Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon vydává QUINDOS ve verzi 2020.1

Pátek, 29 Listopad 2019 10:18

Tags: 3D CAD | Hexagon MI | Měření | Metrologie | Modely | QUINDOS | Verze 2020.1

QUINDOS-Inspection-Plainning-with-PMIs-1948Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­te­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon vy­dá­vá Quin­dos ve ver­zi 2020.1. Jde o me­t­ro­lo­gic­ký soft­ware pro spe­ci­ál­ní ge­o­me­t­rie a fle­xi­bil­ní ře­še­ní pro mě­ře­ní od stan­dard­ních kon­t­rol po kom­plex­ní po­hon­né jed­not­ky. Jed­nou z no­vi­nek je vol­ba In­specti­on Plan­ning (plá­no­vá­ní kon­t­ro­ly) s PMI (vý­rob­ní­mi in­for­ma­ce­mi o pro­duk­tu), jež umo­ž­ňu­je au­to­ma­ti­za­ci tvor­by částí im­por­tem GD&T in­for­ma­cí a roz­mě­rů z na­tiv­ních 3D CAD mo­de­lů. Quin­dos vy­hod­no­tí me­t­ro­lo­gic­ké in­for­ma­ce z těch­to 3D dat a au­to­ma­tic­ky spo­ju­je vý­sled­né vlast­nos­ti s me­to­da­mi mě­ře­ní a vy­hod­no­ce­ní.

Před­de­fi­no­va­né kon­fi­gu­ra­ce ná­stro­je/sen­zo­ru jsou au­to­ma­tic­ky při­řa­ze­ny k cha­rak­te­ris­ti­kám. Edi­tor umo­ž­ňu­je ope­rá­to­ro­vi upra­vit roz­sah mě­ře­ní, po­sloup­nost a stra­te­gii podle po­tře­by. Chy­bě­jí­cí roz­mě­ry lze při­dat po­mo­cí in­ter­ak­tiv­ní­ho ná­stro­je, kte­rý je mož­né po­u­žít také pro stan­dar­di­zo­va­né mo­de­ly CAD. In­for­ma­ce o tech­nic­kém vý­kre­su tak mo­hou být za­čle­ně­ny jako PMI do mo­de­lu IGES nebo STEP. Dal­ší­mi no­vin­ka­mi jsou vy­lep­še­né roz­hra­ní ne­bo no­vé pří­ka­zy.
QUINDOS 2020.1 je nyní k dispozici ke stažení. Pro více informací navštivte HexagonMI.com.


Mohlo by vás zajímat: