Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D tiskárna Anisoprint ProM IS 500

Úterý, 10 Prosinec 2019 07:08

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Anisoprint | CFC | Hardware | IS 500 | ProM

anisoprint ProM IS500-1950Už kon­cem to­ho­to roku se zač­ne do­dá­vat 3D tis­kár­na ProM IS 500 pro ne­pře­tr­ži­tý tisk při vy­so­kých tep­lo­tách. V sou­čas­né chví­li je mož­né si ji předob­jed­nat. Vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii za­lo­že­nou na CFC (Com­posi­te Fiber Co-ex­tru­si­on, sou­běž­ná ex­tru­ze kom­po­zit­ních vlá­ken) a tisk­ne ter­mo­plas­ty (PEEK nebo PEI) ob­sa­hu­jí­cí ne­pře­tr­ži­té vlák­no. Suchá vlák­na jsou pře­dem im­preg­no­vá­na po­ly­mer­ní směsí a vy­tvo­ří tak tuhé vlák­no pro sa­mot­nou sou­běž­nou ex­tru­zi s vy­bra­ným po­ly­me­rem. Tis­kár­na ob­sa­hu­je vy­hří­va­nou ko­mo­ru s mož­nos­tí tep­lot až do 160 °C a schop­nost vý­tla­ku při tep­lo­tách až 400 °C.

Aby se za­brá­ni­lo kon­ta­mi­na­ci po­ly­me­rů, jsou k dis­po­zi­ci čtyři vy­mě­ni­tel­né tis­ko­vé hlavy. Tis­ko­vá plo­cha činí 600 × 420 × 300 mm, sa­mot­ná tis­kár­na má ve­li­kost 1,9 × 1,2 × 1,9 metru. Je kom­pa­ti­bil­ní s ma­te­ri­á­ly PLA, ABS, PETG, PA (nylon), TPU, PC, ASA SBS, PEEK, PEI, kom­po­zit­ní uh­lí­ko­vé vlák­no, a ma­te­ri­á­ly Ani­so­print.
Více informací na anisoprint.com.


Mohlo by vás zajímat: