasti vzdě­lá­va­ní­ tím, že po­sky­tu­je ještě více mož­nos­tí po­mo­ci vzdě­lá­vat a in­spi­ro­vat stu­den­ty po­u­ží­va­jí­cí me­t­ro­lo­gii.

Celý článek...

Strana 7 z 26

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>