Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

<<  Říjen 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejbližší akce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: GIS | Premium Edition | Sběr dat | TerraFlex | Trimble

Trimble TerraFlex-1-2238Spo­leč­nost Trim­ble vy­da­la Trim­ble Terra­Flex Pre­mi­um edi­ti­on, novou řadu svého soft­wa­ru pro sběr dat ge­o­gra­fic­ké­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu (GIS). Tato edice po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům of­fli­ne ko­rek­ce GNSS, nový au­to­ma­ti­zo­va­ný pra­cov­ní po­stup, který pra­cu­je vý­hrad­ně s GNSS při­jí­ma­či Trim­ble – včet­ně při­jí­ma­če Trim­ble DA2 pro po­lo­ho­va­cí služ­bu Trim­ble Ca­ta­lyst – a umožňuje tak po­ři­zo­vat vy­so­ce přes­ná GIS data v šir­ším roz­sa­hu lo­ka­lit a ob­tíž­ných GNSS pro­stře­dí, než bylo dosud možné.

Celý článek...

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Řečníci

GIS Esri 2022-2238Ter­mín Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se po­ma­lu blíží (1.–2. 11.), při­ná­ší­me proto první in­for­ma­ce o jejím pro­gra­mu. Sa­mo­zřej­mou sou­čás­tí pro­gra­mo­vé­ho sché­ma­tu kon­fe­ren­ce zů­stá­va­jí bloky vě­nu­jí­cí se ak­tu­ál­ním otáz­kám ve­řej­né sprá­vy a in­že­nýr­ských sítí, stej­ně jako před­náš­ky za­mě­ře­né na tech­no­lo­gie či od­bor­né worksho­py. Těšit se opět mů­že­te i na na­bi­tý do­pro­vod­ný pro­gram, ve kte­rém si ur­či­tě na­jde­te to své.

Celý článek...

Tags: Bosch | Cloud | GPS | Jízda v protisměru | Na­vi­ga­ce | Sygic

PPC 3057 SG B2C Ilustracna foto Wrong way driver warning OTHERS s-2236Na ev­rop­ských dál­ni­cích je každý rok za­zna­me­ná­no zhru­ba 4500 nehod, které jsou způ­so­be­ny jízdou v pro­tismě­ru. Ve Spo­je­ných stá­tech pak při ta­ko­vých ne­ho­dách zemře v prů­mě­ru ně­ko­lik lidí denně. Pro zvý­še­ní os­tra­ži­tos­ti ři­di­čů na dál­ni­cích při­ná­ší Sygic clou­do­vou služ­bu va­ro­vá­ní ři­di­čů v ne­správ­ném směru od spo­leč­nos­ti Bosch do je­jich GPS na­vi­ga­ci v EU, USA a Ka­na­dě.

Celý článek...

Tags: 3D model | Brno | KAM | TopGis

Brno ve 3D 05-2233Troj­roz­měr­né vi­zu­a­li­za­ce měst do­ká­žou vý­raz­ně zpře­hled­nit plá­no­vá­ní roz­vo­je sí­del­ní zá­stav­by. Svůj vlast­ní 3D model si ne­chá­vá při­pra­vit i Brno. Ar­chi­tek­tům, pro­jek­tan­tům či in­ves­to­rům umož­ní jed­no­du­ší re­a­li­za­ci sta­veb­ních pro­jek­tů, magis­trát jej zase vy­u­ži­je na­pří­klad při ana­lý­ze kri­zo­vých si­tu­a­cí či pro pod­po­ru tu­ris­mu. Plně do­stup­ný však bude i ve­řej­nos­ti. Tvor­ba troj­roz­měr­né mapy je mo­men­tál­ně ve své třetí fázi.

Celý článek...

Tags: DJI | DJI TELINK | Hasiči | Hřensko | Matrice 30T | Mavic 2 | Průmyslové drony

DJI M30T v Hrensku 2022-Zdroj foto DJI Telink-2232V Hřen­sku, které se stále po­tý­ká s les­ní­mi po­žá­ry, po­u­ží­va­jí zá­chra­ná­ři celou řadu dronů. Prů­mys­lo­vé drony jsou vy­ba­ve­né ter­moka­me­rou, schop­nou najít i skry­tá lo­žis­ka po­žá­ru. Hasi­či vy­u­ží­va­jí i nej­no­věj­ší tech­ni­ku, která se zatím do je­jich běžné vý­ba­vy ne­do­sta­la. Každý ze třech typů dronů je určen k pl­ně­ní spe­ci­fic­kých úkolů. Drony se liší svou ve­li­kos­tí, do­le­tem i mož­nost­mi pro sní­má­ní zdej­ší­ho špat­ně pří­stup­né­ho te­ré­nu.

Celý článek...

Tags: 3D skenování | Geoprostor | Hardware | Trimble | Trimble X12

Trimble X12-2231Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 26. 7. nový ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble X12, který roz­ší­řil port­fo­lio ge­o­prosto­ro­vé­ho ske­no­vá­ní. Sys­tém X12 in­te­gru­je in­tu­i­tiv­ní soft­ware Trim­ble pro přes­né sní­má­ní dat a re­gis­tra­ci v te­ré­nu s nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gií 3D la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní a zob­ra­zo­va­cí­ho hard­wa­ru od spo­leč­nos­ti Zol­ler+Fröh­lich (Z+F), čímž spo­ju­je od­bor­né zna­los­ti dvou špi­ček v oboru do je­di­né­ho ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: GIS | GPS | Kamiony | Mapy | Navigace | Navigator 22 | Notebooky | PDA | Truck

promo navigator 22 cs-2229Nové vy­dá­ní Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru při­ná­ší díky nej­no­věj­ším of­fli­ne mapám přes­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší vý­po­čet trasy a na­vi­ga­ci, a to, jak je už zvy­kem, zcela bez da­to­vé­ho při­po­je­ní. Mapu kte­ré­ko­li z více než 200 zemí si stačí stáh­nout do PC, no­te­boo­ku nebo PDA s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows či WinCE a ne­chat Na­vi­ga­tor 22 najít tu nej­lep­ší trasu do po­ža­do­va­né­ho cíle.

Celý článek...

Tags: 3D orientační body | Navigace | Personalizace | Petal Maps | Srážky | Teploty

Petal Maps-image 5022671 10544376-2226Od svého spuš­tě­ní v roce 2020 se Petal Maps velmi roz­rost­ly a nyní na­bí­ze­jí ino­va­tiv­ní ces­to­vá­ní a na­vi­ga­ci více než 28 mi­li­o­nům uži­va­te­lů ve více než 160 ze­mích. Mapy by se měly sna­žit co nej­ví­ce ko­pí­ro­vat sku­teč­ný svět, což je hlav­ní zá­sa­da Petal Maps, na které ne­u­stá­le pra­cu­jí. Při na­vi­ga­ci ři­di­čům po­má­há také na­vá­dě­ní do jízd­ních pruhů a zvět­še­né mapy kři­žo­va­tek usnadňují bez­peč­nou jízdu.

Celý článek...

Tags: An­dro­id Auto | Car­Play | GIS | GPS | Na­vi­ga­ce | Sygic

Sygic SmartCam AndroidAuto-2226Vý­vo­jář of­fli­ne GPS na­vi­ga­cí Sygic vy­rá­ží do léta s vy­la­dě­ný­mi funk­ce­mi pro bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu a no­vý­mi funk­ce­mi GPS na­vi­ga­ce pro po­u­ži­tí s Car­Play nebo An­dro­id Auto. Při zr­ca­dle­ní na­vi­gač­ních po­ky­nů na dis­plej au­to­mo­bi­lu může uži­va­tel vy­u­ží­vat te­le­fon jako sa­mo­stat­né za­ří­ze­ní, takže ně­kte­ré další funk­ce a funk­ce vy­u­ží­va­jí­cí fo­to­a­pa­rát lze po­u­ží­vat sou­čas­ně.

Celý článek...

Tags: Arcdata | Cubex Centrum | ESRI | GIS | Konference

Konference GIS Esri v CR-2225Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR 2022 se po­ma­lu blíží, a re­a­li­zač­ní tým bude velmi rád, když s ním bu­de­te sdí­let své za­jí­ma­vé pro­jek­ty, které se mohou stát in­spi­ra­cí ostat­ním. Akce se po třech le­tech usku­teč­ní pre­zenč­ně – a to sice 1. a 2. lis­to­pa­du v praž­ském Cubex Cen­t­ru. Jedná se tedy o ide­ál­ní pří­le­ži­tost před­sta­vit své vý­stu­py a skrze ně třeba i na­vá­zat kon­takt s dal­ší­mi ko­le­gy z oboru.

Celý článek...

Tags: 30 let | GIS | T-Mapy | Výročí

T-MAPY 30let-2224Před tři­ce­ti lety vznik­la spo­leč­nost T-MAPY. Dne 20. květ­na 1992 byl při­ve­zen do firmy první po­čí­tač (Com­paq s pro­ce­so­rem 386 a har­d­dis­kem o ve­li­kos­ti 40 MB) a k němu di­gi­ti­zér for­má­tu A1. Pro­ces di­gi­ta­li­za­ce začal „od zá­kla­du“, tedy po­ři­zo­vá­ním ge­o­gra­fic­kých dat. Druhá po­lo­vi­na de­va­de­sá­tých let byla ve zna­me­ní tvor­by GIS apli­ka­cí, nej­pr­ve desk­to­po­vých a s ná­stu­pem in­ter­ne­tu velmi rych­le i webo­vých.

Celý článek...

Tags: Faurecia | GIS | GPS | MapmyIndia | Navigace | Škoda Auto | Sygic

Skoda Kushaq interior-2223Spo­leč­nos­ti Sygic a Škoda Auto Volkswagen India Pri­va­te Li­mi­ted (SA­VWI­PL) se do­hod­ly na in­te­gra­ci GPS na­vi­ga­ce Sygic do vozů spo­leč­nos­ti Sa­vwi­pl vy­rá­bě­ných v rámci stra­te­gie India 2.0 a do bu­dou­cích mo­de­lů vy­ro­be­ných do roku 2029. Prv­ní­mi mo­de­ly se sys­té­mem Sygic na pa­lubě jsou Škoda Kushaq a Sla­via a také Volkswagen Tai­gun a Vir­tus.

Celý článek...

Tags: GIS | Konference | Mapy jsou pro každého

Mapy pro kazdeho Kouty 09 2021-2222Po­řa­da­te­lé této kon­fe­ren­ce, Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá, zvou zá­jem­ce na další roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho. V pře­kot­ném ob­do­bí di­gi­tál­ních tech­nic­kých map vní­ma­jí, že je nutné se po­dí­vat i na jiná té­ma­ta, která nás kaž­do­den­ně v práci po­tká­va­jí. Akce se usku­teč­ní 13. – 14. září 2022 v ho­te­lu Luna na Vy­so­či­ně.

Celý článek...

Strana 1 z 25

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>