Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spo­lu­prá­ce Si­e­mens – Micro­soft při za­vá­dě­ní AI v prů­mys­lu

Úterý, 05 Prosinec 2023 12:21

Tags: Industrial Copilot | Microsoft | Microsoft Teams | PLM | Siemens | Teamcenter | Umělá inteligence

sie1608-chemie-t2-23-39l-2349Micro­soft a Si­e­mens dále pro­hlu­bu­jí part­ner­ství za­vá­dě­ním výhod ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce do prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Jako první krok ze spo­leč­né dílny před­sta­vi­ly tzv. Si­e­mens In­dustrial Co­pi­lot, což je AI asi­s­tent, který má zlep­šit spo­lu­prá­ci mezi člo­vě­kem a stro­jem v ob­las­ti vý­ro­by. In­te­gra­ce soft­wa­ru Si­e­mens Te­am­cen­ter pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku do Micro­soft Teams dále ote­vře cestu k prů­mys­lo­vé­mu me­ta­ver­zu.

Zjed­no­du­ší vir­tu­ál­ní spo­lu­prá­ci kon­struk­té­rů, pra­cov­ní­ků ve vý­ro­bě a dal­ších týmů v pod­ni­ku.

Nová éra spo­lu­prá­ce mezi člo­vě­kem a stro­jem

Si­e­mens In­dustrial Co­pi­lot umož­ní uži­va­te­lům rych­le vy­tvá­řet, op­ti­ma­li­zo­vat a od­la­dit slo­ži­tý au­to­ma­ti­zač­ní kód a vý­raz­ně tak zkrá­tit dobu si­mu­la­ce. Úlohy, které dříve tr­va­ly týdny, se tak zkrá­tí na mi­nu­ty. Co­pi­lot při­jí­má in­for­ma­ce o au­to­ma­ti­za­ci a si­mu­la­ci pro­ce­sů z ote­vře­né di­gi­tál­ní ob­chod­ní plat­for­my Si­e­mens Xce­le­ra­tor a roz­ší­ří je o Micro­soft Azure Ope­nAI Ser­vi­ce. Zá­kaz­ní­ci si po­ne­cha­jí plnou kon­t­ro­lu nad svými daty a ne­po­u­ží­va­jí je k tré­no­vá­ní zá­klad­ních mo­de­lů umělé in­te­li­gen­ce.
Si­e­mens In­dustrial Co­pi­lot sli­bu­je vyšší pro­duk­ti­vi­tu a efek­ti­vi­tu v rámci ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu prů­mys­lo­vé­ho pod­ni­ku. S vy­u­ži­tím při­ro­ze­né­ho ja­zy­ka může pra­cov­ní­kům údrž­by po­má­hat s po­drob­ný­mi po­ky­ny k opra­vám a tech­ni­kům na­bíd­nout rych­lý pří­stup k si­mu­lač­ním ná­stro­jům.

Vize: Ko­pi­lot pro všech­na prů­mys­lo­vá od­vět­ví

Si­e­mens i Micro­soft před­po­klá­da­jí, že by ko­pi­lo­ti s umě­lou in­te­li­gen­cí mohli po­má­hat od­bor­ní­kům v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích, včet­ně vý­ro­by, in­frastruk­tu­ry, do­pra­vy a zdra­vot­nic­tví. Jsou již na­pří­klad plá­no­vá­ny pro vý­rob­ní od­vět­ví, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, vý­ro­ba spo­třeb­ní­ho oba­lo­vé­ho zboží nebo stro­jí­ren­ství.

im2020030222di-2349

Spo­leč­nost Scha­e­f­fler AG, která je před­ním do­da­va­te­lem pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, je mezi prv­ní­mi, kdo ge­ne­ra­tiv­ní AI vy­u­ží­va­jí ve fázi pro­jek­to­vá­ní. Tech­nič­tí spe­ci­a­lis­té pak mohou ge­ne­ro­vat spo­leh­li­vý kód pro pro­gra­mo­vá­ní prů­mys­lo­vých au­to­ma­ti­zač­ních sys­té­mů, jako jsou ro­bo­ty. Spo­leč­nost také hodlá za­čle­nit Si­e­mens In­dustrial Co­pi­lot nejen do vlast­ní­ho pro­vo­zu s cílem vý­raz­ně sní­žit pro­sto­je, ale poz­dě­ji i pro své kli­en­ty.

Ge­ne­ra­tiv­ní umělá in­te­li­gen­ce usnadňuje vir­tu­ál­ní spo­lu­prá­ci

Te­am­cen­ter pro Micro­soft Teams bude obec­ně do­stup­ný od pro­sin­ce 2023, aby se vir­tu­ál­ní spo­lu­prá­ce v tý­mech po­su­nu­la na další úroveň. Tato nová apli­ka­ce vy­u­ží­vá nej­no­věj­ší po­krok v ob­las­ti ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce k pro­po­je­ní funk­cí od ná­vr­hu až po vý­ro­bu pro­duk­tů, na­pří­klad pra­cov­ní­ků z vý­ro­by s pro­jek­to­va­cí­mi týmy. Pro­po­ju­je soft­ware Si­e­mens Te­am­cen­ter pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku (PLM) s plat­for­mou Micro­soft Teams, aby za­měst­nan­cům z vý­rob­ních pro­vo­zů usnad­ni­la pří­stup k datům. Mi­li­o­ny pra­cov­ní­ků, kteří dnes ne­ma­jí pří­stup k ná­stro­jům PLM, se tak budu moct snad­ně­ji za­po­jit do pro­ce­su ná­vr­hu a vý­ro­by v rámci své kaž­do­den­ní práce.Mohlo by vás zajímat: