Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Anglie | Bluesky | Content Program | Geosystems | Hexagon | HxGN | Skotsko | Wales

Hexagon London Tower Bridge-2141Di­vi­ze Ge­o­sys­tems He­xa­go­nu ozná­mi­la 14. října 2021, že HxGN Con­tent Pro­gram nyní na­bí­zí le­tec­ké sním­ky An­g­lie, Skot­ska a Wa­le­su s roz­li­še­ním až 12,5 cen­ti­me­t­ru. díky part­ner­ství s Blu­es­ky In­ter­nati­o­nal. Při­dá­ní Blu­es­ky dat po­sky­tu­je oka­mži­tý pří­stup k růz­ným da­to­vým sadám Velké Bri­tá­nie:

Celý článek...

Tags: Arkance Systems | GISfórum | Konference

gisforum-2141Po úspěš­né le­toš­ní kon­fe­ren­ci CADfórum při­pra­vu­je spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems již 13. roč­ník od­bor­né kon­fe­ren­ce GISfórum 2021 po­řá­da­né pro uži­va­te­le ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů (GIS). Na kon­fe­ren­ci budou pre­zen­to­vá­ny prak­tic­ké ukáz­ky a in­for­ma­ce tý­ka­jí­cí se im­ple­men­ta­cí GIS pro­duk­tů a ře­še­ní do­dá­va­ných spo­leč­nos­tí Ar­kan­ce Sys­tems (dříve CAD Stu­dio). Tedy zejmé­na Vy­ja­d­řo­va­cí­ho por­tá­lu, twi­GIS a Au­to­CAD Map 3D a FME.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Přihlášky

GIS Esri-konf plenary-2141Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR na­bíd­ne 2 dny ži­vých pře­no­sů, atrak­tiv­ní uži­va­tel­ské a part­ner­ské před­náš­ky, 6 tech­nic­kých worksho­pů, pře­hlíd­ku on­li­ne map a apli­ka­cí i bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram. Mezi hosty hlav­ní­ho pro­gra­mu patří na­pří­klad Karel Řehka – ře­di­tel Ná­rod­ní­ho úřadu pro ky­ber­ne­tic­kou a in­for­mač­ní bez­peč­nost, Tomáš Le­be­da – po­li­to­log za­mě­řu­jí­cí se na volby a vo­leb­ní cho­vá­ní či Jan Kolář – spe­ci­a­lis­ta na kos­mo­nau­ti­ku a DPZ.

Celý článek...

Sygic emergingeuropebrussels-2139Sygic se stal ví­tě­zem ve­řej­né­ho hla­so­vá­ní o cenu Glo­bal Cham­pi­on, kte­rou mu udě­li­la plat­for­ma Emer­ging Eu­ro­pe. Užší se­znam kan­di­dá­tů byl vy­brán členy rady plat­for­my Emer­ging Eu­ro­pe, před­ní­mi ná­zo­ro­vý­mi lídry, vr­cho­lo­vý­mi ma­na­že­ry a vy­so­ce po­sta­ve­ný­mi zá­stup­ci me­zi­ná­rod­ních or­ga­ni­za­cí. Mezi hlav­ní kri­té­ria patří pod­po­ra k udr­ži­tel­né a ino­va­tiv­ní Ev­ro­pě.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Prezentace

GIS Esri 2021 v CR-2136Lis­to­pa­do­vá kon­fe­ren­ce GIS Esri se blíží a s ní i mož­nost před­sta­vit svoji práci na nej­vět­ším se­tká­ní ge­o­in­for­ma­ti­ků v ČR. Pokud máte za­jí­ma­vý pro­jekt, který by ně­ko­mu mohl zjed­no­du­šit práci nebo po­skyt­nout in­spi­ra­ci, ur­či­tě o sobě dejte vědět. V le­toš­ním roce kon­fe­ren­ce pro­běh­ne 3. a 4. lis­to­pa­du vir­tu­ál­ní for­mou. I když se tedy ne­bu­de­ možné osobní se­tkání, mů­že­te – právě díky vir­tu­ál­ní­mu for­má­tu – oslo­vit mno­hem širší pu­b­li­kum než ob­vykle.

Celý článek...

Tags: Arkance Systems | FME | GIS | ISO | QMS | ŘLP | UCL

Arkance GIS certifikaty-2134Ke konci červ­na tým di­vi­ze GIS v Ar­kan­ce Sys­tems CZ úspěš­ně do­sá­hl hned dvou met. Za­ve­dl a cer­ti­fi­ko­val sys­tém ří­ze­ní kva­li­ty (QMS) pro do­dáv­ky a vývoj soft­wa­ru a také zís­kal opráv­ně­ní pro in­sta­la­ci a mo­di­fi­ka­ci le­tec­kých po­zem­ních za­ří­ze­ní (jako soft­ware pro sprá­vu le­tec­kých in­for­ma­cí).

Celý článek...

Tags: Applanix | Hardware | LiDAR | MX50 | Sběr dat | Silnice | Trimble

Trimble MX50-2129Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 12. čer­ven­ce mo­bil­ní ma­po­va­cí sys­tém Trim­ble MX50 pro sprá­vu a ma­po­vá­ní ma­jet­ku – nový pří­růs­tek do svého za­ve­de­né­ho port­fo­lia mo­bil­ních ma­po­vá­ní. Tento mo­bil­ní LiDAR sys­tém na­mon­to­va­ný na vo­zi­dlo je stře­do-roz­sa­ho­vou vol­bou pro nové uži­va­te­le mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní a zku­še­né po­sky­to­va­te­le, kteří mohou roz­ší­řit svoji flo­ti­lu za­ří­ze­ní o přes­nou, vel­ko­ob­je­mo­vou tech­no­lo­gii pro sběr dat, která fun­gu­je ve spo­je­ní s ge­o­prosto­ro­vý­mi soft­wa­ro­vý­mi Trim­ble ře­še­ní­mi.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | on-line | Program | Virtuálně

Konference GIS Esri v CR 2021-2126Už je to více než rok, kdy pan­de­mie COVID-19 zá­sad­ním způ­so­bem vstou­pi­la do na­šich ži­vo­tů. Přes­to, že se svět po­ma­lu za­čí­ná vra­cet do běž­né­ho re­ži­mu, není po­řa­da­tel Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR – Ar­c­da­ta Praha – v tuto chví­li scho­pen za­ru­čit, že by se v lis­to­pa­du všich­ni mohli sejít tak, jako dříve. A proto se i letos roz­ho­dl kon­fe­ren­ci uspo­řá­dat vir­tu­ál­ní for­mou.

Celý článek...

Tags: GIS | Konference | Mapy | Mapy jsou pro každého

Mapy jsou pro kazdeho-Tomas PribylTaké v le­toš­ním roce se po­řa­da­te­lé roz­hod­li pro se­tká­ní na kon­fe­ren­ci „Mapy jsou pro kaž­dé­ho“, které se usku­teč­ní 15.–16. září už po­tře­tí za sebou v ho­te­lu Luna. Účast­ní­ci se mohou těšit na za­jí­ma­vé pří­spěv­ky a bá­ječ­nou at­mo­sfé­ru. Po­zor­nost by měl při­lá­kat pře­de­vším pří­spě­vek To­má­še Při­by­la, pu­b­li­cis­ty a po­pu­la­ri­zá­to­ra kos­mo­nau­ti­ky, s ná­zvem „Ma­po­vá­ní da­lekých světů“.

Celý článek...

MF Navigator CAR Pro CZ--2121Nová na­vi­gač­ní apli­ka­ce pro An­dro­id Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor CAR PRO je ur­če­na zejmé­na pro všech­ny pro­fe­si­o­nál­ní ři­di­če osob­ních vo­zi­del, ale vy­u­ži­jí ji i mo­tor­ká­ři a pěší. Ob­sa­hu­je ba­lí­ček všech před­pla­ce­ných funk­cí, jako jsou pro­fe­si­o­nál­ní Tom­Tom mapy, ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce (HD Traf­fic) i všech­ny pré­mi­o­vé funk­ce. Na­vi­ga­tor Car Pro vy­chá­zí z ob­lí­be­né české off-line na­vi­ga­ce Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­tor.

Celý článek...

Tags: ESRI | GIS | LetGIS | Letiště Praha | Unicorn Systems

Unicorn-AircraftStands-2121Le­tiš­tě Praha bude ke sprá­vě po­lo­ho­vých dat vy­u­ží­vat sys­tém spo­leč­nos­ti Esri. Ta je svě­to­vým líd­rem v ob­las­tech po­ři­zo­vá­ní, sprá­vy, ana­lý­zy a pu­b­li­ka­ce ge­o­dat. O správ­né na­sa­ze­ní sys­té­mu se po­sta­rá spo­leč­nost Uni­corn Sys­tems, která zví­tě­zi­la ve vý­bě­ro­vém ří­ze­ní. Le­tiš­tě Praha vy­u­ží­vá k po­ři­zo­vá­ní a sprá­vě ge­o­gra­fic­kých in­for­ma­cí Let­GIS, tedy le­tišt­ní ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém.

Celý článek...

Tags: Aktualizace | GIS | Letecké snímky | Mapy.cz | Seznam.cz | Střed České republiky | TopGis

01-kurovec-2120Česká ma­po­vá apli­ka­ce Mapy.​cz spo­leč­nos­ti Se­znam.cz uži­va­te­lům už v prů­bě­hu květ­na zob­ra­zí ak­tu­ál­ní le­tec­ké sním­ky území krajů Krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho, Par­du­bic­ké­ho, Ji­ho­čes­ké­ho a Vy­so­či­ny. Or­to­fo­to jako již tra­dič­ně na­sní­ma­la spe­ci­a­li­zo­va­ná spo­leč­nost To­p­Gis. Uži­va­te­lé apli­ka­ce Mapy.​cz uvidí v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či na webu i v mo­bil­ní apli­ka­ci kva­lit­ní fo­to­gra­fie v roz­li­še­ní 12,5 cm.

Celý článek...

Tags: An­dro­id | Apli­ka­ce | GIS | GPS | Mo­der­ni­zace | Na­vi­gace | Sygi

SDK app navigation-2118Po mě­sí­cích in­ter­ní­ho vý­vo­je Sygic kom­plet­ně zmo­der­ni­zo­val svou nej­ob­lí­be­něj­ší GPS na­vi­gač­ní apli­ka­ci pro ope­rač­ní sys­tém An­dro­id. Ta byla ne­dáv­no spuš­tě­na spo­leč­ně se služ­bou ko­nek­ti­vi­ty An­dro­id Auto. Sygic tak nyní může po­sky­to­vat ino­va­ce rych­le­ji než kdy­ko­liv před­tím.

Celý článek...

Strana 1 z 22

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>