Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
Infor 2

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Decentrální periferie | ET 200eco PN | Hardware | Siemens | SIMATIC

Siemens decentralni periferie-2008Si­e­mens uvedl na trh novou ge­ne­ra­ci de­cen­t­rál­ních pe­ri­fe­rií Si­ma­tic ET 200e­co PN, jež najde vy­u­ži­tí přímo ve stro­jích a tech­no­lo­gic­kých za­ří­ze­ních. Nová řada I/O de­cen­t­rál­ních pe­ri­fe­rií se stup­něm krytí IP65/67 za­hr­nu­je pět di­gi­tál­ních I/O za­ří­ze­ní včet­ně IO-Linku a na­bí­zí uži­va­te­lům celou řadu no­vých funk­cí pro mo­der­ní kon­cep­ce a po­ža­dav­ky stro­jů. Nový prů­mys­lo­vý ko­vo­vý kryt za­ří­ze­ní spo­leh­li­vě chrá­ní před UV zá­ře­ním a škod­li­vý­mi lát­ka­mi i za ne­pří­z­ni­vých kli­ma­tic­kých pod­mí­nek, což umo­ž­ňu­je vy­u­žít za­ří­ze­ní i mimo vý­rob­ní haly. Za­ří­ze­ní jsou na­pá­je­na po­mo­cí L-coded zá­suv­ky, která na­bí­zí vý­raz­ně vyšší ka­pa­ci­tu pře­no­su prou­du.

Celý článek...

Tags: 243B1 | Ekologie | Hardware | MMD | Monitory | Philips | USB-C

Philips 243B1 FTL-2008MMD před­sta­vu­je nový LCD mo­ni­tor Phi­lips 243B1 s úh­lo­příč­kou 60,5 cen­ti­me­t­rů. Mo­ni­tor je vy­ba­ven roz­li­še­ním Full HD (1920 x 1080), do­ko­va­cí tech­no­lo­gií USB-C, při­po­je­ním HDMI a mnoha funk­ce­mi a tech­no­lo­gi­e­mi pro op­ti­mál­ní po­hod­lí a pro­duk­ti­vi­tu. No­vin­ka po­tě­ší také fa­nouš­ky eko­lo­gie. Splňuje totiž přís­né en­vi­ron­men­tál­ní normy, jako jsou Ener­gyStar 8.0, EPEAT, TCO Cer­ti­fied Edge a RoHS, a zá­ro­veň je vy­ba­ve­na Power­Sen­so­rem au­to­ma­tic­ky de­te­ku­jí­cím pří­tom­nost uži­va­te­le, který do­ká­že ušet­řit až 80 % ná­kla­dů na ener­gie. Li­ght­Sen­sor zase au­to­ma­tic­ky upra­vu­je jas ob­ra­zu podle svě­tel­ných pod­mí­nek v míst­nos­ti a vy­pí­nač (Zero Power Switch) za­jiš­ťu­je nu­lo­vou spo­tře­bu ener­gie.

Celý článek...

Tags: 4K UHD | AQCOLOR | BenQ | Hardware | Monitory | PhotoVue | Profesionální | SW321C

BenQ SW321C lifestyle3-2006Spo­leč­nost BenQ uvádí na trh model BenQ SW321C. 32­pal­co­vý pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor ur­če­ný fo­to­gra­fům na­bí­zí 4K UHD roz­li­še­ní a tech­no­lo­gie Paper Color Sync a AQ­CO­LOR. No­vin­ka při­ná­ší roz­li­še­ní 3840 × 2160 pi­xe­lů, jas 250 cd/m², kon­trast­ní poměr 1000 : 1 a pod­po­ru for­má­tů HDR10 a HLG. K pre­ciz­ní­mu zob­ra­ze­ní vy­u­ží­vá spe­ci­ál­ní 10­bi­to­vý IPS panel re­du­ku­jí­cí od­ra­zy svět­la, který spo­leč­ně s Paper Color Sync funk­cí vy­tvá­ří takřka to­tož­ný obraz, jako při tisku na papír. Mo­ni­tor dis­po­nu­je také tech­no­lo­gií AQ­CO­LOR za­ru­ču­jí­cí přes­nost barev, resp. ga­ran­tu­je je­jich in­di­vi­du­ál­ní ka­lib­ra­ci.

Celý článek...

Tags: Budovy | FLIR | Hygrometr | IGM | Inspekce | MR277 | MSX | Termografie | Vlhkoměr

MR277-FLIR-2005Spo­leč­nost FLIR Sys­tems před­sta­vi­la sys­tém in­spek­ce budov FLIR MR277 před­sta­vu­jí­cí první vlh­ko­měr s funk­cí in­fra­čer­ve­né­ho na­vá­dě­ní (IGM) s tech­no­lo­gií mul­tispek­t­rál­ní­ho dy­na­mic­ké­ho zob­ra­zo­vá­ní (MSX). Tento kom­pakt­ní vlh­ko­měr s ter­mo­gra­fic­ký­mi funk­ce­mi a hygro­me­t­rem umožňuje uži­va­te­lům roz­po­znat v plné míře pro­blé­mo­vé ob­las­ti vy­lep­še­ním ter­mo­gra­fic­kých ob­ra­zů IGM ná­zor­ný­mi po­drob­nost­mi, takže mohou rych­le na­lézt vlh­kost, úniky vzdu­chu a ne­do­stat­ky v izo­la­ci. Vy­lep­še­ný pří­stroj MR277 je na­vr­žen pro od­bor­ní­ky za­bý­va­jí­cí se re­no­va­ce­mi, opra­va­mi a sprá­vou budov a za­hr­nu­je funk­ce po­třeb­né k iden­ti­fi­ka­ci, di­a­gnos­ti­ce, opra­vě a do­ku­men­ta­ci vlh­kos­ti a pro­blé­mů v pláš­ti bu­do­vy.

Celý článek...

Tags: BDXL | Blue-ray | DVD | HDD | M-Disc | Optická média | SSD | Verbatim

43833 3D-2005To nám ale­spoň tvrdí spo­leč­nost Ver­ba­tim, dříve známá hlav­ně dis­ke­ta­mi a CD nebo DVD médii, v ná­sle­du­jí­cím člán­ku. Dnes v jejím port­fo­liu na­jde­me kromě op­tic­kých pa­mě­ťo­vých médií také USB klíče, pa­mě­ťo­vé kar­ty, pevné disky, SSD disky, mo­bil­ní pří­slu­šen­ství, LED osvět­le­ní a vlák­na pro 3D tisk. Op­tic­ká média jsou stále „IN” a jsou dů­le­ži­tá a pří­nos­ná více než kdy jindy. Jsou jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších doplňků clou­du a SSD a HDD úlo­žišť, pro­to­že mají vý­ho­dy, které ostat­ní tech­no­lo­gie ne­ma­jí.

Celý článek...

Tags: AMD Ryzen | Hardware | HP ProBook x360 435 G7 | Notebooky | Windows 10

HP ProBook x360 435 G7-2004Do ma­lých a střed­ních pod­ni­ků smě­řu­je vý­kon­ný a sty­lo­vý HP Pro­Book x360 435 G7, po­sky­tu­jí­cí vše k práci v kan­ce­lá­ři i mimo ni – vy­­so­­ký vý­kon i za­bez­pe­če­ní na pod­ni­ko­vé úrov­ni. No­te­book je do­dá­ván s Win­dows 10 Pro a vy­ba­ven nej­no­věj­ší­mi mo­bil­ní­mi pro­ce­so­ry řady AMD Ryzen 4000 a po­sky­tu­je výkon, bez­peč­nost i odol­nost. Toto ul­tra­ten­ké za­ří­ze­ní je zkon­stru­o­vá­no s ohle­dem na ma­xi­mál­ní odol­nost a výdrž, k čemuž při­spí­vá rám klá­ves­ni­ce a víko z elo­xo­va­né­ho hli­ní­ku a další tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry. Pří­stroj úspěš­ně ab­sol­vo­val 19 růz­ných testů dle vo­jen­ských stan­dar­dů 810G3, včet­ně testu odol­nos­ti vůči pádu.

Celý článek...

Tags: 4. generace | CES 2020 | DRAM | Hardware | Komponenty | PCIe | Prototypy | SSD | XPG

PCIe Gen4 benchmark-2003Spo­leč­nost ADATA Tech­no­lo­gy, vý­rob­ce vy­so­ce vý­kon­ných DRAM mo­du­lů a pro­duk­tů vy­u­ží­va­jí­cích NAND Flash, vy­sta­vi­la na ve­letr­hu CES 2020 pro­to­ty­py no­vých PCIe SSD disků čtvr­té ge­ne­ra­ce XPG (Xtre­me Per­for­man­ce Gear). Vý­sta­va spo­leč­nos­ti ADATA pro­bí­há v re­sor­tu Ve­ne­ti­an Las Vegas, Ti­ti­an 2206, od 7. do 10. ledna. Tři pro­to­ty­py SSD disků, známé jako pro­jek­ty Sage, Indigo a Pearl, jasně do­ka­zu­jí od­hod­lá­ní znač­ky XPG na­bíd­nout kom­plet­ní řadu SSD nové ge­ne­ra­ce, které by do­ká­za­ly uspo­ko­jit ná­roč­né po­tře­by i roz­počty růz­ných spo­tře­bi­te­lů a seg­men­tů.

Celý článek...

Tags: 276C8 | Hardware | MMD | Móda | Monitory | Philips | Quad HD | USB-C

276C8 00-A2P-global-1949Spo­leč­nost MMD uvádí na trh nový mo­ni­tor Phi­lips Moda 276C8 s mož­nos­tí USB-C při­po­je­ní. Nový 27” Quad HD model je vy­ba­ven všemi funk­ce­mi, které dnes pro­fe­si­o­ná­lo­vé po­tře­bu­jí pro ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tu při práci. Díky sty­lo­vos­ti, USB-C ko­nek­ti­vi­tě a skvě­lé­mu ob­ra­zu na­bí­zí Phi­lips 276C8 ide­ál­ní kom­bi­na­ci de­sig­nu a vý­ko­nu. Phi­lips 276C8 má panel téměř kom­plet­ně bez rá­meč­ku a je osa­zen na Zero Bezel sto­ja­nu, který vy­pa­dá jako pod­sta­vec pro umě­lec­ké dílo. Sto­jan ne­pl­ní jen es­te­tic­kou roli, ale ob­sa­hu­je vše po­třeb­né pro po­ho­dl­nou práci. Bez­rá­meč­ko­vý de­sign je před­ur­čen pro vy­tvá­ře­ní ví­ce­mo­ni­to­ro­vých ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Hardware | J850 | MCAE Systems | Stratasys

3D tiskarna J850-1948Novou 3D tis­kár­nu J850 Spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys. o kte­ré jsme in­for­mo­va­li kon­cem října, do­dá­vá pro český i slo­ven­ský trh spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Nová ge­ne­ra­ce vý­kon­ných, ​​ba­rev­ných a mul­ti­ma­te­ri­á­lo­vých 3D tis­ká­ren J850 s tech­no­lo­gií Po­ly­Jet na­bí­zí kon­struk­té­rům a in­že­ný­rům vyšší rych­lost i pro­duk­ti­vi­tu díky větší ka­pa­ci­tě ma­te­ri­á­lu a rych­lej­ší­mu tisku a sou­čas­ně si udr­žu­je re­pu­ta­ci tis­ká­ren řa­dy „J“, které do­sa­hu­jí ex­trém­ně vy­so­ké kva­li­ty tisku a zkra­cu­jí do­bu uve­de­ní no­vých pro­duk­tů na trh. Ve srov­ná­ní s tra­dič­ním mo­de­lo­vá­ním, do­ká­žou 3D tis­kár­ny J850 zkrá­tit cel­ko­vou dobu mo­de­lo­vá­ní až o 50 pro­cent při vý­raz­ně niž­ších ná­kla­dech.

Celý článek...

Strana 5 z 40

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>