CIO Agenda
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Bim.Point

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 276C8 | Hardware | MMD | Móda | Monitory | Philips | Quad HD | USB-C

276C8 00-A2P-global-1949Spo­leč­nost MMD uvádí na trh nový mo­ni­tor Phi­lips Moda 276C8 s mož­nos­tí USB-C při­po­je­ní. Nový 27” Quad HD model je vy­ba­ven všemi funk­ce­mi, které dnes pro­fe­si­o­ná­lo­vé po­tře­bu­jí pro ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tu při práci. Díky sty­lo­vos­ti, USB-C ko­nek­ti­vi­tě a skvě­lé­mu ob­ra­zu na­bí­zí Phi­lips 276C8 ide­ál­ní kom­bi­na­ci de­sig­nu a vý­ko­nu. Phi­lips 276C8 má panel téměř kom­plet­ně bez rá­meč­ku a je osa­zen na Zero Bezel sto­ja­nu, který vy­pa­dá jako pod­sta­vec pro umě­lec­ké dílo. Sto­jan ne­pl­ní jen es­te­tic­kou roli, ale ob­sa­hu­je vše po­třeb­né pro po­ho­dl­nou práci. Bez­rá­meč­ko­vý de­sign je před­ur­čen pro vy­tvá­ře­ní ví­ce­mo­ni­to­ro­vých ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Hardware | J850 | MCAE Systems | Stratasys

3D tiskarna J850-1948Novou 3D tis­kár­nu J850 Spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys. o kte­ré jsme in­for­mo­va­li kon­cem října, do­dá­vá pro český i slo­ven­ský trh spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Nová ge­ne­ra­ce vý­kon­ných, ​​ba­rev­ných a mul­ti­ma­te­ri­á­lo­vých 3D tis­ká­ren J850 s tech­no­lo­gií Po­ly­Jet na­bí­zí kon­struk­té­rům a in­že­ný­rům vyšší rych­lost i pro­duk­ti­vi­tu díky větší ka­pa­ci­tě ma­te­ri­á­lu a rych­lej­ší­mu tisku a sou­čas­ně si udr­žu­je re­pu­ta­ci tis­ká­ren řa­dy „J“, které do­sa­hu­jí ex­trém­ně vy­so­ké kva­li­ty tisku a zkra­cu­jí do­bu uve­de­ní no­vých pro­duk­tů na trh. Ve srov­ná­ní s tra­dič­ním mo­de­lo­vá­ním, do­ká­žou 3D tis­kár­ny J850 zkrá­tit cel­ko­vou dobu mo­de­lo­vá­ní až o 50 pro­cent při vý­raz­ně niž­ších ná­kla­dech.

Celý článek...

Tags: A30-E-149 | A30-E-17E | Dynabook | Notebooky | Portégé | Profesionální

Portege-A30-E 03 win10-1944Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je na našem trhu první dvě kon­fi­gu­ra­ce velmi leh­ké­ho a odol­né­ho no­te­boo­ku Por­té­gé A30-E s vý­ko­nem a vý­dr­ží, kte­rou po­tře­bu­jí mo­der­ní mo­bil­ní pra­cov­ní­ci. Tento pří­stroj cha­rak­te­ri­zu­je velmi dobře či­tel­ný jasný 13,3" Full HD an­ti­re­flex­ní dis­plej a pod­sví­ce­ná klá­ves­ni­ce pro práci v ná­roč­ných svě­tel­ných pod­mín­kách, výdrž na ba­te­rie až 14 hodin, řada funk­cí pro za­bez­pe­če­ní, bo­ha­tá ko­nek­ti­vi­ta a atrak­tiv­ní cena. To vše při hmot­nos­ti pou­hých 1,2 kg (zá­le­ží na kon­fi­gu­ra­ci). Jeho šasi bylo tes­to­vá­no dle přís­ných vo­jen­ských norem s ohle­dem na pád, změny tep­lot i vy­so­kou vlh­kost.

Celý článek...

Tags: 3D tiskárny | Hardware | Josef Průša | Mini | Prusa Research | Školy | Začátečníci

OriginalPrusaMINI04Spo­leč­nost Prusa Re­search před­sta­vi­la no­vý mo­del 3D tis­kár­ny. Ori­gi­nal Prusa MINI je kom­pakt­ní tis­kár­na vy­ba­ve­ná po­kro­či­lý­mi funk­ce­mi. Svou ce­nou, která ne­pře­sáh­la hra­ni­ci 10 ti­síc ko­run, cí­lí hlav­ně na za­čá­teč­ní­ky, ško­ly a ma­ji­te­le tak­zva­ných „tis­ko­vých fa­rem“, kte­ří po­u­ží­va­jí 3D tisk k drob­né vý­ro­bě. Ori­gi­nal Prusa MINI na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 18 × 18 × 18 cm a je te­dy men­ší než sou­čas­ný nej­pro­dá­va­něj­ší mo­del fir­my, Ori­gi­nal Prusa i3 MK3S. Jde zá­ro­veň o první tis­kár­nu od Pru­sa Re­search po­sta­ve­nou na 32­bi­to­vé elek­tro­ni­ce (do­sa­vad­ní tis­kár­ny bě­že­ly na 8bi­tech), kon­krét­ně na in­ter­ně vy­vi­nu­té zá­klad­ní des­ce „Buddy“.

Celý článek...

Tags: 2100 | 4100 | 6100 | Canon | imagePROGRAF | Pro | Tiskárny | Velkoformáty

imagePROGRAF-PRO-6100S-1940Nová série imagePROGRAF PRO od společnosti Canon dělá vysoce kvalitní velkoformátový tisk jednodušším a dostupnějším, ať už jde o fotografy nebo společnosti nabízející profesionální tiskové služby. Umožňuje tisknout efektní plakáty a otevírá nové mož­nosti v umění, navíc díky bezokrajovému tisku bez nutnosti ořezu a rámování. Image­PRO­GRAF PRO dokáže proměnit skvělé nápady v profesionální tisk – a vyšší zisk – rychleji a s minimální nutností manuálních zásahů. Díky pěti novým modelům této série se nyní ten správný najde pro každého uživatele a firmu. Všechny modely nabízejí nejmodernější úroveň automatické manipulace s médii a ještě chytřejší možnosti workflow.

Celý článek...

Tags: DJI | Gimbal | Mimo | Mobile 3 | Osmo | Stabilizátor

Osmo mobile 3-1934Spo­leč­nost DJI ozná­mi­la nej­no­věj­ší pří­růs­tek do re­no­mo­va­né série Osmo – pře­nos­ný sklá­da­cí sta­bi­li­zá­tor mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu Osmo Mo­bi­le 3. Osmo Mo­bi­le 3, na­va­zu­jí­cí na dlou­hou tra­di­ci vy­tvá­ře­ní špič­ko­vých gim­ba­lů pro le­tec­ké i po­zem­ní účely, je vy­vr­cho­le­ním tech­no­lo­gie DJI za­ba­le­né do pro­myš­le­né­ho de­sig­nu. Osmo Mo­bi­le 3, ak­tu­ál­ně nej­přá­tel­štěj­ší pro ces­to­vá­ní, je ide­ál­ním od­leh­če­ným spo­leč­ní­kem pro vše­ch­­na ži­vot­ní dob­ro­druž­ství. Uži­va­te­lé mohou za­zna­me­ná­vat velmi sta­bil­ní vi­deo­zá­zna­my a je­di­neč­ný obsah po­mo­cí in­te­li­gent­ních funk­cí na­pro­gra­mo­va­ných v nej­no­věj­ší verzi apli­ka­ce DJI Mimo. In­tu­i­tiv­ní roz­hra­ní splňuje funkč­nost s Osmo Mo­bi­le 3 a vy­zna­ču­je se zjed­no­du­še­nou ob­slu­hou a úpra­va­mi.

Celý článek...

Tags: 802.11ac | Ai­r­Ca­rd 797 | Internet | NET­GEAR | Přístupový bod | Wifi

NETGEAR AC797-1933Spo­leč­nost Net­gear uvádí na trh ce­no­vě do­stup­ný mo­bil­ní pří­stu­po­vý bod Net­gear Ai­r­Ca­rd 797. No­vin­ka na­bí­zí vy­so­ce rych­lé a bez­peč­né in­ter­ne­to­vé při­po­je­ní kde­ko­li na cestách. Je vy­ba­ve­na vy­so­ko­rych­lost­ním 4G LTE mo­bil­ním při­po­je­ním ka­te­go­rie 13 s dvou­pásmo­vou Carrier agre­ga­cí a 256 QAM. Je­jich pro­střed­nic­tvím je schop­na pře­ná­šet data o rych­los­ti až 400 Mb/s. Pod­po­ra dvou­pásmo­vé Wi-Fi 802.11ac navíc umožňuje sdí­let toto při­po­je­ní s dal­ší­mi 15 mo­bil­ní­mi za­ří­ze­ní­mi sou­čas­ně.

Celý článek...

Tags: 24palcová | Epson | Hardware | SC-F500 | Sublimační | SureColor | Tiskárny

sc-f500 lefttop-1933Spo­leč­nost Epson před­sta­vi­la svou novou 24­pal­co­vou sub­li­mač­ní tis­kár­nu SC-F500. Tato tis­kár­na byla na­vr­že­na tak, aby umož­ni­la re­klam­ním agen­tu­rám, fo­to­gra­fic­kým la­bo­ra­to­řím, vý­rob­cům oděvů a ko­pí­ro­va­cím cen­t­rům na­bíd­nout roz­ší­ře­ní je­jich na­bíd­ky pro­střed­nic­tvím fle­xi­bil­ní­ho, vy­so­ce kva­lit­ní­ho tisku. Ať už vy­rá­bí­te po­tiš­tě­né kryty te­le­fo­nů, hrnky, pod­lož­ky pod myš, trič­ka nebo pol­štá­ře, tis­kár­na SC-F500 vám na­bí­zí rych­lé pro­ve­de­ní va­še­ho zá­mě­ru, spo­leh­li­vost a nízké cel­ko­vé ná­kla­dy na vlast­nic­tví (TCO). Její na­sta­ve­ní, pro­vo­zo­vá­ní a údrž­ba navíc ne­vy­ža­du­je žádné od­bor­né zna­los­ti.

Celý článek...

Tags: Dozor | Drone Volt | Drony | Fotogrammetrie | Hardware | HELIPLANE | v.2

HeliplaneTopIso-1932Drone Volt, za­ve­de­ný od­bor­ník na umě­lou in­te­li­gen­ci a vý­rob­ce pro­fe­si­o­nál­ních ci­vil­ních bez­pi­lot­ních le­tou­nů, ozná­mil vy­dá­ní no­vé ver­ze svého dronu He­li­pla­ne v.2. Dro­ne Volt ozná­mil před­sta­ve­ní své nové ge­ne­ra­ce dronů VTOL (ver­ti­kál­ní vzlet a při­stá­ní) nové ge­ne­ra­ce, ur­če­ných pro od­vět­ví do­zo­ru, in­spek­ce a fo­to­gra­m­me­t­rie. No­vý dron He­li­pla­ne v.2 s dlou­­hým do­le­tem mů­že do­sáh­nout rych­los­ti 20 m/s (72 km/h). Jeho le­to­vý čas je 60 mi­nut a odo­lá­vá vět­ru 50 km/h.

Celý článek...

Strana 9 z 43

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>