Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3D tisk | Barevnost | Bayferrox | Beton | Lanxess | Vzorkovnice

LANXESS barveni betonu-2108La­nxess pod­po­ru­je své zá­kaz­ní­ky při při­dá­vá­ní barev do svých 3D vy­tiš­tě­ných be­to­no­vých vý­rob­ků. Zmi­ňo­va­ná che­mic­ká spo­leč­nost vy­tvo­ři­la vzor­kov­ni­ci, která uka­zu­je, jaké barvy lze re­a­li­zo­vat při vý­ro­bě. Ob­sa­hu­je typy be­to­nu ve 26 růz­ných od­stí­nech. Vzor­ky jsou obar­ve­né anor­ga­nic­ký­mi pig­men­ty odol­ný­mi proti po­vě­tr­nost­ním vli­vům od známé znač­ky Ba­y­ferrox.

Celý článek...

Tags: Col­liers | Interiéry | Kanceláře | Pracovní prostředí | Stavebnictví

Workplace Extert Hero-2106Wor­k­pla­ce Ex­pert, nový on-line ná­stroj glo­bál­ní­ho po­rad­ce v ob­las­ti ko­merč­ních ne­mo­vi­tos­tí Col­liers In­ter­nati­o­nal, do­ká­že firmě do­po­ru­čit al­ter­na­tiv­ní ná­vrhy ře­še­ní kan­ce­lář­ské­ho pro­stře­dí. Model se tvoří podle vlo­že­ných od­po­vě­dí na zá­klad­ní otáz­ky tý­ka­jí­cí se ve­li­kos­ti a pro­vo­zu firmy, fi­rem­ní kul­tu­ry a bu­dou­cích oče­ká­vá­ní firmy na funk­ci kan­ce­lá­ří. Jedná se o zá­klad­ní na­sta­ve­ní pa­ra­me­t­rů kan­ce­lář­ských pro­stor, které může být po­slé­ze de­tail­ně ana­ly­zo­vá­no a na­sta­ve­no spo­leč­ně s kon­zul­tan­ty od­dě­le­ní Wor­k­pla­ce Advi­so­ry.

Celý článek...

Tags: Aquion | Kanalizace | Liniové stavby | Projektování | SiteFlow | Stavebnictví

Obchvat D6-2106Úsek ob­chva­tu Řev­ni­čo­va a Kru­šo­vic byl na dál­ni­ci D6 ote­vřen v lis­to­pa­du 2020 a zklid­nil do­pra­vu v obou ob­cích. Od červ­na 2016 do dubna 2017 zpra­co­vá­va­la pro­vá­dě­cí pro­jekt sou­bo­ru vo­do­hos­po­dář­ských sta­veb na tomto úseku firma Aqui­on, jako sub­do­dáv­ku pro Ate­li­ér do­prav­ních sta­veb VPÚ Deco Praha, fi­nál­ním zá­kaz­ní­kem bylo ŘSD.

Celý článek...

Tags: Chytrý domov | Eaton | GoWireless | on-line | Stavebnictví | Veletrhy | xComfort

Eaton-Chytra elektroinstalace-2103V ter­mí­nu 22. – 23. ledna 2021 se usku­teč­ní první Sta­veb­ní ve­letrh on-line a ne­bu­de u toho chy­bět ani spo­leč­nost Eaton. Ve­letrh je ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo se za­jí­má o byd­le­ní, plá­nu­je sta­vět či re­kon­stru­o­vat a vy­bí­rá si ty nej­lep­ší do­da­va­te­le. Eaton si pro všech­ny zá­jem­ce při­pra­vil pre­zen­ta­ci svého ře­še­ní chyt­ré elek­tro­in­sta­la­ce, které před­sta­ví od­bor­ní­ci a cer­ti­fi­ko­va­ní part­ne­ři spo­leč­nos­ti. Ti budou po celou dobu tr­vá­ní ve­letr­hu při­pra­ve­ni od­po­vě­dět na ja­ké­ko­liv do­ta­zy a pomoc při roz­ho­do­vá­ní.
Zú­čast­nit se mů­že­te z po­hod­lí do­mo­va, on-line a zdar­ma.

Celý článek...

Tags: Architektura | Assa AbloyDveře | LG Electronics.Stavebnictví | OLED | Stavební prvky

Transparent OLED Automatic Door 03-2051Spo­leč­nost LG Electro­nics (LG) po­de­psa­la me­mo­ran­dum o vý­vo­ji se spo­leč­nos­tí ASSA ABLOY En­t­ran­ce Sys­tems, která je svě­to­vou jed­nič­kou v ob­las­ti ven­kov­ních, prů­mys­lo­vých i re­zi­dent­ních dveří. Spo­leč­ně vy­ví­je­jí au­to­ma­ti­zo­va­né dveře s tech­no­lo­gií transpa­rent­ní­ho OLED. Ino­va­tiv­ní ře­še­ní, které při­ne­se zcela novou zá­kaz­nic­kou zku­še­nost, bylo, spolu s pří­kla­dy ko­merč­ní­ho vy­u­ži­tí, před­sta­ve­no mi­nu­lý týden. Nový pro­dukt spo­ju­je prů­hled­ný LG OLED dis­plej (model 55EW5G) a soft­wa­ro­vé ře­še­ní pro sprá­vu ob­sa­hu LG Su­per­Sign spolu s au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi po­suv­ný­mi dveř­mi ze skla od švéd­ské­ho vý­rob­ce ASSA ABLOY En­t­ran­ce Sys­tems.

Celý článek...

Tags: FIBO Bau | Hardware | Notebook | Panasonic | Stavebnictví | Toughbook | TOUGHBOOK 55

Panasonic Toughbook 55 FIBO Bau-2050Po­u­ži­tí di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií za­jiš­ťu­je větší transpa­rent­nost, kva­lit­něj­ší pro­ve­de­ní a rych­lej­ší po­stup při re­a­li­za­ci sta­veb­ních pro­jek­tů. Di­gi­ta­li­za­ce umožňuje pro­po­je­ní roz­sáh­lých od­bor­ných zna­los­tí a know-how z růz­ných od­vět­ví, které jsou pak snad­no do­stup­né všem zú­čast­ně­ným stra­nám. Švý­car­ská sta­veb­ní spo­leč­nost FIBO Bau z ob­las­ti Zürcher Un­ter­land se hned od po­čát­ku spo­lé­há na di­gi­ta­li­zo­va­né pro­ce­sy a vy­u­ží­vá všech výhod mo­der­ních tech­no­lo­gií. Staví vy­so­ce kva­lit­ní jed­no­ge­ne­rač­ní a ví­ce­ge­ne­rač­ní byty.

Celý článek...

Tags: Cityzenith | Digitální dvojčata | Philips | Siemens | Smart Cities | Trh

Digital Twin Technology-SmartWorldPro2-Cityzenith-2050Jak uvádí zprá­va Mar­kets and Mar­kets, oče­ká­vá se, že glo­bál­ní trh s in­te­li­gent­ní­mi městy vzros­te do roku 2025 ze 410,8 mi­li­ard USD v roce 2020 na 820,7 mi­li­ard USD, při sou­hrn­né roční míře růstu (CAGR) 14,8 %. V ne­dáv­né zprá­vě spo­leč­no­sti Frost and Sul­li­van se uvádí před­po­klad, že Smart Ci­ties vy­tvo­ří do roku 2025 ob­chod­ní pří­le­ži­tos­ti v hod­no­tě 2,46 bi­li­o­nu USD, při­čemž se oče­ká­vá, že tato města utra­tí do roku 2025 za tech­no­lo­gie 327 mi­li­ard USD. Trh Smart Ci­ties by měl růst v dů­sled­ku ros­tou­cí po­ptáv­ky po ve­řej­né bez­peč­nos­ti, stou­pa­jí­cí­ho počtu měst­ské­ho oby­va­tel­stva, vy­šších emisí uh­lí­ku z měst a glo­bál­ní vlád­ní ini­ci­a­ti­vy.

Celý článek...

Tags: BIM | Čas | IFC | Kalkulace | Koncepce BIM | ORF | Rozpočty | Stavebnictví

bim rozpoctovani-2049Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) se do­hod­la na spo­lu­prá­ci s do­da­va­te­li soft­wa­ro­vých ná­stro­jů pro tvor­bu sta­veb­ních roz­počtů. Pět ze sedmi nej­vý­znam­něj­ších hráčů na čes­kém trhu se bude spo­leč­ně po­dí­let na vý­vo­ji ote­vře­né­ho roz­počto­vé­ho for­má­tu (ORF). Ten za­jis­tí, že pra­cov­ní­ci při­pra­vu­jí­cí roz­po­čet sta­veb­ních za­ká­zek budou moci sdí­let roz­počty ne­zá­vis­le na soft­wa­ro­vé plat­for­mě a v bu­douc­nu je pře­ná­šet přímo s di­gi­tál­ním mo­de­lem stav­by. Tím budou mít k dis­po­zi­ci přes­něj­ší a jed­no­znač­ná vstup­ní data a je­jich práce bude efek­tiv­něj­ší. Česko tak do­sáh­ne dal­ší­ho mil­ní­ku na cestě ke Sta­veb­nic­tví 4.0.

Celý článek...

Tags: 2021 | Allplan | BIM | Bridge | Modelování | Mosty | Postupy | Spolupráce | Stavebnictví

S programem Allplan Bridge 2021 mohou projektanti mostů poprvé zohlednit také účinky zemětřesení. Copyright: ALLPLAN InfrastructureSpo­leč­nos­ti ALL­PLAN před­sta­vi­la 8. října 2020 pro­gram All­plan Bridge 2021. V této nové verzi mohou pro­jek­tan­ti mostů pra­co­vat v je­di­ném soft­wa­ro­vém ře­še­ní od tvor­by pa­ra­me­t­ric­ké­ho 4D mo­de­lu po sta­tic­kou ana­lý­zu, návrh vý­ztu­že a pří­pra­vu vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce. Nejen­že na­bí­zí vy­lep­še­né funk­ce pro mo­de­lo­vá­ní a zo­hledňuje účin­ky ze­mětře­se­ní, ale nově umožňuje i návrh na zá­kla­dě Eurokódu, čímž pro­po­ju­je sta­tic­kou ana­lý­zu, návrh a tvor­bu vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce. All­plan Bridge 2021 tak v plném roz­sa­hu po­krý­vá pro­jek­to­vá­ní mostů BIM mo­de­lo­vá­ním – což je zá­sad­ní ino­va­tiv­ní pří­nos v rámci ce­lé­ho od­vět­ví. Vý­sled­kem je vyšší kva­li­ta a úspo­ra času v pro­ce­su ná­vr­hu.

Celý článek...

Tags: HRDLIČKA | MAWIS | MX Master | Portal | Sítě | Stavebnictví | UtilityReport

UtilityReportPlá­no­vá­ní stav­by je kom­pli­ko­va­ný a ča­so­vě ná­roč­ný pro­ces pro všech­ny zú­čast­ně­né. Pro­to spo­leč­nost HRD­LIČ­KA při­šla před 10 le­ty se služ­bou Util­i­tyRe­port, kte­rá umož­ňu­je pro­ces tý­ka­jí­cí se vy­jád­ře­ní k exis­ten­ci sí­tí vy­ří­dit on-line a po­mo­cí je­di­né­ho for­mu­lá­ře. Služ­ba Util­i­tyRe­port je prů­běž­ně vy­lep­šo­vá­na, pro­to v pos­led­ní do­bě při­by­la řa­da no­vi­nek, z nichž ně­kte­ré jsou již v pro­vo­zu a u dal­ších se v brz­ké do­bě plá­nu­je je­jich spu­š­tě­ní.

Celý článek...

Tags: Architekti | Architektura | Dornbirn | IoT | Osvětlení | Stavebnictví | Thorn | Zumtobel

Zumtobel group-1-2047Vo­ral­ber­sko, nej­zá­pad­něj­ší spol­ko­vá země Ra­kous­ka, je do­mo­vem nejen vy­so­kých hor a krás­né pří­ro­dy, ale i mnoha kul­tur­ních akcí a mo­der­ní ar­chi­tek­tu­ry. V měs­teč­ku Dorn­birn ne­da­le­ko Bo­dam­ské­ho je­ze­ra má svou to­vár­nu před­ní vý­rob­ce a do­da­va­tel svě­tel­ných ře­še­ní Zum­to­bel Group. Ve dnech 18. až 20. října se tam vy­da­li oce­ně­ní ví­tě­zo­vé Pře­hlíd­ky di­plo­mo­vých prací po­řá­da­né Čes­kou ko­mo­rou ar­chi­tek­tů. Do­pro­vá­ze­la je média spolu s vý­kon­ným ře­di­te­lem ZG Li­ghting Czech Re­pub­lic Janem Vac­kem.

Celý článek...

Tags: COVID-19 | Digitalizace | Ib­ra­him Imam | Pla­nRa­dar | Stavebnictví

Direct Communication-2047Rok 2020 měl být pře­lo­mo­vým rokem pro di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ní­ho prů­mys­lu. Přes­to­že pan­de­mie COVID-19 sta­veb­nic­tví ovliv­ni­la, krize po­slou­ží jako ka­ta­ly­zá­tor a na­star­tu­je úspěš­nou di­gi­ta­li­za­ci to­ho­to od­vět­ví. Na za­čát­ku roku 2020 se op­ti­mis­tic­ky před­po­klá­da­lo, že na­sta­ne zlo­mo­vé ob­do­bí, kdy se obor sta­veb­nic­tví ko­neč­ně pře­su­ne na di­gi­tál­ní pole. Stu­die spo­leč­nos­ti CEEC Re­search z roku 2019 po­u­ká­za­la na blí­ží­cí se změny. Data vý­zku­mu pro­ve­de­né­ho mezi stov­kou ve­řej­ných in­ves­to­rů v ČR uka­zu­jí, že podle 89 % re­spon­den­tů má di­gi­ta­li­za­ce vést ke znač­né­mu nebo ale­spoň čás­teč­né­mu ze­fek­tiv­ně­ní sta­veb­ní­ho pro­ce­su.

Celý článek...

Tags: BIM | Kostel sv. Jana Nepomuckého | PLM | Rekonstrukce | Studentské projekty | Virtuální realita

Originálních historických podkladů původní podoby kostela se zachovalo velmi málo.Na­hléd­nout pod rou­šku his­to­rie s vy­u­ži­tím nej­no­věj­ších di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií se sta­lo cí­lem pro­jek­tu, kte­rým jsme v le­toš­ním ro­ce chtě­li na­vá­zat na ně­ko­li­ka­le­tou spo­lu­prá­ci VOŠ a SPŠ ve Žďá­ru nad Sá­za­vou s Řím­sko­ka­to­lic­kou far­nos­tí ve Žďá­ru nad Sá­za­vou II. Na zá­kla­dě do­bo­vých do­ku­men­tů jsme se po­ku­si­li o zpra­co­vá­ní vir­tu­ál­ní stu­die Pout­ní­ho kos­te­la sv. Ja­na Ne­po­muc­ké­ho na Ze­le­né ho­ře v do­bě před po­žá­rem 16. čer­ven­ce 1784 a umož­nit tak stu­den­tům zhléd­nout na­ši výz­nam­nou stav­bu v je­jí pů­vod­ní po­do­bě. Na­ším cí­lem by­lo ta­ké vy­zkou­šet no­vé pos­tu­py ve zpra­co­vá­ní dat s vy­u­ži­tím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty a in­ter­ak­tiv­ní­ho pro­jek­to­vá­ní.

Celý článek...

Strana 4 z 17

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>